следващ
предишен
елементи

Article

Въздухът в Европа става все по-чист и подобрява здравето на хората

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Marian Sasala, Well with Nature /EEA
Качеството на въздуха в Европа се подобрява. Въпреки това замърсеният въздух все още влошава здравето и става причина за предотвратима смъртност, особено в градовете. Добрата новина е, че срещу това могат да помогнат по-чистите решения в областта на транспорта, отоплението, промишлеността и селското стопанство.

Въздухът, който дишате, има голямо значение за вашето здраве и благосъстояние. Може и да не сте забелязали, но в хода на живота ви той вероятно е станал много по-чист.

Ако продължим да намаляваме замърсяването в Европа, следващото поколение ще може да диша още по-чист въздух. Визията на ЕС е до 2050 г. да се намали замърсяването на въздуха до нива, които повече да не вредят на здравето. Действително, подобряването на качеството на въздуха опазва здравето на хората и защитава растенията и дивата природа. То също така често смекчава последиците от изменението на климата.

 

Качеството на въздуха в Европа се подобрява, но продължават да съществуват проблеми

Замърсяването на въздуха е най-големият екологичен риск за здравето в света и в Европа. Според оценката на ЕАОС относно въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето, лошото качество на въздуха влошава здравето и благосъстоянието на хората и води до около 300 000 предотвратими смъртни случая всяка година само в Европа.

Качеството на въздуха в европейските градове варира значително. Почти всички живеещи в европейските градове обаче са изложени на замърсяване с фини прахови частици, надвишаващо препоръчителните здравни норми, определени от Световната здравна организация. Излагането на въздействието на фини прахови частици и други замърсители е причина за няколко неблагоприятни въздействия върху здравето, включително респираторни и сърдечносъдови заболявания и рак. Освен това проучванията на ЕАОС показват, че най-уязвимите групи от населението са засегнати по непропорционален начин.

Все пак положението се подобрява. Така например броят на хората, които умират поради замърсяването с фини прахови частици в ЕС, е намалял почти наполовина през последните 10—15 години. Това означава, че Европа е напът да постигне целта на плана си за действие за нулево замърсяване за намаляване на тази преждевременна смъртност с 55 % до 2030 г. спрямо 2005 г.

Фигура 1. Преждевременна смъртност в ЕС-27 поради нива на ФПЧ₂,₅ над препоръчителните норми на СЗО от 2021 г. и разстояние до целта за нулево замърсяване, 2005—2020 г.

Разгледайте различни формати на графики и данни тук

Дългосрочната визия за постигане на качество на въздуха, което не вреди на здравето на хората, все още е далеч. Но амбициозните политики, решенията на местно ниво и добре познатите решения могат значително да ускорят напредъка.

 

По-чисти транспорт, енергия и селско стопанство за по-чист въздух

Оценката на ЕАОС относно произхода на замърсяването на въздуха показва, че в Европа в по-голямата си част то е резултат от отоплението на сгради, автомобилния транспорт, промишлените дейности и селското стопанство. Има много добри решения за намаляване на замърсяването във всеки един от тези сектори.

По отношение на сградите енергийното саниране и други мерки за пестене на енергия биха намалили на първо място потребностите от отопление. В същото време преминаването към съвременни решения за отопление като термопомпи, слънчеви колектори и системи за централно отопление, базирани на възобновяеми енергийни източници, могат да намалят замърсяването. Тези мерки са отразени в информационния материал на ЕАОС относно декарбонизирането на отоплението. Там се посочва също, че около половината от крайното потребление на енергия в ЕС се изразходва за отопление, което го прави ключова област за подобряване на енергийната сигурност и намаляване на емисиите на парникови газове.

Фигура 2. Крайно потребление на енергия по сектори на крайно потребление, ЕС-27, 2020 г.


Разгледайте различни формати на графики и данни тук

В областта на транспорта подобряването на инфраструктурата за ходене пеша, колоездене и други видове активна мобилност може да донесе много ползи, особено в големите градове. Насърчаването на екологично чист обществен транспорт, съвместното ползване на автомобили, намаляването на движението по пътищата и преминаването към електрически превозни средства ще намали допълнително замърсяването на въздуха, шума и емисиите на парникови газове.

Въвеждането на нови технологии за намаляване на замърсяването и преминаването към енергия от възобновяеми източници допълнително ще намали промишлените емисии в Европа, които през последните 10 години постоянно намаляват. Проучванията на ЕАОС показват, че и в селското стопанство съществуват няколко възможности за декарбонизиране на производството на храни и намаляване на емисиите на амоняк и метан. Често с тези мерки се подобрява и качеството на местния въздух.

 

Усилията на ЕС са за чист въздух за всички

Законодателството на ЕС определя гранични стойности и цели за качеството на въздуха в Европа. Като част от това държавите — членки на ЕС, имат задължения да наблюдават качеството на въздуха и да предоставят информацията на обществеността чрез ЕАОС. Съвместно с Европейската комисия, ЕАОС създаде Европейски индекс за качеството на въздуха, който показва последните измервания от станциите за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа. Услугата е достъпна и като приложение за устройствата с Android и iOS. Освен това инструментът на ЕАОС за визуализиране на качеството на въздуха в големите градове в Европа дава възможност на хората да проверяват средните нива на замърсяване в почти 400 града в Европа.

Европейският зелен пакт има за цел подобряване на качеството на въздуха в Европа и привеждане на стандартите на ЕС за качество на въздуха в по-тясно съответствие с най-новите насоки на Световната здравна организация. Планът за действие на ЕС за нулево замърсяване има за цел намаляване до 2050 г. на замърсяването до нива, които повече не се считат за вредни за здравето на хората и природните екосистеми.

През октомври 2022 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на качеството на въздуха и въвеждане на по-строги прагови равнища за замърсяването, повече права за гражданите, по-добър мониторинг на качеството на въздуха и по-добро предоставяне на информация на обществеността.

 

Накратко: качество на въздуха и здраве

  • Качеството на въздуха в Европа се подобрява. Въпреки това замърсяването на въздуха все още представлява сериозен риск за здравето, причиняващ заболявания и предотвратима смъртност.
  • ЕС иска до 2050 г. да намали замърсяването на въздуха до ниво, което не вреди на здравето на човека.
  • По-чистите в екологично отношение решения и решенията с възобновяеми източници за отоплението, транспорта, промишлеността и селското стопанство, имат голям потенциал за намаляване на замърсяването на въздуха.

 

Какво мога да направя?

  • Проверете качеството на местния въздух от Европейския индекс за качество на въздуха. В зависимост от ситуацията обмислете дали можете да избягвате дейности на открито, ако качеството на въздуха е лошо в даден ден.
  • Помислете за начини за пестене на енергия у дома и отдавайте предпочитание на устойчиви начини на придвижване като ходене пеша, каране на колело или обществен транспорт. Активната мобилност е полезна също и за здравето ви.
  • Внимавайте за качеството на въздуха в закритите помещения. Помислете за материалите в дома си и осигурете подходящо проветрение.
  • Участвайте активно. Питайте местните политици какво е качеството на въздуха в града ви и какво се прави за подобряването му.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ