ďalej
späť
body

Article

Ovzdušie v Európe je čoraz čistejšie a zlepšuje sa zdravie ľudí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
4 min read
Photo: © Marian Sasala, Well with Nature /EEA
Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje. Znečistené ovzdušie však stále zhoršuje zdravie a spôsobuje úmrtia, ktorým sa dá predísť, najmä v mestách. Dobrou správou je, že čistejšie riešenia pre dopravu, vykurovanie, priemysel a poľnohospodárstvo môžu pomôcť.

Vzduch, ktorý dýchate, znamená veľa pre vaše zdravie a kvalitu života. Možno ste si to nevšimli, ale počas vášho života sa pravdepodobne stal oveľa čistejším.

Ak budeme pokračovať v znižovaní znečistenia v Európe, ďalšia generácia bude dýchať ešte čistejší vzduch. Víziou EÚ je do roku 2050 znížiť znečistenie ovzdušia na úroveň, ktorá už nebude škodlivá pre zdravie. Zlepšenie kvality ovzdušia totiž chráni zdravie ľudí, a chráni aj rastliny a voľne žijúce živočíchy. Často tiež zmierňuje klimatické zmeny.

 

Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje, ale problémy pretrvávajú 

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom na celom svete a v Európe. Podľa hodnotenia agentúry EEA o vplyvoch znečistenia ovzdušia na zdravie zlá kvalita ovzdušia ovplyvňuje zdravie a kvalitu života ľudí a vedie každoročne len v Európe k približne 300 000 úmrtiam, ktorým možno predísť.

Kvalita ovzdušia v jednotlivých európskych mestách sa značne líši. Takmer všetci obyvatelia európskych miest sú však vystavení znečisteniu jemnými časticami, ktoré je nad úrovňou zdravotných usmernení, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia. Vystavenie jemným časticiam a iným znečisťujúcim látkam spôsobuje viacero nepriaznivých účinkov na zdravie vrátane respiračných a kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny. Zo štúdií agentúry EEA navyše vyplynulo, že najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva sú v takýchto prípadoch neúmerne postihnuté.

Napriek tomu sa situácia zlepšuje. Napríklad počet ľudí, ktorí zomierajú v dôsledku znečistenia jemnými časticami, sa v EÚ za posledných 10 až 15 rokov znížil takmer o polovicu. To znamená, že Európa je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho akčného plánu nulového znečistenia, ktorého cieľom je znížiť počet týchto predčasných úmrtí do roku 2030 o 55 % v porovnaní s rokom 2005.

Obrázok 1. Predčasné úmrtia v EÚ27 v dôsledku úrovní PM₂.₅ nad úrovňou usmernení WHO na rok 2021 a vzdialenosti od cieľa nulového znečistenia, 2005 – 2020

Rôzne formáty grafov a údajov nájdete tu

Dlhodobá vízia dosiahnutia kvality ovzdušia, ktorá nepoškodzuje zdravie ľudí, je ešte stále vzdialená. Ambiciózne politiky, miestne rozhodnutia a osvedčené riešenia však môžu pokrok výrazne urýchliť.

 

Čistejšia doprava, energetika a poľnohospodárstvo pre čistejšie ovzdušie 

Z hodnotenia agentúry EEA o tom, odkiaľ pochádza znečistenie ovzdušia, vyplýva, že v Európe pochádza väčšina znečistenia z vykurovania budov, cestnej dopravy, priemyselnej činnosti a poľnohospodárstva. Existuje veľa dobrých riešení na zníženie znečistenia v každom z týchto odvetví.

V prípade budov by energetická renovácia a iné energeticky úsporné opatrenia v prvom rade znížili potrebu tepla. Zároveň by prechod na moderné vykurovacie riešenia, ako sú tepelné čerpadlá, solárne tepelné kolektory a systémy diaľkového vykurovania založené na obnoviteľných zdrojoch energie, mohol znížiť znečistenie. Tieto opatrenia sú uvedené v informačnom prehľade agentúry EEA o dekarbonizácii vykurovania. Poukazuje sa tiež na to, že približne polovica konečnej spotreby energie v EÚ pripadá na vykurovanie, čo z neho robí kľúčovú oblasť, ktorú treba zlepšiť z hľadiska energetickej bezpečnosti a znižovania emisií skleníkových plynov.

Obrázok 2. Konečná spotreba energie podľa odvetvia koncovej spotreby, EÚ27, 2020


Rôzne formáty grafov a údajov nájdete tu

V oblasti dopravy môže zlepšenie infraštruktúry pre chodcov, cyklistov a iné druhy aktívnej mobility priniesť mnoho výhod, a to najmä v mestách. Podpora ekologickej verejnej dopravy, car-sharingu, obmedzení dopravy a prechodu na elektrické vozidlá by viedla k ďalšiemu zníženiu znečistenie ovzdušia, hluku a emisií skleníkových plynov.

Prijatím nových technológií na znižovanie znečistenia a prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov by sa ešte viac znížili priemyselné emisie v Európe, ktoré za posledných 10 rokov zaznamenávajú neustály pokles. Zo štúdií agentúry EEA vyplynulo, že aj v poľnohospodárstve existuje niekoľko príležitostí na dekarbonizáciu výroby potravín a zníženie emisií amoniaku a metánu. Tieto opatrenia často zlepšia aj kvalitu miestneho ovzdušia.

 

Snaha EÚ o čisté ovzdušie pre všetkých 

Právne predpisy EÚ stanovujú limity a ciele pre kvalitu ovzdušia v Európe. V rámci toho musia členské štáty EÚ monitorovať kvalitu ovzdušia a verejne sprístupniť informácie prostredníctvom agentúry EEA. Spolu s Európskou komisiou agentúra EEA vytvorila index kvality ovzdušia v Európe, ktorý ukazuje najnovšie merania z monitorovacích staníc v celej Európe. Služba je k dispozícii aj ako aplikácia pre systém Android a pre zariadenia so systémom iOS. Okrem toho prehliadač kvality ovzdušia v európskych mestách agentúry EEA umožňuje občanom skontrolovať priemernú úroveň znečistenia v takmer 400 mestách v celej Európe.

Cieľom Európskej zelenej dohody je zlepšiť kvalitu ovzdušia v Európe a lepšie zosúladiť normy kvality ovzdušia EÚ s najnovšími usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Cieľom akčného plánu EÚ pre nulové znečistenie je znížiť znečistenie do roku 2050 na úrovne, ktoré sa už nepovažujú za škodlivé pre zdravie ľudí a prírodné ekosystémy.

V októbri 2022 Európska komisia navrhla revíziu právnych predpisov EÚ o kvalite ovzdušia s prísnejšími prahovými hodnotami znečistenia, väčším množstvom práv pre občanov, lepším monitorovaním kvality ovzdušia a lepším informovaním verejnosti.

 

Stručne o kvalite ovzdušia a zdraví

  • Kvalita ovzdušia sa v Európe zlepšuje. Znečistenie ovzdušia však stále predstavuje veľké zdravotné riziko, ktoré spôsobuje choroby a úmrtia, ktorým sa dá predísť.
  • EÚ chce do roku 2050 znížiť znečistenie ovzdušia na úroveň, ktorá nebude škodlivá pre ľudské zdravie.
  • Čistejšie a obnoviteľné riešenia pre vykurovanie, dopravu, priemysel a poľnohospodárstvo majú veľký potenciál pokiaľ ide o znižovanie znečistenia ovzdušia.

 

Čo môžem urobiť?

  • Overte si kvalitu miestneho ovzdušia pomocou indexu kvality ovzdušia v Európe. Podľa okolností zvážte, či sa vyhnete vonkajším aktivitám, ak je kvalita ovzdušia v daný deň zlá.
  • Premýšľajte o spôsoboch, ako šetriť energiu v domácnosti a uprednostňovať udržateľné spôsoby dopravy, ako je chôdza, bicyklovanie alebo verejná doprava. Aktívna mobilita je prínosná aj pre vaše zdravie.
  • Venujte pozornosť kvalite vzduchu v interiéri. Pouvažujte nad materiálmi vo vašej domácnosti a zabezpečte si dostatočné vetranie.
  • Zapojte sa. Opýtajte sa miestnych politikov na kvalitu ovzdušia vo vašom meste a na opatrenia na jej zlepšenie.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu