dalje
prethodno
stavke

Article

Propadanje zemljišta i tla zbog ljudskih aktivnosti

Promijenite jezik
Article Objavljeno 2015-12-02 Zadnja izmjena 2021-05-11
Photo: © Roger Langohr
Zemljište i tlo ključni su za prirodne sustave i ljudsko društvo, no ljudske aktivnosti prijete funkcioniranju cjelokupnog zemljišta kao resursa, uključujući tlo. Zašto se to događa i što Europa poduzima kako bi to spriječila? Godina 2015. Međunarodna je godina tla, tako da pitanja postavljamo Geertruiju Louwagieju, voditelju projekta za procjenu tla i izvješćivanje u Europskoj agenciji za okoliš.

S kakvim se problemima suočavaju zemljište i tlo?

Zemljište i tlo su neobnovljivi resursi., no njihova se dagradacija nastavlja, što narušava njihovu funkciju i sposobnost pružanja usluga. Uzgoj hrane, proizvodnja biomase i biogoriva, skladištenje ugljika, provedba biološke raznolikosti tla, filtriranje vode, izmjena ciklusa hranjivih tvari i pružanje sirovih materijala pod sve većim su pritiskom. Prirodna i arheološka baština tla također je ugrožena.

Brojni procesi pridonose toj degradaciji, uključujući eroziju tla, smanjivanje organskih tvari u tlu, onečišćenje tla i brtvljenje tla (tlo se pokriva nepropusnim površinama ili nepropusnim materijalom). Ti su procesi uzrokovani ljudskim aktivnostima kao što su prenamjena zemljišta, intezitet uporabe zemljišta (među ostalim odražava se i u količini nutrijenata korištenih na ruralnom tlu) i napuštanje zemljišta. Svaki od navedenih procesa ima utjecaj na osnovne značajke zemljišta: pokrov/uporabu, vegetaciju i tlo. Oni određuju zalihe i funkciju zemljišta kao resursa i s tim povezani tijek proizvoda i usluga, a također utječu i na izvornu vrijednost zemljišta i njegov doprinos dobrobiti i blagostanju ljudi.

Što se poduzima za rješavanje tih problema?

Ciljevi održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda postavit će odredišne točke za globalne napore usmjerene na rješavanje problema povezanih s tlom i zemljištem. U tom kontekstu, 2012. uvedena je Globalna inicijativa za pokazatelje zemljišta u svrhu razvoja skupa pokazatelja vezanih za zemljište koji se prikupljaju globalno i koji se mogu dugoročno uspoređivati. Inicijativa, koja se u početku usmjerila na zemljišna prava, također želi utjecati na globalni program nakon 2015. Međutim, okolišni element izostao je iz predloženih pokazatelja. EEA i Institut za napredna istraživanja održivosti pokušali su to ispraviti predlaganjem pokazatelja zemljišta i tla za praćenje napretka ciljeva za održivi razvoj u okviru promjena u pokrovu/uporabi zemljišta, produktivnosti zemljišta i organskoga ugljika u tlu.

Kako EEA doprinosi tim naporima?

Naš rad doprinosi razvoju propisa o zemljištu i tlu EU-a, a nedavno objavljena Europska procjena sposobnosti tla za pružanje usluga ekosustava" jedan je od primjera. Također, naš „Višegodišnji program rada" također se bavi učinkovitošću zemljišta kao resursa i procjenom ekosustava te računovodstvom prirodnog kapitala.

Tema „Učinkovitost korištenja zemljišta kao resursa" istražuje uravnoteženost zaliha zemljišta i funkcionalne zahtjeve koji mu se nameću. Utvrđuje da je zemljište neobnovljiv resurs i razmatra na koji način promjene u pokrovu zemljišta, npr. u industrijske i infrastrukturne svrhe, utječu na usluge koje zemljište može pružiti. Također obuhvaća obnovu zemljišta kao odgovor na nekontroliranu prenamjenu zemljišta i promiče ponovnu uporabu zemljišta koje je bilo prenamijenjeno ali je u međuvremenu napušteno.

Rad na ravnoteži nutrijenata u tlu, kao što su dušik i fosfor te metali kao što su bakar, cink, kadmij i olovo doprinosi procjeni ekosustava i projektima računovodstva prirodnog kapitala Europske agencije za okoliš. Iz aspekta potonjeg, EU i nacionalni proračuni procijenjeni su 2014., a trenutačno se ispituju prekoračenja ključnog opterećenja taloženjem emisija amonijaka u odnosu na biološku raznolikost, curenje i istjecanje dušika i fosfora u tlo i površinske vode te unos kadmija u odnosu na kvalitetu hrane.

EEA želi usklađene podatke o tim problemima radi mogućnosti što bolje usporedbe nacionalnih podataka između zemalja, širom Europe. Stoga surađuje sa Zajedničkim istraživačkim centrom (JCR) koji prikuplja podatke o tlu pod ovlastima Europskog centra za podatke o tlu. Podaci o zemljištu prikupljaju se pomoću satelitskih promatranja iz baze podataka Corine Land Cover (CLC) i Slojeva visoke rezolucije (HRL), uključujući nepropusne materijale.

Da bi se posvetila što veća pozornost temama zemljišta i tla, EEA je također izradila tematski skup pokazatelja. Trenutačno obuhvaća prenamjenu zemljišta, nepropusne materijale, upravljanje onečišćenim lokacijama i fragmentaciju zemljišta te uključuje pokazatelje izvedene iz djelovanja klimatskih promjena, uključujući organske tvari u tlu, eroziju tla i vlagu tla.

Što je s propisima o zemljištu i tlu?

Propisi EU-a koji su relevantni za zemljište i tlo fragmentirani su, a postojeće odredbe u okolišnim, poljoprivrednim ili regionalnim propisima nisu koordinirane niti sveobuhvatne. Tematska Strategija zaštite tla iz 2006. dokument je sa smjernicama koji navodi zašto je potrebno daljnje djelovanje za osiguravanje visoke razine zaštite funkcije tla i održive uporabe tla. Međutim, Okvirna direktiva o tlu koja je predložena 2006., povučena je prošle godine.

Europska komisija planira ispitati postojeće nacionalne propise i propise EU koji su relevantni za tlo, njihovu djelotvornost i dosljednost te moguće nedostatke. To je odgovor na 7. akcijski program za zaštitu okoliša u kojem se EU usmjerava na održivu uporabu i upravljanje zemljištem i zaštitu tla, te želi pronaći najbolji način za postizanje tog cilja na temelju načela proporcionalnosti i supsidijarnosti.

Očekuje se da će se države članice UN-a dogovoriti o ciljevima održivog razvoja na globalnoj razini u rujnu. U trenutačnoj verziji, zemljište i tlo uključeni su u nekoliko ciljeva. Međutim, promjena globalnog trenda gubitka zemljišta i tla kao resursa prvenstveno ovisi o provedbi ciljeva za održivi razvoj (SDG) na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Geertrui Louwagie

Intervju objavljen u izdanju br. 2015/2 biltena Agencije, lipanj 2015.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Radnje vezane za dokument