ďalej
späť
body

Press Release

Voda na kúpanie v EÚ sa aj naďalej vyznačuje vysokou kvalitou

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 09. 06. 2010 Posledná zmena 03. 06. 2016
Čistá voda na kúpanie má rozhodujúci význam pre dôležité hospodárske odvetvia ako cestovný ruch, ako aj pre rastlinný a živočíšny svet. Európska komisia a Európska environmentálna agentúra vypracovali výročnú správu o stave vody na kúpanie, z ktorej vyplýva, že v roku 2009 zodpovedalo minimálnym normám 96 % pobrežných oblastí na kúpanie a 90 % riečnych a jazerných oblastí na kúpanie. Okrem toho sa v nej uvádza, kde sa dajú získať podrobné a aktuálne informácie o oblastiach určených na kúpanie.

Na ďalšie zlepšenie kvality európskych vôd na kúpanie je potrebná pomoc občanov. V prvom rade je nutné zistiť a pochopiť, aký je súčasný stav nášho životného prostredia, a následne požadovať od zodpovedných úradov čistejšiu vodu. Prostredníctvom našich webových nástrojov majú občania k dispozícii jednoduchý prístup k informáciám o životnom prostredí, ako aj platformu na vyjadrenie svojich obáv.

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Za posledných tridsať rokov sa vďaka európskym a vnútroštátnym predpisom výrazne zlepšila kvalita vody na kúpanie v EÚ. Tým sa však naša práca zďaleka nekončí. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach sa podarilo dosiahnuť vysokú kvalitu vody na kúpanie, musíme sa i naďalej neustále snažiť o udržanie a zlepšovanie týchto výsledkov.“

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry, sa vyjadrila takto: „Na ďalšie zlepšenie kvality európskych vôd na kúpanie je potrebná pomoc občanov. V prvom rade je nutné zistiť a pochopiť, aký je súčasný stav nášho životného prostredia, a následne požadovať od zodpovedných úradov čistejšiu vodu. Prostredníctvom našich webových nástrojov majú občania k dispozícii jednoduchý prístup k informáciám o životnom prostredí, ako aj platformu na vyjadrenie svojich obáv.

Snahu o zlepšenie kvality vody na kúpanie treba vnímať v kontexte úsilia EÚ o dosiahnutie dobrého ekologického a environmentálneho stavu v súlade so smernicou EÚ o vode a rámcovou smernicou EÚ o morskej stratégii.

Výsledky za rok 2009 potvrdzujú dlhodobý trend zlepšenia

Z celkového počtu 20 000 oblastí na kúpanie, ktoré sa v Európskej únii monitorovali v roku 2009, sa dve tretiny nachádzali na pobreží a ostatné pri riekach a jazerách. V prípade pobrežných oblastí sa plnenie záväzných noriem (minimálne požiadavky na kvalitu) zlepšilo z 80 % v roku 1990 na 96 % v roku 2009. V prípade vnútrozemských oblastí bol výsledok ešte lepší – došlo k zlepšeniu z 52 % na 90 %.

V rokoch 2008 až 2009 mierne poklesol počet oblastí na kúpanie, ktoré vyhovovali minimálnym požiadavkám na kvalitu. V prípade pobrežných oblastí predstavoval tento pokles takmer 1 % a v prípade vnútrozemských vôd išlo o 3 %. Dodržiavanie prísnejších orientačných hodnôt sa v rokoch 2008 a 2009 v prípade pobrežných oblastí zlepšilo na 89 % (nárast o takmer 1 % ), v prípade vnútrozemských vôd však došlo k poklesu na 71 % (pokles o 3 %). Takéto výkyvy z roka na rok nie sú v posledných rokoch ničím výnimočným.

Takmer všetky pobrežné oblasti na kúpanie na Cypre, vo Francúzsku, Grécku a Portugalsku zodpovedali prísnejším orientačným hodnotám[1]. K zákazu pobrežných oblastí na kúpanie došlo v roku 2009 iba v 2 % prípadoch, a to najmä v Taliansku. Kvalita vody vo vnútrozemských oblastiach na kúpanie síce vykazuje väčšie rozdiely, no veľký počet vnútrozemských oblastí na kúpanie vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku a Švédsku takisto zodpovedal orientačným hodnotám.

Štrnásť členských štátov monitoruje vodu podľa novej smernice o kvalite vody na kúpanie

Kvalita vôd na kúpanie sa zisťuje sledovaním viacerých fyzikálnych, chemických a mikrobiologických parametrov. Členské štáty musia spĺňať záväzné hodnoty stanovené smernicou o kvalite vody na kúpanie[2], mnoho z nich však dobrovoľne dodržiava prísnejšie (nezáväzné) orientačné hodnoty.

V roku 2006 nadobudla účinnosť nová smernica o kvalite vody na kúpanie[3], ktorou sa na základe najnovších vedeckých poznatkov aktualizovali parametre a ustanovenia o monitorovaní. V novej smernici sa kladie väčší dôraz na informovanie verejnosti o kvalite vody v oblastiach na kúpanie. Členské štáty majú smernicu úplne implementovať do roku 2015, ale štrnásť z nich (Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko) použilo pri monitorovaní svojich oblastí určených na kúpanie parametre uvedené v novej smernici už počas kúpacej sezóny 2009.

Ďalšie informácie[1] Omeškanie, ku ktorému došlo pri realizácii programu monitorovania v Grécku, malo za následok, že 830 vôd na kúpanie monitorovaných v roku 2008 nebolo v roku 2009 adekvátne monitorovaných. Z tohto dôvodu nefigurujú v celoeurópskych výsledkoch.

[2] Smernica 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie.

[3] Smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie.

Permalinks

Topics

Akcie dokumentu