næste
forrige
emner

Nyheder

Europas natur under pres — udfordringer og løsninger

Skift sprog
Nyheder Udgivet 13/12 2021 Sidst ændret 09/02 2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Gennem såvel Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) arbejde som andre vurderinger er det påvist, at de europæiske økosystemer er alvorligt truet. Flere hundrede års udnyttelse har sat sit præg på den europæiske natur, og de fleste beskyttede levesteders og arters bevaringsstatus er ikke god. EEA Signals 2021 giver et overblik over de problemer, den europæiske natur står over for, og peger på strategier til at vende situationen.

Naturens værdi rækker videre end til de direkte tjenester, den yder os. Naturen har også kulturel værdi, den danner baggrund for vores eksistens som mennesker og skaber de betingelser, der er nødvendige for vores sundhed og trivsel — både fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og åndeligt.

Hans Bruyninckx, administrerende direktør, EEA

"EEA Signals 2021 — Europe's nature" giver et øjebliksbillede af den europæiske naturs tilstand, navnlig med hensyn til levesteder og arter, samt et indblik i beskyttelses- og dataindsamlingsindsatsen og de strategier, der er under udformning, for at genoprette biodiversiteten og økosystemerne. "EEA Signals" er en række korte artikler baseret på data, information og interviews af eksperter, der tidligere er offentliggjort af EEA.

Dette års "EEA Signals" fokuserer på naturens værdi, og hvorfor det er så vigtigt for menneskers trivsel, at økosystemerne er stærke. I én artikel om naturens tilstand skitseres de udfordringer, som Europas natur i øjeblikket står over for, mens der i andre ses på de vigtigste årsager til den bekymrende situation og de mest lovende metoder til at genoprette naturen og få den til at blomstre.

James Vause, der er ledende økonom ved De Forenede Nationers miljøprograms cCenter for information og vurdering af verdens biodiversitet (UNEP-WCMC) og bidrager til Dasgupta review on the economics of biodiversity, fortæller i et interview, hvordan man kan medvirke til at standse tabet af biodiversitet ved at føre regnskab med det.

Dr. Beate Jessel, formand for det tyske forbundsagentur for naturbeskyttelse, giver os indsigt i sammenhængen mellem biodiversitet og klimaændringer, og hvad der kan gøres for at styrke naturens modstandsdygtighed i et klima i forandring.

Petr Voříšek, der er fra den tjekkiske ornitologiske forening og medlem af koordinationsteamet for det europæiske ynglefugleatlas 2, forklarer, hvordan man indsamler data om fuglebestande, og hvilke særlige udfordringer Europas fuglebestande står over for i dag.

EU's biodiversitetsstrategi for 2030 er Europas langsigtede plan for at beskytte naturen og vende nedbrydningen af økosystemerne. Sammen med andre initiativer er den en central del af Den europæiske grønne pagt, som skitserer EU's langsigtede ambition om, at Europa inden 2050 bliver det første klimaneutrale kontinent med en bæredygtig økonomi.

EEA Signals er en læsevenlig årlig publikation, der omhandler de vigtigste miljø- og klimaspørgsmål. De seneste EEA Signals-rapporter har omhandlet forurening (2020), jord (2019), vand(2018) og energi (2017).

I EEA's seneste rapport om naturens tilstand i EU er der alarmerende resultater for rapporteringsperioden 2013-2018. Mange arter og levesteder i Europa står over for en usikker fremtid, hvis der ikke øjeblikkeligt gøres noget for at rette op på situationen.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under signals, biodiversity, nature
Handlinger