nästa
föregående
poster

Press Release

EU:s badvatten har fortfarande hög kvalitet

Ändra språk
Press Release Publicerad 2010-06-09 Senast ändrad 2016-06-03
Rent badvatten är nödvändigt för viktiga ekonomiska sektorer som turism och för växt- och djurlivet. Den årliga badvattenrapporten som presenterades av Europeiska kommissionen och Europeiska miljöbyrån visar att 96 % av havsvattenbadplatserna och 90 % av badplatserna i sjöar och floder uppfyllde minimikraven 2009. I rapporten anges också var man kan få detaljerad och uppdaterad information om badplatser.

För att kvaliteten på Europas badvatten ska öka ännu mer krävs det att medborgarna engagerar sig. Detta innebär framförallt att ta reda på och sätta sig in i det nuvarande tillståndet för vår miljö och att därefter kräva renare vatten från de berörda myndigheterna. Våra webb-baserade verktyg kan ge medborgarna lätt tillgång till miljöinformation samt en plattform för att ge uttryck åt sina iakttagelser.

Jacqueline McGlade, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån

”Under de senaste 30 åren har EU:s och medlemsländernas lagstiftning lett till att Europas badvatten har fått mycket bättre kvalitet men vårt arbete slutar inte här. Trots årtionden med hög kvalitet måste vi ständigt fortsätta ansträngningarna för att både förbättra och försvara vad vi har uppnått,” säger miljökommissionär Janez Potočnik.

”För att kvaliteten på Europas badvatten ska öka ännu mer krävs det att medborgarna engagerar sig. Detta innebär framförallt att ta reda på och sätta sig in i  det nuvarande tillståndet för vår miljö och att därefter kräva renare vatten från de berörda myndigheterna. Våra webb-baserade verktyg kan ge medborgarna lätt tillgång till miljöinformation samt en plattform för att ge uttryck åt sina iakttagelser,” tillägger Jacqueline McGlade, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån.

Insatserna för att förbättra badvattenkvaliteten bör ses mot bakgrund av Europas ansträngningar för att uppnå en god ekologisk och miljömässig status i enlighet med EU:s vattendirektiv och ramdirektivet om havsmiljöpolitik.

2009 års resultat bekräftar en långsiktigt uppåtgående utveckling

Av de 20 000 badplatser som kontrollerades i hela Europeiska unionen 2009, låg två tredjedelar vid kusten och de övriga vid floder och sjöar. Kustbadplatsernas överensstämmelse med de bindande värdena (de lägsta kvalitetskraven) ökade från 80 % 1990 till 96 % 2009. För badplatser vid floder och sjöar var ökningen ännu större, med en uppgång från 52 till 90 %.

Mellan 2008 och 2009 minskade antalet badplatser som uppfyllde de lägsta kraven något, med minskningar på mindre än 1 procentenhet för kustbadplatser och 3 procentenheter för badplatser vid sjöar och floder. Mellan 2008 och 2009 ökade överensstämmelsen med de strängare riktvärdenna med lite mindre än 1 procentenhet för kustbadplatserna till 89 % men minskade med mindre än 3 procentenheter för badplatser vid sjöar och floder till 71 %. Sådana årliga variationer har inte varit ovanliga under de senaste åren.

Nästan alla kustbadplatser i Cypern, Frankrike, Grekland och Portugal uppfyllde de strängare riktvärdena[1]. Endast 2 % av EU:s kustbadplatser svartlistades 2009, huvudsakligen i Italien. Även om badplatserna vid sjöar och floder visar större variation vad gäller vattenkvalitet, uppfyllde en stor majoritet av dessa bladplatser i Finland, Frankrike, Tyskland och Sverige riktvärdena.

Fjorton medlemsstater kontrolleras i enlighet med badvattendirektivet

För att fastställa badvattnets kvalitet testas det mot ett antal fysiska, kemiska och mikrobiologiska parametrar. Medlemsstaterna måste uppfylla de bindande värden som fastställs i badvattendirektivet[1] men de får själva välja om de ska uppfylla de strängare (icke-bindande) riktvärdena.

2006 trädde ett nytt badvattendirektiv[2] i kraft genom vilket parametrarna och kontrollbestämmelserna uppdaterades i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen. I det nya direktivet läggs större vikt vid tillhandahållandet av information till allmänheten om badplatsernas kvalitet. Medlemsstaterna har fram till 2015 på sig att genomföra det nya direktivet fullt ut, men 14 medlemsstater (Cypern, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovakien, Spanien och Sverige) har redan kontrollerat sina badplatser under badsäsongen 2009 i enlighet med kraven i det nya direktivet.

Ytterligare information:[1] Förseningar vad gäller igångsättandet av kontrollprogrammet i Grekland innebar att 830 badvatten som kontrollerades 2008 inte kontrollerades på ett tillfredsställande sätt 2009 och undantas från de samlade europeiska resultate

[2] Direktiv 76/160/EEG om kvaliteten på badvatten.

[3] Direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten.

 

Permalinks

Topics

Dokumentåtgärder