следващ
предишен
елементи

Article

Земята и почвата отстъпват пред човешките дейности

Смяна на език
Article Публикуван 02-12-2015 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Roger Langohr
Земята и почвата са жизненоважни за природните системи и човешкото общество, но човешките дейности застрашават функционирането на всички земни ресурси, в това число и на почвата. Защо това е така? Какво прави Европа, за да го предотврати? 2015 е Международната година на почвите, затова зададохме тези въпроси на Geertrui Louwagie, ръководител на проект за извършване на оценка на почвите и докладване в Европейската агенция за околната среда.

Какви са проблемите, пред които са изправени земята и почвата?

Земята и почвата са ограничени, невъзобновяеми ресурси, които продължават да деградират, което намалява способността им да функционират и да предоставят услуги. Отглеждането на хранителни култури, производството на биомаса и биогориво, улавянето на въглерод, поддържането на биологичното разнообразие на почвата, филтрирането на водата и цикълът на хранителните вещества, както и осигуряването на суровини са под засилващ се натиск. Природното и археологическото наследство на почвата също е застрашено.

За това деградиране допринасят редица процеси, сред които са ерозията на почвата, намаляването на органичните частици в нея, замърсяването на почвата и нейното запечатване, наречено още непропускливост (почва, покрита с непропускащи повърхности). Те са предизвикани от човешки дейности като усвояване на земя, интензивност на земеползването (което се отразява, наред с други неща, на количеството хранителни вещества, използвани в земеделските площи) и изоставяне на земи. Всеки от тези процеси оказва въздействие върху основните измерения на земята: земна покривка/земеползване, растителност и почва. Те определят запасите от земни ресурси и тяхното функциониране, както и потоците от доставени стоки и услуги. Тези фактори влияят също на същинската стойност на земята и нейния принос за благосъстоянието и благоденствието на човека.

Какво се прави за решаването на тези проблеми?

Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) ще определят целеви показатели за глобалните усилия за решаване на проблемите, свързани със земята и почвата. В този контекст през 2012 г. стартира Инициативата за глобални показатели за земята, насочена към разработване на набор от показатели за земята, които да се събират в глобален мащаб и да бъдат съпоставими в дългосрочен план. Инициативата, в която акцентът първоначално беше върху правото на земеползване, си поставя за цел да повлияе и на световната програма за периода след 2015 г. Компонента околна среда обаче липсваше сред предложените показатели. За да се изправи този пропуск, ЕАОС и Институтът за проучване на устойчивостта предложиха показатели за земя и въздух за мониторинг на постигнатото от ЦУР по отношение на измененията на земната покривка/земеползването, плодородието на земята и органичния въглерод в почвата.

Какъв е приносът на ЕАОС за тази дейност?

Въз основа на нашата дейност се разработва политиката на ЕС относно земята и почвата. Последната европейска оценка на способността на почвата да предоставя екосистемни услуги е един от примерите за това. Нашата многогодишна работна програма включва също оценка на ресурсната ефективност на земята и екосистемите, както и оценка на природния капитал.

Чрез ресурсната ефективност на земята се проучва балансът между предлагането и функционалното търсене на земя. В проучването се отчита, че земята е ограничена и невъзобновяема и се разглежда как измененията на земната покривка, например за инфраструктурни и промишлени цели, засягат услугите, които земята може да предостави. Включено е също рециклиране на земята в отговор на усвояването на земя, като се насърчава повторната употреба на земя, която е била обработена, но след това изоставена.

Работата по баланса на хранителни вещества в почвата като азот и фосфор, както и метали като мед, цинк, кадмий, и олово, подпомага проектите на ЕАОС за оценка на екосистемите и природния капитал. Европейският и националните бюджети бяха съставени през 2014 г., а понастоящем се проучват критичните надхвърлени стойности на отлаганията на амониеви емисии във връзка с биологичното разнообразие, отмиването и оттичането на азот и фосфор в подпочвените и повърхностните води, както и абсорбцията на кадмий във връзка с качеството на храните.

ЕАОС се нуждае от хармонизирани данни по тези въпроси, които да доведат до съпоставими данни за отделните държави в Европа. В тази връзка ЕАОС си сътрудничи със Съвместния изследователски център (СИЦ), на който е възложено от Европейския център за данни за почвите да събира данни за почвите. Данните за земята постъпват от спътникови наблюдения по програмите CORINE Land Cover (СLC) и High Resolution Layers (HRLs), включително за непропускливост.

За по-добра публичност на данните за земята и почвата ЕАОС създаде и тематичен набор от показатели. В него към настоящия момент са включени усвояване на земя, непропускливост, управление на замърсени участъци и разпокъсване на земята. Има и показатели, изведени от работата върху изменението на климата, сред които органични вещества в почвата, ерозия на почвата и влажност на почвата.

Какво мислите за политиката относно земята и почвата?

Политиката на ЕС във връзка със земята и почвата е фрагментирана, като съществуващите разпоредби в политиките за околната среда, селското стопанство и регионите не са нито съгласувани, нито цялостни. „Тематична стратегия за почвата от 2006 г." е ръководен документ, в който е обяснено защо са необходими допълнителни мерки за осигуряване на висока степен на защита на функциите на почвите и устойчивото им използване. Рамковата директива за почвата, предложена през 2006 г., обаче беше оттеглена миналата година.

Европейската комисия предвижда да проучи съществуващите европейски и национални политики във връзка с почвата, тяхната ефективност и съгласуваност, както и евентуални пропуски в тях. Това е в отговор на Седмата програма за действие за околната среда, в която ЕС се ангажира да използва и управлява земята устойчиво и да защитава почвата, както и да намери начини за оптимално постигане на тези цели въз основа на принципите на пропорционалност и субсидиарност.

В глобален мащаб се очаква държавите — членки на ООН, да постигнат съгласие относно ЦУР през септември. С настоящата формулировка земята и почвата са включени в няколко целеви показатели. Обръщането на тенденцията за загуба на земни и почвени ресурси в целия свят обаче зависи от постигането на ЦУР на национално и поднационално равнище.

Geertrui Louwagie

Интервю, публикувано в брой № 2015/2 на бюлетина на ЕАОС, юни 2015 г.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ