następne
poprzednie
pozycje

Press Release

UE-15 na dobrej drodze do realizacji celu z Kioto, pomimo zróżnicowanych wyników

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2008-10-15 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Kraje UE-15 powinny osiągnąć swój wspólny cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 8% w latach 2008-2012. Część tego ograniczenia będzie możliwa do osiągnięcia dzięki projektom dotyczącym ograniczenia emisji, które kraje UE będą finansowały w innych krajach, zgodnie z nowym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Wyniki dotyczące emisji w krajach UE-15 są nadal zróżnicowane. Kilka państw członkowskich nadal nie jest na właściwej drodze do realizacji celu z Kioto. Jeśli jednak uwzględni się przewidywane znakomite wyniki innych państw członkowskich, kraje UE-15 jako całość powinny spełnić swoje zobowiązanie z Kioto.

Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca Europejskiej Agencji Środowiska.

W raporcie "Tendencje i prognozy w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Europie na 2008 r." dokonano oceny emisji historycznych w okresie 1990-2006. Omówiono w nim również prognozy dotyczące emisji w przyszłości, podczas okresu zobowiązań wyznaczonego przez Protokół z Kioto (2008-2012).

Generalnie, prognozy państw członkowskich na czas określony przez Protokół z Kioto wskazują, że kraje UE-15 mogą zmniejszyć emisje o ponad 11% w stosunku do roku referencyjnego. Poziom taki można osiągnąć dzięki połączeniu polityki i środków krajowych (obowiązujących i planowanych), działań w zakresie biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla i kredytów na obniżenie emisji poza granicami UE.

"Wyniki dotyczące emisji w krajach UE-15 są nadal zróżnicowane. Kilka państw członkowskich nadal nie jest na właściwej drodze do realizacji celu z Kioto. Jeśli jednak uwzględni się przewidywane znakomite wyniki innych państw członkowskich, kraje UE-15 jako całość powinny spełnić swoje zobowiązanie z Kioto" – powiedziała prof. Jacqueline McGlade, dyrektor zarządzająca Europejskiej Agencji Środowiska. "Ponadto w przypadku niektórych państw członkowskich sytuacja wyglądałaby lepiej, gdyby ich prognozy w pełni uwzględniały ograniczenia emisji, przed jakimi stoją gałęzie przemysłu objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji".

Raport podaje również długoterminowe dane szacunkowe dla sytuacji dotyczącej emisji w Europie. Chociaż przewiduje się, że emisje w krajach UE-27 będą nadal zmniejszać się aż do 2020 r., bez wdrożenia dodatkowych działań, takich jak pakiet działań w obszarze energii i zmian klimatu zaproponowany przez Komisję Europejską w styczniu 2008 r., docelowy poziom zmniejszenia emisji o 20% w stosunku do 1990 r., zatwierdzony przez przywódców europejskich w 2007 r., pozostanie poza zasięgiem.

Dane pokazują, że państwa członkowskie UE-15 mające wspólny cel w ramach Protokołu z Kioto (kraje UE-15) osiągnęły redukcję gazów cieplarnianych o 2,7% w okresie między rokiem referencyjnym a 2006 r. Obecnie realizowana polityka i środki nie wystarczą, aby kraje UE-15 mogły osiągnąć swój cel z Kioto, ponieważ przewiduje się, że obniżą one swoje emisje w latach 2006-2010 do średniego poziomu wynoszącego jedynie 3,6% poniżej poziomu emisji w roku referencyjnym. Jeżeli dodatkowe działania zaplanowane przez 10 państw członkowskich zostaną w pełni i terminowo wdrożone, możliwe będzie osiągnięcie dalszego obniżenia o 3,3%. Pełny skutek unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji nie został odzwierciedlony w prognozach wszystkich państw członkowskich.

Większość państw członkowskich UE-15, aby osiągnąć swój cel z Kioto, zamierza podejmować działania związane z biotopami obniżającymi zawartość dwutlenku węgla, takimi jak sadzenie lasów pochłaniających CO2. Łączna ilość dwutlenku węgla, który można by usunąć każdego roku w latach 2008-2012, jest stosunkowo niewielka (1,4% w porównaniu do 1990 r.), chociaż jest ona nieznacznie większa niż przewidywały prognozy z 2007 r.

Dziesięć państw członkowskich UE-15 dla osiągnięcia założonych celów planowało zastosować mechanizmy z Kioto (zob. informacje dla redaktora poniżej). Przewiduje się, że takie działania przyczynią się do obniżenia emisji o dalsze 3,0%.

Raport EEA wyszczególnia przypadki tych krajów, które obiecały „znaczną redukcję emisji w ograniczonych ramach czasowych (2006-2010) w wyniku stosowania polityki i środków, które nie zostały jeszcze wdrożone”. Ponadto kraje, które planują znaczne obniżenie emisji od 2006 r., aby osiągnąć swój cel do 2010 r., będą w rzeczywistości musiały kontynuować swoje starania i dokonywać dalszego ograniczania emisji aż do 2012 r. W ostatecznym rozrachunku niektóre państwa członkowskie będą korzystać z mechanizmów z Kioto w sposób bardziej intensywny niż obecnie planują.

Łączny cel z Kioto dla krajów UE-15 wynoszący 8% odpowiada zróżnicowanym celom indywidualnym emisji w poszczególnych państwach członkowskich. W 2006 r. cztery państwa członkowskie UE-15 (Francja, Grecja, Szwecja i Wielka Brytania) już osiągnęły poziom poniżej swojego indywidualnego celu wyznaczonego w Protokole z Kioto. Dodatkowych osiem państw członkowskich UE-15 (Austria, Belgia, Finlandia, Holandia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg i Portugalia) przewiduje, że uda im się osiągnąć ich cele indywidualne, lecz prognozy z trzech państw członkowskich (Dania, Włochy i Hiszpania) wskazują, że nie sprostają one swoim celom w zakresie ograniczenia emisji. W raporcie odnotowano jednak, że odchylenia między celami a prognozami są dużo mniejsze niż miało to miejsce w przypadku prognoz z 2007 r.

Dziesięć z 12 państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r., ma indywidualne cele w zakresie obniżenia emisji, wynoszące 6 % lub 8%. Jedynie Cypr i Malta w ogóle nie posiadają takiego celu. W przypadku krajów UE-12 państwa członkowskie przewidują, że osiągną swoje cele z Kioto, pomimo przewidywanego wzrostu emisji w latach 2006-2010. Słowenia jest jedynym państwem członkowskim, które dla osiągnięcia swojego celu planuje zastosować mechanizmy z Kioto.

Streszczenie raportu i charakterystyki poszczególnych krajów są już dostępne w Internecie. Pełny raport zostanie opublikowany w listopadzie.


 Executive summary cover Screenshot EU-27 GHG profile

Przegląd postępów państw członkowskich UE i pozostałych państw członkowskich EEA

 

Krajowe prognozy na 2010 r.(1)

Środki, które mają zostać wdrożone do 2010 r.

15 państw członkowskich UE

12 państw członkowskich UE

Pozostałe państwa członkowskie EEA

Kraje dążące do indywidualnego celu z Kioto lub celu związanego ze wspólnym ponoszeniem obciążeń

Obowiązująca polityka krajowa i stosowane środki

Niemcy (2)

Grecja (2)

Szwecja (2)

Wielka Brytania (2)

Bułgaria

Czechy (2)

Estonia

Węgry

Łotwa

Litwa

Polska (2)

Rumunia

Słowacja

Islandia

Obowiązująca i planowana polityka krajowa oraz stosowane i planowane środki

Francja (2)

 

 Chorwacja (2)(3)

 

Polityka i środki krajowe

Wykorzystanie mechanizmów z Kioto

Austria (2)

Belgia

Finlandia (2)

Holandia (2)

Irlandia (2)

Luksemburg

Portugalia (2)

Słowenia (2)

Liechtenstein

Norwegia

Kraje niedążące do indywidualnego celu z Kioto lub celu związanego ze wspólnym ponoszeniem obciążeń

Polityka i środki krajowe

Wykorzystanie mechanizmów z Kioto

Dania (2)

Włochy (2)

Hiszpania (2)


Szwajcaria

Brak celu wytyczonego przez Protokół z Kioto

 

 

Cypr

Malta

Turcja

Uwagi: 

(1) W raporcie uwzględniono krajowe prognozy dostarczone do dnia 1 czerwca 2008 r.
(2) Prognozowany poziom netto pochłaniania dwutlenku węgla przez biotopy (zmiana sposobu wykorzystania gruntu i zalesianie).
(3) Chorwacja, pomimo, że nie jest członkiem EEA, jest państwem kandydującym do UE. Progres w zakresie spełniania celów Kioto jest również oceniany w tym raporcie.

 

Informacja dla redaktora

  1. Cele UE wyznaczone przez Protokół z Kioto: cel z Kioto dla UE-15 przewiduje zmniejszenie do 2012 r. emisji gazów cieplarnianych o 8% w stosunku do poziomu z roku referencyjnego (patrz niżej). W ramach ogólnego celu każde z 15 państw członkowskich UE ma wyznaczony odmienny cel związany z ograniczeniem emisji. Niektóre kraje powinny zredukować emisje, zaś inne mogą pozwolić sobie na niewielki wzrost. Nowe państwa członkowskie, z wyjątkiem Cypru i Malty, mają wyznaczone cele indywidualne. Cele te mogą osiągać stosując różne środki.
  2. Poziom emisji w roku referencyjnym: zgodnie z Protokołem z Kioto poziom emisji gazów cieplarnianych w "roku referencyjnym" stanowi punkt odniesienia do śledzenia postępów w ograniczaniu emisji krajowych w UE-15 oraz we wszystkich państwach członkowskich z wyznaczonym celem indywidualnym. Nie wyznaczono wspólnego celu z Kioto dla UE-27, zatem w opracowaniach dotyczących postępów w osiąganiu celów z Kioto nie wykorzystuje się zagregowanych danych z roku referencyjnego dla całej tej grupy. Istotne jest w tym miejscu wyjaśnienie, że rok referencyjny nie oznacza "roku" w dosłownym znaczeniu, ale poziom, od którego rozpoczęto ograniczanie emisji. W przypadku dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu we wszystkich 15 państwach członkowskich za rok referencyjny przyjmuje się 1990 r. Natomiast w stosunku do gazów fluorowanych kraje UE-15 mogą uznać jako referencyjny poziom emisji z 1995 r. Dwanaście spośród tych krajów przyjęło 1995 r. za rok referencyjny. W praktyce za poziom referencyjny emisji w UE-15 przyjmuje się poziom zbliżony do 1990 r.
  3. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji: unijny system handlu uprawnieniami do emisji to narzędzie polityki dotyczącej zmian klimatycznych, wspomagające przedsiębiorstwa przemysłowe w ograniczaniu emisji CO2 w opłacalny sposób. Wymaga on wprowadzenia limitów emisji gazów cieplarnianych przeliczonych na CO2 ze wszystkich dużych źródeł. Szacuje się, że w UE-15 system doprowadzi do zmniejszenia emisji o 3,4 % w stosunku do roku referencyjnego.
  4. Polityka i środki krajowe: polityka i środki krajowe obejmują swoim zasięgiem terytorium państwa i dotyczą: wspierania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, poprawy efektywności energetycznej, wspierania zastosowań biopaliw w transporcie, ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez pojazdy, odzyskiwania gazów z wysypisk i zmniejszenia emisji gazów fluorowanych.
  5. Mechanizmy z Kioto: Protokół z Kioto przewiduje mechanizmy oparte na rynku, które umożliwiają krajom rozwiniętym osiąganie celów z Kioto poprzez korzystanie z ograniczania emisji w innych krajach. W ramach tych mechanizmów państwa członkowskie mogą handlować między sobą uprawnieniami do emisji lub uzyskiwać kredyty emisji w wyniku finansowania projektów ograniczających emisje za granicą. Ponadto mechanizmy te ułatwiają transfer technologii niskowęglowych do innych państw oraz promują zrównoważony rozwój. Emisje gazów cieplarnianych to problem globalny, a obniżenia w tym zakresie można dokonać tam, gdzie koszty są najniższe – przynajmniej we wstępnej fazie walki ze zmianą klimatu. Przewidywane wykorzystanie mechanizmów z Kioto przez dziesięć spośród krajów UE-15 spowoduje ograniczenie emisji o 3,0 % do 2010 r. w stosunku do poziomu z roku referencyjnego. Do krajów tych należą Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Włochy. Więcej informacji dotyczących mechanizmów z Kioto zawiera witryna internetowa UNFCCC.

 

Osoby do kontaktów

W przypadku pytań ze strony mediów prosimy o kontakt z:

Òscar Romero, Rzecznik prasowy oscar.romero@eea.europa.eu

Tel.:+45 33 36 72 07

Tel. kom.:+45 23 68 36 71

Country profiles (in English)

EU-27 Austria Germany Netherlands Iceland
EU-15      Belgium Greece Poland Liechtenstein
  Bulgaria Hungary Portugal Norway
  Cyprus Ireland Romania Switzerland
  Czech Republic Italy Slovak Republic      Turkey

Denmark Latvia Slovenia
  Estonia Lithuania Spain
  Finland Luxembourg      Sweden
  France Malta United Kingdom Croatia

Permalinks

Akcje Dokumentu