ďalej
späť
body

Article

V dôsledku ľudskej činnosti ubúda krajina i pôda

Zmeniť jazyk
Article Publikované 17. 12. 2015 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Roger Langohr
Krajina a pôda majú zásadný význam pre prírodné systémy a ľudskú spoločnosť, avšak ľudská činnosť ohrozuje fungovanie celého pôdneho fondu vrátane pôdy ako takej. Prečo k tomu dochádza? Čo robí Európa, aby tomu zabránila? Rok 2015 je medzinárodným rokom pôdy, preto kladieme tieto otázky pani Geertrui Louwagiovej, projektovej manažérke pre hodnotenie pôdy a podávanie správ o pôdach v Európskej environmentálnej agentúre.

Akým problémom čelí krajina a pôda?

Krajina aj pôda sú vyčerpateľné, neobnoviteľné zdroje, ktoré sa neustále degradujú, čo ovplyvňuje ich schopnosť fungovať a poskytovať služby. Pestovanie potravín, výroba biomasy a biopalív, ukladanie uhlíka, poskytovanie priestoru pre pôdnu biodiverzitu, filtrovanie vody a cyklus živín a zabezpečovanie surovín sa ocitajú pod čoraz väčším tlakom. Prírodné a archeologické dedičstvo pôdy je tiež ohrozené.

K tejto degradácii prispieva množstvo procesov vrátane erózie pôdy, úbytku pôdnej organickej hmoty, kontaminácie pôdy a zástavby pôdy (pôda pokrytá nepriepustnými povrchmi, známe aj ako nepriepustnosť). Tieto procesy sú dôsledkom ľudskej činnosti, ako napríklad zaberanie pôdy, intenzita využívania územia (okrem iného sa prejavujú v množstve živín používaných na vidieckej pôde) a opúšťanie pôdy. Každý proces má vplyv na hlavné dimenzie krajiny: pokrytie krajiny/využitie územia, vegetácia a pôda. Tieto určujú zásoby pôdnych zdrojov a fungovanie, ako odvodené toky výrobkov a služieb. Majú tiež vplyv na vlastnú hodnotu pôdy a jej prínos k blahobytu a prosperite ľudí.

Ako sa tieto problémy riešia?

V rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN sa stanovia zámery pre celosvetové úsilie na vyriešenie problémov súvisiacich s krajinou a pôdou. V tejto súvislosti bola v roku 2012 zavedená globálna iniciatíva pre ukazovatele týkajúce sa krajiny s cieľom vytvoriť súbor ukazovateľov týkajúcich sa krajiny, ktoré možno získať na celom svete a ktoré sú porovnateľné z dlhodobého hľadiska. Cieľom iniciatívy, ktorá bola spočiatku zameraná na práva na pôdu, je ovplyvniť globálny program pre obdobie po roku 2015. V navrhnutých ukazovateľoch však chýba environmentálna zložka. Na nápravu agentúra EEA a Institute for Advanced Sustainability Studies (Inštitút pre pokročilé štúdiá udržateľnosti) navrhli ukazovatele týkajúce sa krajiny a pôdy na monitorovanie dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja z hľadiska zmien pokrytia krajiny/využitia územia, produktivity pôdy a obsahu organického uhlíka v pôde.

Ako agentúra EEA prispieva k tejto práci?

Naša práca prispieva informáciami k príprave politiky EÚ týkajúcej sa krajiny a pôdy. Jedným z príkladov je nedávne európske hodnotenie schopnosti pôdy poskytovať ekosystémové služby. Náš viacročný pracovný program sa zaoberá aj efektívnosťou pôdnych zdrojov a hodnotením ekosystémov a účtovníctvom pre prírodné bohatstvo.

V oblasti účinného využívania pôdnych zdrojov sa skúma rovnováha medzi ponukou pôdy a funkčnými požiadavkami na pôdu. Uznáva sa, že pôda je vyčerpateľným a neobnoviteľným zdrojom a posudzuje sa, ako zmeny pokrytia krajiny, napr. na infraštruktúrne a priemyselné účely, ovplyvnia služby, ktoré pôda môže poskytovať. Patrí k nim aj recyklovanie pôdy reagujúce na zaberanie pôdy, pričom sa podporuje opätovné použitie pôdy, ktorá bola predtým obrábaná, ale následne opustená.

Práce na bilancii pôdnych živín, ako napr. dusík a fosfor, ako aj kovov, ako napr. meď, zinok, kadmium a olovo, prispievajú k projektom agentúry EEA zameraným na hodnotenie ekosystémov a účtovníctvu pre prírodné bohatstvo. V roku 2014 boli uvedené odhady rozpočtov EÚ a vnútroštátnych rozpočtov a v súčasnosti sa skúmajú kritické prekročenia zaťaženia depozícií emisií amoniaku vo vzťahu k biodiverzite, priesaky a splachy dusíka a fosforu vo vzťahu k podzemným a povrchovým vodám a absorpcia kadmia vo vzťahu ku kvalite potravín.

Agentúra EEA chce harmonizovať údaje o týchto problémoch, vďaka čomu sa získajú porovnateľné údaje jednotlivých krajín v celej Európe. Agentúra spolupracuje so Spoločným výskumným centrom (JRC), ktoré zhromažďuje údaje o pôde v rámci mandátu Európskeho centra údajov o pôde. Údaje o krajine pochádzajú zo satelitných pozorovaní pokrytia krajiny Corine land cover (CLC) a vrstiev s vysokým rozlíšením vrátane nepriepustnosti.

Na zlepšenie zviditeľnenia krajiny a pôdy agentúra EEA vytvorila tematický klaster ukazovateľov. V súčasnosti obsahuje ukazovatele týkajúce sa zaberania pôdy, správy kontaminovaných miest a fragmetácie pôdy a obsahuje ukazovatele odvodené z prác v oblasti zmeny klímy vrátane organickej hmoty v pôde, erózie pôdy a vlhkosti pôdy.

Aká je politika týkajúca sa krajiny a pôdy?

Politika EÚ týkajúca sa krajiny a pôdy je fragmentovaná a existujúce právne predpisy v environmentálnych, poľnohospodárskych a regionálnych politikách nie sú koordinované, ani komplexné. Tematická stratégia na ochranu pôdy z roku 2006 je usmerňujúci dokument, v ktorom sa vysvetľuje, prečo je potrebné prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany funkcií pôdy a udržateľného využívania pôdy. Rámcová smernica o pôde navrhnutá v roku 2006 bola však minulý rok stiahnutá.

Európska komisia plánuje preštudovať existujúce politiky EÚ a vnútroštátne politiky týkajúce sa pôdy, ich efektívnosť a koherentnosť a všetky nedostatky, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Reaguje tak na 7. environmentálny akčný program, v ktorom sa EÚ zaväzuje využívať a riadiť krajinu udržateľným spôsobom a chrániť pôdu ako aj hľadať spôsoby, ako to najlepšie dosiahnuť na základe zásad proporcionality a subsidiarity.

Z celosvetového hľadiska sa očakáva, že v septembri sa členské štáty OSN dohodnú na cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. Problematika krajiny a pôdy je v súčasnom znení zahrnutá do viacerých cieľov. Zvrátenie trendu úbytku pôdy a pôdnych zdrojov na celom svete závisí od plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Geertrui Louwagiová

Rozhovor uverejnený v spravodajcovi EEA č. 2015/2 (jún 2015)

Permalinks

Geographic coverage

Topics