næste
forrige
emner

Press Release

EU's badevand holder den gode kvalitet

Skift sprog
Press Release Udgivet 09/06 2010 Sidst ændret 03/06 2016
Rent badevand spiller en nøglerolle for vigtige erhvervssektorer som f.eks. turismen og for dyre- og plantelivet. Den årlige badevandsrapport, som Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur har fremlagt, viser, at 96 % af havbadeområderne og 90 % af badestederne ved floder og søer opfyldte mindstestandarderne i 2009. Rapporten beskriver også, hvor man kan få nærmere og ajourførte oplysninger om badestederne.

Skal Europas badevand forbedres yderligere, er det nødvendigt at inddrage borgerne. Det betyder først og fremmest, at borgerne skal undersøge og skaffe sig indsigt i miljøets tilstand og på dette grundlag gå til myndighederne og kræve renere vand. Takket være vores internetbaserede værktøjer har borgerne let adgang til miljøoplysninger og har samtidig en platform, hvor de kan komme til orde.

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Miljøkommissær Janez Potočnik sagde ved denne lejlighed: ‘I de sidste tredive år har EU's og medlemslandenes lovgivning ført til en mærkbar forbedring af Europas badevandsområder, men vores arbejde slutter ikke her. På trods af den mangeårige positive udvikling må vi fortsat holde indsatsen ved lige, både for at forbedre resultaterne og for at bevare de resultater, vi allerede har opnået.’

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, tilføjede: ‘Skal Europas badevand forbedres yderligere, er det nødvendigt at inddrage borgerne. Det betyder først og fremmest, at borgerne skal undersøge og skaffe sig indsigt i miljøets tilstand og på dette grundlag gå til myndighederne og kræve renere vand. Takket være vores internetbaserede værktøjer har borgerne let adgang til miljøoplysninger og har samtidig en platform, hvor de kan komme til orde.’

Bestræbelserne på at forbedre badevandskvaliteten skal ses på baggrund af Europas indsats for at opnå en god økologisk tilstand i overensstemmelse med EU's vand- og havrammedirektiver.

Resultaterne for 2009 bekræfter den langsigtede positive udvikling

Af de 20 000 badesteder, der blev overvåget i EU i 2009, ligger to tredjedele ved havet og resten ved floder og søer. Overholdelsen af de obligatoriske værdier (minimumskvalitetskravene) for havbadestederne steg fra 80 % i 1990 til 96 % i 2009. For de indenlandske badesteder var stigningen endnu større, nemlig fra 52 % til 90 %.

Mellem 2008 og 2009 var der en svag nedgang i antallet af badesteder, der opfyldte minimumsstandarderne, svarende til under 1 procentpoint (pp) for havbadesteder og 3 pp for indenlandske badesteder. Overholdelsen af de strengere ‘vejledende værdier’ steg mellem 2008 og 2009 med lidt mindre end 1 pp for havbadestederne (til 89 %), men faldt med mindre end 3 pp for de indenlandske badesteder (til 71 %). Sådanne årlige svingninger har ikke været usædvanlige i de seneste år.

Næsten alle havbadestederne i Cypern, Frankrig, Grækenland og Portugal opfyldte de strengere vejledende værdier[1]. Kun 2 % af EU's havbadesteder blev forbudt i 2009, heraf størstedelen i Italien. De indenlandske badesteder udviser typisk større svingninger i vandkvaliteten, men alligevel opfyldte et stort flertal af disse badesteder i Finland, Frankrig, Tyskland og Sverige også de vejledende værdier.

Fjorten medlemslande foretager overvågningen efter det nye badevandsdirektiv

Badevandets kvalitet bestemmes ved, at vandet testes for en række fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre. Medlemslandene skal opfylde de obligatoriske værdier, der er opstillet i badevandsdirektivet[2], men kan i stedet vælge at følge de strengere (ikke-bindende) vejledende værdier.

I 2006 trådte et nyt badevandsdirektiv[3] i kraft, som ajourfører parametrene og overvågningsbestemmelserne i overensstemmelse med den seneste videnskabelige viden. Det nye direktiv lægger større vægt på oplysning af befolkningen om badestedernes kvalitet. Medlemslandene har en frist til 2015 til at gennemføre det nye direktiv fuldstændigt, men fjorten medlemslande (Cypern, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Slovakiet, Spanien og Sverige ) overvågede allerede i 2009 deres badesteder efter kravene i det nye direktiv.

Yderligere oplysninger:

 

 


[1] Som følge af forsinkelser i igangsætningen af overvågningsprogrammet i Grækenland blev 830 badesteder, som blev overvåget i 2008, ikke forsvarligt overvåget i 2009 og er derfor ikke medtaget i de samlede europæiske resultater.

[2] Direktiv 76/160/EØF om kvaliteten af badevand.

[3] Direktiv 2006/7/EØF om forvaltning af badevandskvalitet.

Permalinks

Topics

Handlinger