ďalej
späť
body

Novinky

Príroda v Európe pod tlakom — výzvy a riešenia

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 12. 2021 Posledná zmena 09. 02. 2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Z práce Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a iných posúdení vyplynulo, že európske ekosystémy sú vážne ohrozené. Stáročia využívania natrvalo poznačili prírodu v Európe a väčšina chránených biotopov a druhov sa nenachádza v dobrom stave ochrany. V správe Signály EEA 2021 je uvedený prehľad problémov, ktorým príroda v Európe čelí, a poukazuje sa na stratégie na zvrátenie tejto situácie.

Hodnota prírody presahuje rámec priamych služieb, ktoré nám poskytuje. Príroda má aj kultúrnu hodnotu, je východiskom našej ľudskej existencie a poskytuje nevyhnutné podmienky na dobré fyzické a duševné zdravie, ako aj na emocionálne a duchovné uspokojenie.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Správa „Signály EEA 2021 — Príroda v Európe“ poskytuje prehľad stavu európskej prírody — jej biotopovdruhov — a pohľad na oblasti ochrany, zberu údajov a stratégií na obnovu biodiverzity a ekosystémov. „Signály EEA“ predstavujú súbor krátkych článkov vychádzajúcich z predchádzajúcich údajov, informácií a rozhovorov s odborníkmi uverejnených agentúrou EEA.

Tohtoročná správa „Signály EEA“ sa zameriava na hodnotu prírody a na to, prečo sú silné ekosystémy dôležité pre pohodu ľudí. V článku o stave prírody sú uvedené výzvy, ktorým príroda v Európe v súčasnosti čelí, kým v ďalších textoch sa pozornosť sústreďuje na hlavné príčiny tejto znepokojujúcej situácie a najsľubnejšie spôsoby, ako umožniť obnovu prírody a jej prekvitanie.

James Vause, popredný ekonóm v rámci Svetového monitorovacieho centra ochrany prírody Programu OSN pre životné prostredie (UNEP-WCMC) a prispievateľ k Dasguptaovému preskúmaniu o ekonómii biodiverzity, poskytol rozhovor o tom, ako môže účtovníctvo pomôcť zastaviť stratu biodiverzity.

Dr. Beate Jessel, predsedníčka Nemeckej spolkovej agentúry pre ochranu prírody, poskytuje informácie o prepojeniach medzi biodiverzitou a zmenou klímy a o tom, čo možno spraviť na zvýšenie odolnosti prírody v kontexte meniacej sa klímy.

Petr Voříšek, člen Českej ornitologickej spoločnosti a koordinačného tímu projektu Druhý atlas hniezdneho rozšírenia vtákov Európy, vysvetľuje, ako sa zostavujú údaje o populáciách vtákov a akým konkrétnym výzvam v súčasnosti čelia populácie vtákov v Európe.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 predstavuje dlhodobý plán Európy na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Spolu s ďalšími iniciatívami tvorí hlavnú súčasť Európskej zelenej dohody, v ktorej sa stanovuje dlhodobá ambícia EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom s udržateľným hospodárstvom do roku 2050.

Správa „Signály EEA“ je každoročne vydávaná a prístupným spôsobom napísaná publikácia o kľúčových otázkach súvisiacich so životným prostredím a klímou. Predchádzajúce nedávno zverejnené správy Signály EEA sa zameriavali na znečistenie (2020), pôdu (2019), vodu (2018) a energiu (2017).

Najnovšia správa agentúry EEA „Stav prírody v EÚ“ uvádza alarmujúce výsledky za obdobie rokov 
2013 – 2018. Ak sa neprijmú naliehavé opatrenia na zvrátenie situácie, mnohé druhy a biotopy v Európe 
čelia neistej budúcnosti.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: signals, biodiversity, nature
Akcie dokumentu