ďalej
späť
body

Novinky

Zníženie znečistenia by významne znížilo počet srdcových infarktov a mozgových príhod v Európe

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 02. 2024 Posledná zmena 15. 02. 2024
2 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Z vedeckých dôkazov vyplýva, že environmentálne riziká sú príčinou značného počtu prípadov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Dnes uverejnená analýza Európskej environmentálnej agentúry poskytuje prehľad súvislostí medzi životným prostredím a srdcovo-cievnymi ochoreniami, pričom sa v nej zdôrazňuje, že riešenie problematiky znečistenia, extrémnych teplôt a iných environmentálnych rizík sú nákladovo efektívnymi opatreniami na zníženie záťaže ochorení vrátane srdcových infarktov a mozgových príhod.

Hodnotenie agentúry EEA – Boj proti srdcovo-cievnym ochoreniam - úloha európskeho životného prostredia – poskytuje prehľad dôkazov o environmentálnych determinantoch srdcovo-cievnych ochorení v Európe a príslušných politických opatreniach EÚ. Z analýzy vyplýva, že zníženie vystavenia znečisteniu, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene, ako aj boj proti energetickej chudobe, môžu výrazne znížiť záťaž srdcovo-cievnych ochorení a počet následných úmrtí v Európe.

Z nedávnych štúdií vyplýva, že najmenej 18 % všetkých úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia v Európe je podľa odhadov spôsobených kľúčovými environmentálnymi faktormi vrátane vystavenia znečistenému ovzdušiu, extrémnym teplotám, pasívnemu fajčeniu a olovu. V analýze EEA sa však konštatuje, že tento údaj je pravdepodobne podhodnotený, pretože nezohľadňuje expozíciu na pracovisku, znečistenie hlukom ani toxické chemikálie iné ako olovo. Okrem toho niektoré faktory, ako napríklad nočné svetelné znečistenie alebo kombinovaný účinok expozície rôznym chemikáliám, stále nie sú dostatočne vysvetlené.

V analýze EEA sa zdôrazňuje, že environmentálnym rizikám sa dá predísť, jednotlivci však majú obmedzené možnosti vlastnej ochrany. To znamená, že na zníženie environmentálnej záťaže ochorení pre všetkých občanov sú potrebné zákony a iné právne predpisy vrátane tých, ktoré stanovila EÚ, a ich účinné vykonávanie. Napriek niektorým nejasnostiam a nedostatočným údajom z vedeckých dôkazov jednoznačne vyplýva, že zníženie environmentálnej expozície je nákladovo efektívou stratégiou na zníženie srdcovo-cievnych ochorení, ako sa uvádza v závere analýzy EEA.

Hodnotenie EEA týkajúce sa životného prostredia a srdcovo-cievnych ochorení je súčasťou práce agentúry zameranej na podporu vykonávania a monitorovania akčného plánu nulového znečistenia, ktorý je jednou z kľúčových iniciatív v rámci Európskej zelenej dohody.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: burden of disease
Akcie dokumentu