nästa
föregående
poster

Article

Kan transportsektorn finna lösningar på sin miljöpåverkan?

Ändra språk
Article Publicerad 2016-01-22 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © Jevgenij Scolokov, Picture2050/EEA
Topics:
Mot bakgrund av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade årliga transport- och miljörapporteringsmekanism (TERM) för 2015 och den internationella uppmärksamheten på den pågående skandalen med fordonsutsläpp, talade vi med Europeiska miljöbyråns TERM-samordnare, Alfredo Sánchez Vicente.

Vad är TERM och varför är den så viktig?

TERM är en årlig publikation från Europeiska miljöbyrån som undersöker och rapporterar om transportsektorns försök att minska sin miljöpåverkan. I publikationen sammanförs de senaste uppgifterna om ett stort antal viktiga miljötrender för att man ska kunna bedöma den fortskridande måluppfyllelsen och de politiskt ansvariga ska kunna mäta framgången av sin politik.

TERM anger dessutom framstegen mot målen i EU:s vitbok om transportpolitiken från 2011 och andra transport- och miljörelaterade strategier och bestämmelser, och fokuserar på ett särskilt ämne varje år, till exempel stadstrafik och luftkvalitet.

TERM lanserades år 2000 och var den första av en serie periodiska rapporter som i dag har stor spridning bland Europeiska miljöbyråns medlemsländer.

Enligt den senaste rapporten, vilka är de viktigaste frågorna som rör transportsektorn och dess miljöpåverkan?

Vad gäller bland annat luftförorening, klimatförändring och buller visar vår bedömning att transporter fortsätter att utöva en betydande påverkan på miljön och i slutänden på människors hälsa. Transportsektorns miljöpåverkan beror på tre huvudsakliga faktorer: transporternas antal och längd, de transportsätt som används, där vissa är mer miljövänliga än andra, samt den teknik som används inom varje transportsätt. För att ta itu med dessa undersöker rapporten de ansträngningar som gjorts och de åtgärder som behövs för att uppnå målen för 2050 om hållbara transporter, med betoning på grundläggande förändringar som ska göras i hur personer och gods transporteras.

Andra utmaningar diskuteras. Som redan har lyfts fram i aktuella nyhetsinslag om fordonsutsläpp kan det finnas betydande skillnader mellan officiella och verkliga fordonsutsläpp, och detta av många anledningar. Officiella tester återspeglar inte alla de körförhållanden som förekommer i verkligheten och har lett till tekniska strategier som ger goda resultat under testcykelförhållanden, men inte nödvändigtvis vid verklig användning. Vi anser att det är viktigt att det snarast möjligt införs planerade förbättringar av sättet som fordon testas på.  

Eldrivna transporter erbjuder också en möjlig lösning på frågan om transportrelaterade växthusgasutsläpp. EU:s strategi för att uppnå transportsystem med låga koldioxidutsläpp bygger på utvecklingen av motorteknik av typen icke-förbränning. Trots tillväxten är emellertid andelen elektriska fordon (0,07 procent av den totala personbilsparken) och fordon som drivs av förnybar energi fortfarande mycket liten, och det är inte troligt att enbart tekniska förbättringar kommer att räcka för att uppfylla Europas mål för 2050 om lägre transportrelaterade växthusgasutsläpp. Faktum är att fram till 2007 uppvägdes de tekniska förbättringarnas påverkan på utsläppen av ökande transportbehov, även om utsläppen har minskat sedan dess eftersom transportbehovets tillväxt avtagit eller minskat. Preliminära data för 2014 visar dock på en lätt ökning, och enligt EU:s egna prognoser kommer inte vitbokens mål om minskade koldioxidutsläpp att uppfyllas om inte mer ambitiösa åtgärder sätts in.

Hur ser Europas politik för transport och miljö ut och vad görs på EU-nivå för att lösa ovanstående problem?

EU:s politik har spelat en mycket viktig roll för att minska transportrelaterade miljöproblem. Politiska åtgärder för att minska transporternas antal och längd har dock varit begränsade jämfört med de som främjat mer miljömässiga transportsätt, eller de som förbättrar den teknik som används inom de olika transportsätten.

Regleringspolitiken för utsläpp har exempelvis blivit allt strängare och lett till betydande resultat, särskilt genom införandet av gränser för luftförorening från personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar, och CO2-målen för bilar och lätta lastbilar.

Dessutom måste länderna använda förnybara källor till minst 10 procent av sitt transportbränsle till 2020 och utvecklingen av rena fordon och infrastrukturer har satts i fokus. Vi har sett en framgångsrik utveckling av alternativa bränslelösningar, men infrastrukturerna för laddning och tankning fortsätter att vara ett problem och gör att dessa fordon är mindre attraktiva för personer och företag.

Införandet av kvalitetskrav för bränsle i Europa har också lett till ett drastiskt minskat innehåll av svavel i fordonsbränsle och har i praktiken hjälpt till att undanröja bly.

Men vår TERM-rapport visar att mycket mer behöver göras.

Hur bidrar Europeiska miljöbyrån till det här arbetet?

Europeiska miljöbyrån sammanställer data och framställer indikatorutvärderingar och rapporter till stöd för utvärderingen av den europeiska transportsektorns miljöprestanda. TERM-rapporten och dess förknippade transportindikatorer är ett system som låter oss regelbundet övervaka och rapportera om integrationsstrategiernas ändamålsenlighet och framstegen mot hållbara transporter. TERM spelar också en viktig roll genom att signalera behoven av ny datainsamling.

Utöver TERM utför Europeiska miljöbyrån andra transportrelaterade utvärderingar om exempelvis eldrivna transporter och frågor om transport och hälsa. Vi samarbetar även med länderna och Europeiska kommissionen för att övervaka CO2-utsläppsmålen för nya bilar och lätta lastbilar, statusen för övervakningen av bränslekvalitet samt bullerinformation, luftkvalitetsdata, utsläpp av föroreningar från alla sektorer, växthusgaser och mycket annat.

På det här sättet bidrar vi till att bygga upp den kunskapsbas som vidare åtgärder kan baseras på.

 

Alfredo Sánchez Vicente

Intervju i nummer 2015/4 av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev, december 2015.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics: