επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Μειώνοντας τη ρύπανση θα μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά τις καρδιακές προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 15/02/2024 Τελευταία τροποποίηση : 15/02/2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ευθύνονται για μεγάλο αριθμό καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα οποία είναι η συνηθέστερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Η ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, περιγράφει σε γενικές γραμμές τη σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος και των καρδιαγγειακών παθήσεων, τονίζοντας ότι οι δράσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, των ακραίων θερμοκρασιών και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων είναι οικονομικά συμφέρουσες για τη μείωση της επιβάρυνσης της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η αξιολόγηση του ΕΟΠ για την ‘καταπολέμηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τον ρόλο του περιβάλλοντος στην Ευρώπη’ παρουσιάζει τα στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ευρώπη και την αντίστοιχη απόκριση σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η μείωση της έκθεσης στη ρύπανση και ο μετριασμός και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την επιβάρυνση από τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τους επακόλουθους θανάτους στην Ευρώπη.

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι τουλάχιστον το 18% όλων των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρώπη εκτιμάται ότι οφείλονται σε σημαντικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες, το παθητικό κάπνισμα και ο μόλυβδος. Ωστόσο, στην ανάλυση του ΕΟΠ επισημαίνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι πιθανότατα υποτιμημένο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την έκθεση στον χώρο εργασίας, την ηχορύπανση ή άλλες τοξικές χημικές ουσίες εκτός από τον μόλυβδο. Επιπλέον, ορισμένοι παράγοντες, όπως η νυκτερινή φωτορύπανση ή η συνδυασμένη επίδραση της έκθεσης σε διάφορες χημικές ουσίες, δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστοί.

Η ανάλυση του ΕΟΠ υπογραμμίζει ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι δυνατόν να προληφθούν, αλλά οι πολίτες, σε ατομικό επίπεδο, έχουν περιορισμένες δυνατότητες να προστατεύσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται νόμοι και κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίζονται από την ΕΕ, καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή τους, προκειμένου να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση της νόσου για όλους τους πολίτες. Η ανάλυση του ΕΟΠ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις ορισμένες αβεβαιότητες και τα κενά στα δεδομένα, τα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η στρατηγική για τη μείωση της περιβαλλοντικής έκθεσης είναι οικονομικά αποδοτική για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η αξιολόγηση του ΕΟΠ σχετικά με το περιβάλλον και τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελεί μέρος των εργασιών του Οργανισμού για τη στήριξη της εφαρμογής και της παρακολούθησης του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη μηδενική ρύπανση. Το σχέδιο αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση burden of disease
Ενέργειες Εγγράφων