naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Se lahko promet spoprime s svojim vplivom na okolje?

Spremeni jezik
Article Objavljeno 22.01.2016 Zadnja sprememba 11.05.2021
Photo: © Jevgenij Scolokov, Picture2050/EEA
Topics:
V zvezi z nedavno objavo letnega poročila TERM (Mehanizem poročanja o prometu in okolju) za leto 2015 in mednarodno pozornostjo, usmerjeno na aktualni škandal o emisijah vozil, smo govorili s koordinatorjem mehanizma TERM pri agenciji EEA, Alfredom Sánchezom Vicentejem.

Kaj je TERM in zakaj je pomemben?

TERM je letna publikacija agencije EEA, ki obravnava in poroča o napredku prizadevanj prometnega sektorja za zmanjšanje pritiskov na okolje. Združuje aktualne podatke o številu ključnih okoljskih trendov ob upoštevanju ocene napredka pri doseganju ciljev in omogoča oblikovalcem politike, da merijo uspeh svojih politik.

TERM poleg tega spremlja napredek pri doseganju ciljev iz bele knjige EU o prometu iz leta 2011 ter drugih s prometom in okoljem povezanih politik in predpisov, poleg tega pa se vsako leto osredotoča na določeno temo, na primer na mestni prevoz ali kakovost zraka.

Prvo v redni seriji poročil TERM, ki se danes množično razširjajo v državah članicah EEA, je izšlo leta 2000.

Katera so, glede na najnovejše poročilo, glavna vprašanja v zvezi s prometom in pritiski, ki jih ta izvaja na okolje?

Naše ocene kažejo, da promet s povzročenim onesnaževanjem zraka in hrupom ter skupaj s podnebnimi spremembami še naprej izvaja velik pritisk na okolje in s tem tudi na zdravje ljudi. Okoljski vplivi prometnega sektorja so odvisni od treh glavnih dejavnikov: števila in dolžine potovanj; uporabljene vrsta prevoza, pri čemer so lahko nekatere vrste prevoza okolju prijaznejše kot druge; in tehnologije, ki jih posamezna vrsta prevoza uporablja. Za njihovo obravnavo se poročilo usmerja na izkazana prizadevanja in potrebne korake za doseganje ciljev do leta 2050 na področju trajnostnega prometa, pri tem pa poudarja temeljne spremembe, ki jih je treba izvesti pri načinu prevoza ljudi in blaga.

Obravnavani so tudi drugi izzivi. Kot je bilo v tisku v nedavnih prispevkih o emisijah vozil poudarjeno, lahko med uradnimi in dejanskimi emisijami vozil zaradi številnih razlogov obstajajo velike razlike. Uradni testi ne odražajo celotnega obsega voznih pogojev in so verjetno privedli do inženirskih strategij, ki dajejo dobre rezultate v pogojih testnega cikla, ne pa nujno tudi med dejansko uporabo. Zdi se nam pomembno, da se načrtovane izboljšave načina testiranja vozil čim prej uveljavijo.  

Tudi elektromobilnost nudi potencialno rešitev za problematiko emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom. Strategija EU za doseganje nizkoogljičnega prevoznega sistema temelji na izboljšavah tehnologije motorjev, ki nimajo notranjega zgorevanja. Vendar pa je kljub rasti delež električnih vozil (0,07 % voznega parka vseh osebnih vozil) in vozil, ki uporabljajo obnovljivo energijo, še vedno zelo majhen, zato zgolj tehnološke izboljšave najverjetneje ne bodo zadoščale za doseganje ciljev Evrope do leta 2050 za nižje emisije toplogrednih plinov pri prevozu. Dejansko je bil do leta 2007 vpliv tehnoloških izboljšav na emisije izravnan z večjim povpraševanjem po prevoznih storitvah, čeprav so se emisije od takrat sicer zmanjšale, k čemur je prispevalo tudi dejstvo, da se je povečevanje povpraševanja po prevozu upočasnilo ali zmanjšalo. Vendar pa predhodni podatki za leto 2014 nakazujejo rahlo povečanje, tako da v skladu z lastno napovedjo EU cilji dekarbonizacije iz bele knjige ne bodo doseženi, razen če se začnejo izvajati nadaljnji ambiciozni ukrepi.

Kakšna je evropska prometna in okoljska politika in kakšni ukrepi se sprejemajo na ravni EU za odpravo navedenih težav?

Politike EU so imele zelo pomembno vlogo pri zmanjšanju s prometom povezanih okoljskih težav. Vendar pa so bile politike, katerih cilj je zmanjšati število in dolžino potovanj, omejene v primerjavi s tistimi, ki spodbujajo okolju prijaznejše vrste prevoza, ali tistimi, ki izboljšujejo tehnologijo, uporabljeno pri različnih vrstah prometa.

Regulativne politike za emisije na primer so se postopoma zaostrile in prinesle pomembne rezultate, zlasti z uvedbo omejitev pri onesnaženju zraka zaradi osebnih vozil, kombijev in težkih vozil ter z uvedbo ciljev CO2 za avtomobile in kombije.

Poleg tega se od držav zahteva, da do leta 2020 uporabijo obnovljive vire v najmanj 10 % goriv za prevoz in da dajo poudarek razvoju čistih vozil in infrastrukture. Videli smo, da so se alternativna goriva izkazala kot uspešne rešitve, vendar pa infrastruktura za polnjenje še vedno predstavlja težavo, zato so ta vozila manj privlačna za ljudi in podjetja.

Uvedba standardov kakovosti goriva v Evropi je privedla tudi do izjemnega zmanjšanja vsebnosti žvepla v cestnih gorivih in prispevala k skoraj popolni odstranitvi svinca.

Vendar pa naše poročilo TERM kaže, da je treba narediti še veliko več.

Kako k temu delu prispeva agencija EEA?

Agencija EEA zbira podatke in pripravlja kazalnike in poročila, ki podpirajo oceno okoljske učinkovitosti evropskega prometnega sektorja. Poročilo TERM in z njim povezani kazalniki prometa nam zagotavljajo sistem za redno spremljanje in poročanje o učinkovitosti strategij vključevanja ter napredek k trajnostnem prometu. TERM ima tudi pomembno vlogo pri javljanju potrebe po zbiranju novih podatkov.

Poleg ocen za TERM izvaja agencija EEA tudi druge s prometom povezane ocene, na primer o elektromobilnosti ter vprašanjih glede prometa in zdravja. Sodelujemo tudi s posamičnimi državami in Evropsko komisijo pri spremljanju ciljev emisij CO2 za nove avtomobile in kombije, pri spremljanju stanja kakovosti goriva, kot tudi pri spremljanju informacij o hrupu, podatkov o kakovosti zraka, emisij onesnaževal iz vseh sektorjev, toplogrednih plinov in raznih drugih kazalnikov.

Na ta način pomagamo pri oblikovanju baze znanja, ki predstavlja temelj za nadaljnje ukrepe.

 

Alfredo Sánchez Vicente

Intervju, objavljen v Glasilu EEA, št. izdaje 2015/4, december 2015.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics: