nästa
föregående
poster

Article

Europas luft blir renare, vilket förbättrar människors hälsa

Ändra språk
Article Publicerad 2023-11-04 Senast ändrad 2023-11-16
5 min read
Photo: © Marian Sasala, Well with Nature /EEA
Luftkvaliteten i Europa håller på att förbättras. Förorenad luft fortsätter dock att försämra människors hälsa och orsakar dödsfall som kan förebyggas, särskilt i städerna. Den goda nyheten är att renare lösningar för transporter, uppvärmning, industri och jordbruk kan vara till hjälp.

Den luft du inandas betyder mycket för din hälsa och ditt välbefinnande. Du kanske inte har märkt det, men under din livstid har den troligen blivit betydligt renare.

Om vi fortsätter att minska föroreningarna i Europa kommer nästa generation att få andas luft som är ännu renare. EU:s vision är att minska luftföroreningarna till nivåer som inte längre skadar hälsan senast 2050. Faktum är att en förbättrad luftkvalitet skyddar människors hälsa, och skyddar växter och vilda djur. Dessutom mildrar den ofta klimatförändringarna.

 

Luftkvaliteten i Europa håller på att förbättras men problem kvarstår

Luftföroreningar är den största miljöhälsorisken globalt och i Europa. Enligt EEA:s bedömning av luftföroreningarnas hälsoeffekter försämrar dålig luftkvalitet människors hälsa och välbefinnande och orsakar omkring 300 000 dödsfall som skulle kunna förebyggas varje år bara i Europa.

Luftkvaliteten i Europas städer varierar avsevärt. Nästan alla av Europas stadsbor utsätts dock för partikelföroreningar över den riktnivå för hälsa som fastställts av Världshälsoorganisationen. Exponering för fina partiklar och andra förorenande ämnen orsakar flera negativa hälsoeffekter, såsom luftvägs- och hjärt-kärlsjukdomar, och cancer. Dessutom har EEA:s studier visat att de mest utsatta befolkningsgrupperna drabbas oproportionerligt hårt.

Situationen håller dock på att förbättras. Antalet människor som dör i EU på grund av föroreningar med fina partiklar har till exempel nästan halverats de senaste 10–15 åren. Detta innebär att EU är på väg att uppnå sitt mål i handlingsplanen för nollförorening, att minska dessa tidiga dödsfall med 55 procent senast 2030, jämfört med 2005.

Figur 1. Förtida dödsfall i EU-27 på grund av PM₂,₅-nivåer över WHO:s riktlinjer för 2021 och avstånd till målet för nollförorening, 2005–2020

Utforska olika diagramformat och data här

Den långsiktiga visionen att uppnå en luftkvalitet som inte skadar människors hälsa är fortfarande långt utom räckhåll. Men ambitiös politik, lokala beslut och välkända lösningar kan avsevärt påskynda utvecklingen.

 

Renare transporter, energi och jordbruk för renare luft

EEA:s bedömning av var luftföroreningarna kommer från visar att merparten av föroreningarna i Europa härrör från uppvärmningen av byggnader, vägtransporter, industriverksamhet och jordbruk. Det finns många bra lösningar för att minska föroreningarna inom var och en av dessa sektorer.

För byggnader skulle i första hand energirenoveringar och andra energisparande åtgärder minska uppvärmningsbehovet. Samtidigt kan föroreningarna minskas av en övergång till moderna uppvärmningslösningar, såsom värmepumpar, solfångare och fjärrvärmesystem baserade på förnybar energi. Dessa åtgärder tas upp i EEA:s briefing om hur fossila bränslen kan fasas ut i uppvärmning   I denna påpekas det även att omkring hälften av EU:s slutliga energianvändning går till uppvärmning, vilket gör det till ett viktigt förbättringsområde för energisäkerhet och minskning av utsläppen av växthusgaser.

Figur 2. Slutlig energianvändning per slutanvändarsektor, EU-27, 2020

Utforska olika diagramformat och data här

Inom transporter kan många fördelar uppnås genom att förbättra infrastrukturen för att gå, cykla och andra former av aktiv mobilitet, särskilt i städerna. Att främja ren kollektivtrafik, bilpooler, minskad trafik och omställning till elbilar skulle göra att luftföroreningarna, bullret och utsläppen av växthusgaser minskar ännu mer.

Att använda ny teknik för att minska föroreningarna och ställa om till förnybar energi skulle ytterligare minska Europas industriutsläpp, som har minskat stadigt under de senaste tio åren. Även inom jordbruket har EEA-studier visat att det finns flera möjligheter att fasa ut fossila bränslen från livsmedelsproduktionen och minska utsläppen av ammoniak och metan. Ofta skulle dessa åtgärder också förbättra den lokala luftkvaliteten.

 

EU:s insatser för ren luft för alla

EU:s lagstiftning sätter gränser och mål för luftkvaliteten i Europa. Som en del av detta måste EU:s medlemsstater övervaka luftkvaliteten och göra informationen tillgänglig för allmänheten via Europeiska miljöbyrån. Tillsammans med Europeiska kommissionen har Europeiska miljöbyrån inrättat det europeiska luftkvalitetsindexet som visar de senaste mätningarna från stationerna för övervakning av luftkvaliteteten runt om i Europa. Tjänsten finns även som app för Android och för iOS-enheter. Dessutom kan EEA:s European air quality city viewer användas för att kontrollera genomsnittliga föroreningsnivåer i nästan 400 städer runt om i Europa.

Den europeiska gröna given syftar till att förbättra luftkvaliteten i Europa och i högre grad anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till Världshälsoorganisationens senaste riktlinjer. EU:s handlingsplan för nollförorening syftar till att minska föroreningarna till nivåer som inte längre anses skadliga för människors hälsa och de naturliga ekosystemen senast 2050.

I oktober 2022 föreslog Europeiska kommissionen en översyn av EU:s luftkvalitetslagar med strängare tröskelvärden för föroreningar, fler rättigheter för medborgarna, bättre övervakning av luftkvaliteten och bättre information till allmänheten.

 

I korthet: luftkvalitet och hälsa

  • Luftkvaliteten i Europa håller på att förbättras. Luftföroreningar utgör dock fortfarande en stor hälsorisk och orsakar sjukdomar och dödsfall som hade kunnat förebyggas.
  • EU vill minska luftföroreningarna till en nivå som inte skadar människors hälsa senast 2050.
  • Renare och förnybara lösningar för uppvärmning, transporter, industri och jordbruk har stor potential att minska luftföroreningarna.

 

Vad kan jag göra?

  • Kontrollera din lokala luftkvalitet genom det europeiska luftkvalitetsindexet. Beroende på din situation, överväg att undvika utomhusaktiviteter om luftkvaliteten är dålig just den dagen.
  • Tänk på hur du kan spara energi hemma och gynna hållbara transportsätt, som att gå, cykla eller åka kollektivt. Aktiv mobilitet är också bra för hälsan.
  • Var uppmärksam på inomhusluftens kvalitet. Tänk på materialen i ditt hem och se till att ventilationen är tillräcklig.
  • Engagera dig: Fråga dina lokala politiker om luftkvaliteten i din stad och vad som görs för att förbättra den.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder