Je možné omezit dopady dopravy na životní prostředí?

Změnit jazyk
Article Publikováno 22.01.2016 Poslední změna 24.05.2018
O každoročně vydávané zprávě o mechanismu reportingu z oblasti dopravy a životního prostředí (TERM) za rok 2015, kterou nedávno vydala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), a o skandálu s emisemi motorových vozidel, jenž nepřestává poutat pozornost na mezinárodní úrovni, jsme hovořili s panem Alfredem Sánchezem Vicentem, koordinátorem mechanismu TERM v EEA.

 Image © Jevgenij Scolokov, Picture2050/EEA

Co je to TERM a proč je důležitý?

TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism – systém reportingu z oblasti dopravy a životního prostředí) je každoročně uveřejňovaná zpráva EEA, která sleduje, do jaké míry se daří naplňovat snahy o omezování nepříznivých dopadů odvětví dopravy na životní prostředí. Jsou v ní shromážděny nejnovější data o řadě klíčových trendů v oblasti životního prostředí, které umožňují zhodnotit pokrok v naplňování stanovených cílů. Politikům umožňují lépe vyhodnotit úspěšnost přijímaných opatření.

TERM rovněž sleduje, do jaké míry jsou plněny cíle EU, stanovené v Bílé knize o dopravě z roku 2011, ale i cíle dalších politik a legislativních dokumentů, které se týkají dopravy a životního prostředí. Každoročně se zpráva zaměřuje na jedno konkrétní téma, jako je například doprava ve městech či kvalita ovzduší. Systém TERM byl spuštěn v roce 2000, kdy začala vycházet první řada pravidelných zpráv, které jsou dnes distribuovány do všech členských zemí EEA.

Jaké jsou podle poslední zprávy nejvýznamnější problémy v oblasti dopravy a jaké nepříznivé dopady má doprava na životní prostředí?

Z našich hodnocení vyplývá, že doprava má i nadále významné negativní dopady na životní prostředí a v důsledku toho i na lidské zdraví. Doprava způsobuje znečištění ovzduší, je zdrojem hlukové zátěže obyvatelstva a v důsledku produkce skleníkových plynů se podílí i na změně klimatu. Environmentální zátěže, jejichž zdrojem je odvětví dopravy, závisí na třech hlavních faktorech: počtu a délce jízd, druhu použité dopravy – protože některé druhy dopravy jsou k životnímu prostředí šetrnější než jiné, a na technologii využívanou konkrétním dopravním prostředkem. S ohledem na tyto tři faktory zpráva sleduje, jaká opatření se reálně provádějí a jaká opatření jsou nezbytná k dosažení cílů stanovených v oblasti udržitelné dopravy do roku 2050. Upozorňuje rovněž na zásadní změny, k nimž musí ve způsobu přepravy osob a zboží dojít.

Zpráva se zabývá i dalšími problémy. Nedávné zprávy v tisku o emisích motorových vozidel jasně ukázaly, že oficiálně vykazovaný a reálně vznikající objem emisí z motorových vozidel se mohou velmi lišit, a to z různých důvodů. Oficiální měření nezohledňují celou řadu jízdních podmínek a prokazatelně vedou k vytváření konstrukčních strategií, které umožňují zajistit dobré výsledky ve zkušebních podmínkách, což ale nutně neznamená, že budou stejně dobré i při reálném používání vozidla. Za důležité považujeme to, aby k plánovaným zlepšením způsobu testování vozidel došlo co nejdříve.

Možné řešení problému emisí skleníkových plynů z dopravy nabízí také elektromobilita. Strategie EU, jejímž cílem je vytvoření nízkouhlíkového dopravního systému, počítá s vývojem technologie motoru bez vnitřního spalování. Přestože v této oblasti dochází k růstu, zůstává podíl vozidel na elektrický pohon (0,07 % celkového počtu osobních automobilů) či vozidel poháněných energií z obnovitelných zdrojů stále velmi malý. Je pravděpodobné, že technologická zlepšení sama o sobě k dosažení evropských cílů stanovených v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy k roku 2050 stačit nebudou. Vliv technologických zlepšení na emise byl ve skutečnosti až do roku 2007 zmenšován rostoucí dopravní poptávkou. Od té doby se emise snížily zejména v důsledku zpomalení růstu poptávky po dopravě či jejím poklesu. Předběžná data za rok 2014 však naznačují opět mírné zvýšení, které podle vlastních prognóz EU znemožní dosažení cílů v oblasti dekarbonizace stanovených Bílou knihou bez přijetí dalších ambiciózních opatření.

Jaká je evropská politika v oblasti dopravy a životního prostředí a jakým způsobem EU řeší zmiňované problémy?

V oblasti snižování environmentálních problémů souvisejících s dopravou hrají politiky EU velmi důležitou roli. Ve srovnání s politikami, které podporují ekologicky šetrnější druhy dopravy nebo se zaměřují na zdokonalování technologií v jednotlivých druzích dopravy, se však politiky, jejichž cílem je snižovat počet a délku jízd, nyní uplatňují v menší míře.

Postupně se například zpřísnila emisní regulační opatření, což přineslo významné výsledky. Účinné bylo zejména zavedení limitů pro znečištění ovzduší z výfukových plynů osobních automobilů, dodávek a nákladních vozidel a stanovení cílových hodnot CO2 pro osobní automobily a dodávky.

Úkolem členských zemí je kromě toho do roku 2020 docílit stavu, kdy alespoň 10 % paliv využívaných v dopravě budou tvořit obnovitelné zdroje energie, a důraz je také kladen na vývoj vozidel na čistou energii a rozvoj infrastruktury nezatěžující životní prostředí. Viděli jsme, že přednosti používání alternativních paliv se podařilo prokázat. Problémem ale zůstává i nadále infrastruktura dobíjecích a čerpacích stanic, což zájem jednotlivců i podniků o tato vozidla snižuje.

Poté, co byly v Evropě zavedeny normy jakosti paliva, značně poklesl obsah síry v palivech silničních vozidel. Zavedení těchto norem napomohlo i tomu, že z pohonných hmot prakticky vymizelo olovo.

Zpráva TERM, kterou jsme vydali, zároveň ukazuje, že mnoho práce je stále před námi.

Jak se na této práci podílí EEA?

EEA shromažďuje data a připravuje hodnocení a zprávy, které slouží jako podklady pro posuzování vlivu dopravy na životní prostředí v EU. Zpráva TERM a dopravní indikátory, které jsou v ní vyhodnoceny, představují systém pravidelného sledování a vykazování účinnosti integračních strategií a pokroku dosaženého na cestě k udržitelné dopravě. Jednou z důležitých funkcí mechanismu TERM je i to, že ukazuje, jaká data je nově třeba sbírat a jak je sbírat.

Kromě mechanismu TERM provádí EEA v oblasti dopravy i další hodnocení – hodnotí například elektromobilitu či vliv dopravy na lidské zdraví. S jednotlivými zeměmi a Evropskou komisí také spolupracujeme na sledování plnění cílů týkajících se emisích hodnot CO2 u nových osobních a užitkových automobilů , stavu monitorování jakosti paliv, informacích o hluku, dat o kvalitě ovzduší, emisí znečišťujících látek ze všech odvětví, emisí skleníkových plynů a vedle toho i mnoha dalších věcí.

Tímto způsobem pomáháme vytvářet znalostní základnu, ze které pak mohou vycházet další opatření.

Alfredo Sánchez Vicente

Rozhovor zveřejněný ve zpravodaji EEA 2015/4 v prosinci 2015.

Akce dokumentů
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Články
Menu
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100