næste
forrige
emner

Press Release

EU-15 på rette Kyoto-kurs trods svingende resultater

Skift sprog
Press Release Udgivet 14/10 2008 Sidst ændret 03/06 2016
EU-15 når sandsynligvis det fælles mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 8 % i perioden 2008-2012. En del af denne reduktion vil være et resultat af emissionsredutionsprojekter, som EU-landene skal finansiere i andre lande, fremgår det af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Emissionsresultaterne varierer fortsat i EU-15. Enkelte medlemsstater har stadig lang vej tilbage, inden de når deres Kyoto-mål. Hvis der imidlertid tages hensyn til andre medlemsstaters – efter alt at dømme enestående – resultater, bør EU-15 som helhed kunne opfylde sin forpligtelse i henhold til Kyoto-aftalen.

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Rapporten "Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008" omfatter en evaluering af emissionerne i perioden 1990-2006. Rapporten indeholder også fremskrivninger af fremtidige emissioner i den periode, som er omfattet af forpligtelsen til at nå Kyoto-protokollens mål (2008-2012).

Samlet viser medlemsstaternes fremskrivninger for denne periode, at EU-15 kan reducere sine emissioner med mere end 11 % i forhold til basisårets niveau. Dette kan ske gennem en kombination af allerede gennemførte såvel som planlagte nationale politikker og foranstaltninger, øgning af kulstoflagre og via godskrivning af emissionsreduktioner uden for EU.

"Emissionsresultaterne varierer fortsat i EU-15. Enkelte medlemsstater har stadig lang vej tilbage, inden de når deres Kyoto-mål. Hvis der imidlertid tages hensyn til andre medlemsstaters – efter alt at dømme enestående – resultater, bør EU-15 som helhed kunne opfylde sin forpligtelse i henhold til Kyoto-aftalen", siger den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, professor Jacqueline McGlade. "Situationen ville desuden se bedre ud for nogle medlemsstater, hvis de emissionsrestriktioner, der gælder for virksomheder omfattet af EU's ordning for handel med emissioner, indgår i fremskrivningerne for disse lande."

Rapporten indeholder desuden et skøn over Europas emissionssituation på lang sigt. Selv om det anslås, at emissionerne i EU-27 fortsat vil falde indtil 2020, vil reduktionsmålet på 20 % i forhold til 1990, som de europæiske ledere vedtog i 2007, stadig være uden for rækkevidde, hvis der ikke iværksættes andre foranstaltninger som f.eks. EU's energi- og klimaændringspakke som foreslået af Kommissionen i januar 2008.

Data viser, at de 15 EU-medlemsstater, der har et fælles mål ifølge Kyoto-protokollen (EU-15), formåede at nedbringe deres drivhusgasser med 2,7 % fra basisåret til 2006. De politikker og foranstaltninger, der hidtil er iværksat, vil ikke være tilstrækkelige til, at EU-15 kan nå Kyoto-målsætningen, da disse lande i perioden 2006-2010 sandsynligvis kun vil være i stand til at reducere deres emissioner til gennemsnitligt 3,6 % under basisårets emissioner. Hvis de supplerende foranstaltninger, som 10 medlemsstater har planlagt, iværksættes fuldt ud og rettidigt, kan der opnås en yderligere reduktion på 3,3 %. Den fulde virkning af EU's ordning for handel med emissioner afspejles ikke i alle medlemsstaternes fremskrivninger.

De fleste EU-15-medlemsstater sigter mod at nå deres Kyoto-mål ved at anvende kulstoflagre – f.eks. ved plantning af skove, som absorberer CO2. Den samlede mængde kuldioxid, der årligt vil kunne absorberes i perioden 2008-2012, er relativt lille (1,4 % i forhold til 1990), selv om tallet ligger noget højere end angivet i fremskrivninger fra 2007.

10 af EU-15-medlemsstaterne har planer om at anvende Kyoto-mekanismerne (jf. nedenstående bemærkninger) for at nå deres mål. Dette ventes at resultere i en yderligere reduktion af emissionerne på 3,0 %.

EEA fremhæver i sin rapport de lande, der har givet tilsagn om at "nedbringe emissionerne væsentligt inden for en begrænset periode (2006–2010) ved hjælp af politikker og foranstaltninger, der endnu ikke er gennemført".

Endvidere skal de lande, hvis fremskrivninger omfatter væsentlige emissionsreduktioner fra 2006 frem til 2010 for at opfylde deres mål, faktisk ikke blot fortsætte deres indsats, men også nedbringe emissionerne yderligere indtil 2012. Resultatet kan være, at nogle medlemsstater kommer til at anvende Kyoto-mekanismerne mere intensivt, end de har planer om for øjeblikket.

Det generelle Kyoto-mål for EU-15, en reduktiong på 8 %, dækker i praksis over forskellige emissionsmål for de enkelte medlemsstater. I 2006 havde fire EU-15-medlemsstater (Frankrig, Grækenland, Sverige og Det Forenede Kongerige) allerede nået et niveau, der lå under deres Kyoto-mål. Yderligere otte EU-15-medlemsstater (Østrig, Belgien, Finland, Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederlandene og Portugal) har i deres fremskrivninger anført, at de vil nå deres mål, mens fremskrivningerne for tre medlemsstater (Danmark, Italien og Spanien) tyder på, at disse lande ikke vil være i stand til at opfylde deres emissionsreduktionsmål. I rapporten bemærkes det imidlertid, at afstanden mellem mål og prognoser er meget kortere end i fremskrivningerne for 2007.

10 af de 12 medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, har individuelle reduktionsmål på 6 eller 8 %. Kun Cypern og Malta har intet mål. Af EU-12-medlemsstaternes fremskrivninger fremgår det, at landene vil nå deres Kyoto-mål på trods af forventede stigninger i emissionerne i perioden 2006-2010. Slovenien er den eneste af disse medlemsstater, der har planer om at anvende Kyoto-mekanismerne for at nå sit mål.

Resuméet af rapporten og landeprofilerne er allerede tilgængelige online. Rapporten offentliggøres i sin helhed i november.

 Executive summary Screenshot EU-27 GHG profile

Oversigt over situationen i EU og EEA landenes

Nationale fremskrivnin-ger for 2010 (1)

Planlagte foranstaltnin-ger inden 2010

EU-15-medlemsstater

EU-12-medlemsstater

Øvrige EØS-medlemslande

Lande, der opfylder deres Kyoto- eller byrdefordelings-mål

Nuværende nationale politikker og foranstaltninger

Tyskland(2)

Grækenland(2)

Sverige(2)

Det Forenede Kongerige(2)

Bulgarien

Tjekkiet(2)

Estland

Ungarn

Letland

Litauen

Polen(2)

Rumænien

Slovakiet

Island

 Nuværende og planlagte nationale politikker og foranstaltninger

Frankrig(2)

 

 Kroatien(2)(3)

 

Nationale politikker og foranstaltninger

Anvendelse af Kyoto-mekanismer

Østrig(2)

Belgien

Finland(2)

Irland(2)

Luxembourg

Nederlandene(2)

Portugal(2)

Slovenien(2)

Liechtenstein

Norge

Lande, der ikke opfylder deres Kyoto- eller byrdefordelings-mål

Nationale politikker og foranstaltninger

Anvendelse af Kyoto-mekanismer

Danmark(2)

Italien(2)

Spanien(2)

 

Schweiz

Intet Kyoto-mål

 

 

Cypern

Malta

Tyrkiet

Note:

(1) De nationale fremskrivninger, som var modtaget inden den 1. juni 2008, er medregnet i rapporten.
(2) Fremskrevet nettoabsorption som følge af kulstoflagre (ændringer i arealanvendelse og skovbrug).
(3) Kroatien er ikke fuldt medlem af EEA men kandidat til EU-medlemsskab, og derfor beskriver rapporten også Kroatiens bestræbelser på at opfylde Kyoto-protokollens målsætninger.

Bemærkninger

  1. EU's Kyoto-mål: EU-15 har et mål i henhold til Kyoto-protokollen om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 8 % i forhold til basisårets niveau (jf. nedenfor) inden 2012. Inden for rammerne af dette samlede mål er der opstillet forskellige reduktionsmål for de enkelte EU-15-medlemsstater: Nogle skal nedbringe deres emissioner, mens andre må øge deres i begrænset omfang. Der er opstillet individuelle mål for de nye medlemsstater undtagen Cypern og Malta, der ikke har noget mål. Landene kan nå disse mål ved hjælp af forskellige metoder.
  2. Basisårsemissioner: I henhold til Kyoto-protokollen er "basisårets" niveau for drivhusgasemissioner det gældende udgangspunkt for registrering af de individuelle emissioner i EU-15 og alle de medlemsstater, der har et Kyoto-mål. Der er ikke opstillet et Kyoto-mål for EU-27, og et aggregeret basisår for EU-27 er derfor ikke relevant i drøftelserne om fremskridt i forhold til Kyoto-målene. Det er vigtigt at præcisere, at basisåret ikke er et "år" som sådan, men derimod det emissionsniveau, som emissionsreduktionerne tager udgangspunkt i. For så vidt angår kuldioxid, metan og kvælstofoxider, anvendes 1990 som "basisår" for samtlige EU-15-medlemsstater. EU-15-medlemsstaterne kan imidlertid vælge at bruge emissionsniveauet for 1995 i stedet, når det drejer sig om fluorgas. 12 af de 15 medlemsstater har valgt at anvende 1995 som basisår for fluorgasemissioner. I praksis kan EU-15's basisårsemissioner anses for at ligge tæt op ad 1990-emissionsniveauet.
  3. EU's ordning for handel med emissioner: EU's ordning for handel med emissioner er EU's klimaændringspolitiske redskab, der hjælper virksomhederne med at nedbringe deres CO2-emissioner på en omkostningseffektiv måde. Med ordningen stilles der krav om et loft over emissioner for alle store CO2-emissionskilder. Det anslås, at ordningen for handel med emissioner vil medføre et fald på 3,4 % i EU-15's emissioner i forhold til basisåret.
  4. Nationale politikker og foranstaltninger: De nationale politikker og foranstaltninger gennemføres inden for det pågældende lands grænser og omfatter: fremme af elektricitet fra vedvarende energi, øget energieffektivitet, fremme af biobrændstoffer i transportsektoren, nedbringelse af bilernes CO2-emissioner, genanvendelse af gas fra lossepladser og reduktion af fluorgasser.
  5. Kyoto-mekanismer: Kyoto-protokollen opstiller markedsbaserede mekanismer, der gør det muligt for industrilandene at opfylde deres mål ved at udnytte andre landes emissionsreduktioner. Inden for rammerne af disse mekanismer kan medlemsstaterne handle med emissionskvoter indbyrdes eller optjene tilgodehavender fra emissionsreducerende projekter, som de finansierer i andre lande. Disse mekanismer bidrager ligeledes til at overføre teknologier med lav kulstofemission til andre lande og til at fremme bæredygtig udvikling. Drivhusgasemissioner er et globalt problem, og de kan reduceres, hvor omkostningerne er lavest – i hvert tilfælde i den indledende fase af bekæmpelsen af klimaændringer. Den fremskrevne anvendelse af Kyoto-mekanismerne i 10 af EU-15-medlemsstaterne vil inden 2010 indebære en emissionsreduktion på 3,0 % i forhold til basisåret. Disse lande er Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien. Læs mere om Kyoto-mekanismerne på UNFCCC's websted.

 

Kontaktoplysninger:

Spørgsmål fra medierne kan rettes til:

Òscar Romero, Pressemedarbejder oscar.romero@eea.europa.eu

Phone:   +45 33 36 72 07

Mobile:   +45 23 68 36 71

Country profiles (in English)

EU-27 Austria Germany Netherlands Iceland
EU-15      Belgium Greece Poland Liechtenstein
  Bulgaria Hungary Portugal Norway
  Cyprus Ireland Romania Switzerland
  Czech Republic Italy Slovak Republic      Turkey

Denmark Latvia Slovenia
  Estonia Lithuania Spain
  Finland Luxembourg      Sweden
  France Malta United Kingdom Croatia

Permalinks

Handlinger