další
předchozí
položky

Novinky

Příroda Evropy pod tlakem – výzvy a řešení

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.02.2022 Poslední změna 09.02.2023
2 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Práce Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a výsledky zpracovaných hodnocení prokázaly, že evropské ekosystémy jsou vážně ohroženy. Staletí nadměrného využívání přírodních zdrojů se na evropské přírodě podepsala a většina chráněných přírodních stanovišť a druhů není z hlediska ochrany v dobrém stavu. Zpráva „Signály EEA 2021“ poskytuje přehled problémů, s nimiž se Evropa potýká, a nastiňuje strategie vedoucí k nápravě situace.

Hodnota přírody přesahuje rámec přímých služeb, které nám příroda poskytuje. Příroda má rovněž kulturní hodnotu. Vytváří pozadí lidské existence a poskytuje podmínky nezbytné pro naše dobré fyzické a duševní zdraví, jakož i pro emocionální a duchovní pohodu.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

Zpráva Signály EEA 2021 – Evropská příroda poskytuje přehled o stavu evropské přírodyjejích přírodních stanovišť a druhů – a nechává nahlédnout do světa ochrany přírody, shromažďování dat a tvorby strategií pro obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů. „Signály EEA“ představují řadu krátkých článků, které vycházejí z dříve zveřejněných dat a informací EEA a rozhovorů s odborníky.

Letošní „Signály EEA“ se zaměřují na hodnotu přírody a na to, proč jsou silné ekosystémy důležité pro dobré životní podmínky lidí. Článek o stavu přírody objasňuje výzvy, jimž Evropa v současné době čelí, přičemž další články se zabývají hlavními příčinami znepokojivé situace a zkoumají nejslibnější způsoby řešení, které umožní, aby se příroda zotavila a vzkvétala.

James Vause, hlavní ekonom Světového monitorovacího střediska ochrany přírody v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP-WCMC) a jeden z přispěvatelů k Dasguptově přezkumu hospodářských aspektů biologické rozmanitosti, poskytl rozhovor o tom, jak může účetnictví pomoci zastavit úbytek biologické rozmanitosti.

Dr. Beate Jessel, předsedkyně německého Spolkového úřadu pro ochranu přírody, uvádí informace o souvislostech mezi biologickou rozmanitostí a změnou klimatu a způsobech zvýšení odolnosti přírody v měnícím se klimatu.

Petr Voříšek z České společnosti ornitologické a člen koordinačního týmu pro druhý Atlas hnízdního rozšíření ptáků Evropy vysvětluje, jak jsou shromažďována data o ptačích populacích a jakým konkrétním problémům dnes evropské ptačí populace čelí.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 je dlouhodobým plánem Evropy na ochranu přírody a zastavení degradace ekosystémů. Spolu s dalšími iniciativami je klíčovou součástí Zelené dohody pro Evropu, která nastiňuje dlouhodobou ambici EU, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem s udržitelným hospodářstvím.

Zpráva „Signály EEA“ je každoročně vydávaná, snadno srozumitelná publikace, která se zabývá klíčovými otázkami souvisejícími se životním prostředím a klimatem. Předchozí zprávy „Signály EEA“ se zaměřily na znečištění (2020), půdu (2019), vodu(2018) a energii (2017).

Nejnovější zpráva EEA o stavu přírody v EU uvádí znepokojivé výsledky za hodnocené období 2013–2018. 
V případě, že nebudou přijata opatření vedoucí ke zlepšení situace, mnoho druhů a stanovišť v Evropě 
bude čelit nejisté budoucnosti.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie: signals, biodiversity, nature
Akce dokumentů