следващ
предишен
елементи

Article

Може ли транспортът да стигне до TERM / Отчетен механизъм за транспорта и околната среда / с въздействието си върху околната среда?

Смяна на език
Article Публикуван 22-01-2016 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Jevgenij Scolokov, Picture2050/EEA
Във връзка с публикувания наскоро годишен Отчетен механизъм за транспорта и околната среда (TERM) на ЕАОС за 2015 г. и фокусирането на международното внимание върху продължаващия скандал с емисиите от автомобилите, разговаряме с координатора на ЕАОС за TERM Alfredo Sánchez Vicente (Алфредо Санчес Висенте).

Какво представлява TERM и защо е важен?

TERM е ежегодна публикация на ЕАОС, която проучва и докладва напредъка на опитите в транспортния сектор за намаляване на натиска, оказван от него върху околната среда. В публикацията са събрани най-новите данни за множество тенденции, свързани с околната среда, с поглед към оценяването на напредъка при постигането на целите и даване на възможност на политиците да измерят успеха на своите политики.

В допълнение TERM проследява напредъка при постигането на целите на Бялата книга на ЕС за транспорта от 2011 г. и на други правила и регламенти, свързани с транспорта и околната среда, а освен това всяка година се поставя акцент върху конкретна тема, например градския транспорт или качеството на въздуха. TERM стартира през 2000 г., първият от редовна серия доклади, които понастоящем се разпространяват в широк мащаб в държавите членки на ЕАОС.

Съгласно последния доклад кои са основните проблеми, свързани с транспорта и натиска, който той оказва върху околната среда?

Нашите оценки показват, че транспортът продължава да оказва значителен натиск върху околната среда и в крайна сметка върху човешкото здраве, под формата на замърсяване на въздуха, промените в климата, шум и др. Натискът върху околната среда, упражняван от транспортния сектор, зависи от три основни фактора: броя и дължината на пътуванията; използваните начини на транспорт, като някои са по-безопасни за околната среда от други; и технологията, използвана при всеки начин. За да им направи оценка, докладът разглежда направените усилия и стъпките, необходими за постигане на целите за 2050 г. по отношение на устойчивия транспорт, подчертавайки фундаменталните промени, които трябва да бъдат направени в начина за транспортиране на хора и стоки.

Обсъдени са и други предизвикателства. Както беше подчертано наскоро в материали, публикувани в пресата, за автомобилните емисии, между официалните и реалните данни за автомобилните емисии може да има значителни разлики поради различни причини. Официалните тестове не отразяват пълната гама от условия на шофиране и са довели до спорни инженерни стратегии, които дават добри резултати при условията на тестовия цикъл, но не непременно при реалното използване. Ние смятаме за важно възможно най-скорошното въвеждане на планираните подобрения в начина на тестване на автомобилите.

Производството на електромобили също предлага потенциално решение на проблема с емисиите на парникови газове, свързани с транспорта. Стратегията на ЕС за постигане на нисковъглеродна транспортна система се основа на развитието на технологията на двигатели, които не са с вътрешно горене. Въпреки нарастването обаче дялът на електромобилите (0,07% от общия автопарк на пътническите автомобили) и на автомобилите, задвижвани с възобновявема енергия, е все още много нисък и вероятно технологичните подобрения сами по себе си няма да бъдат достатъчни за изпълнение на целите на Европа за 2050 г. за намаляване на емисиите на парникови газове, свързани с транспорта. Всъщност до 2007 г. въздействието на технологичните подобрения върху емисиите беше изместено от увеличеното търсене на транспорт, въпреки че оттогава насам емисиите намаляват, за което роля играе и забавянето или намаляването на нарастването на търсенето на транспорт. Въпреки това, предварителните данни за 2014 г. показват леко повишение, така че съгласно собствените проекции на ЕС целите на Бялата книга за декарбонизацията няма да бъдат изпълнени, освен ако не бъдат предприети по-нататъшни амбициозни действия.

Каква е европейската политика относно транспорта и околната среда и какво се прави на ниво ЕС за решаване на посочените проблеми?

Политиката на ЕС играе много важна роля за намаляването на екологичните проблеми, свързани с транспорта. Въпреки това правилата, които имат за цел да намалят броя и дължината на пътуванията, имат ограничения в сравнение с тези, които популяризират по-екологични начини на транспорт или тези, които усъвършенстват технологията, използвана в различните начини на транспорт.

Регулаторните правила за емисиите например бяха затегнати постепенно и дадоха значителни резултати, по-конкретно чрез въвеждане на ограничения за замърсяването на въздуха от пътническите автомобили, вановете и тежките автомобили, и за целевите количества CO2 за леки автомобили и пикапи.

В допълнение, от държавите се изисква също така да използват възобновяеми източници за поне 10% от горивото, използвано в транспорта, до 2020 г., като в центъра на вниманието е разработването на чисти автомобили и инфраструктури. Виждаме, че успешно се демонстрират алтернативни решения за горива, но инфраструктурата за зареждане с електричество или гориво все още представлява проблем, което прави тези автомобили по-малко атрактивни за хората и фирмите.

Въвеждането в Европа на стандарти за качеството на горивото доведе и до драстично намаляване на съдържанието на сяра в горивата, използвани за пътуване, и спомогна за практическо отстраняване на оловото.

Нашият доклад за TERM обаче показва, че трябва да се направи още много.

Какъв е приносът на ЕАОС за тази дейност?

ЕАОС събира данни и изготвя оценки на индикаторите и отчети, които спомагат за оценката на ефективността по отношение на околната среда на европейския транспортен сектор. Докладът за TERM и свързаните с него индикатори на транспорта ни предоставят система за редовен мониторинг и отчитане на ефективността на стратегиите за интегриране и напредък към устойчив транспорт. TERM играе важна роля и при сигнализирането на потребностите от събиране на нови данни.

Освен за TERM, ЕАОС извършва и други оценки, свързани с транспорта, например за използването на електромобили и на проблемите, свързани с транспорта и здравето. Работим също така заедно с държавите и с Европейската комисия, за да наблюдаваме постигането на целите за емисиите на CO2 за новите леки автомобили и пикапи, състоянието на наблюдението на качеството на горивото, както и информацията за шума, данните за качеството на въздуха, емисиите на замърсители от всички сектори, парниковите газове и много други.

По този начин спомагаме за създаване на база със знания, която може да служи за основа на по-нататъшни действия.

Alfredo Sánchez Vicente (Алфредо Санчес Висенте)

Интервю, публикувано в брой № 2015/4 на бюлетина на ЕАОС, декември 2015 г.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ