следващ
предишен
елементи

Article

Стратегия на ЕАОС и Eionet за периода 2021—2030 г.: Осигуряване на данни и знания за постигане на амбициите на Европа в областта на климата и околната среда

Смяна на език
Article Публикуван 05-02-2021 Последна промяна 19-01-2022
1 min read
Нашата съвместна стратегия указва посоката, към която се насочваме. Тя въвежда нов начин за съвместна работа и генериране на знания, който е по-гъвкав, по-добре съобразен, проактивен и позволяващ в по-голяма степен предприемането на действия и който съответства на предизвикателствата, пред които ще се изправим, и на знанията, от които ще се нуждаем през предстоящото десетилетие.

Желаем ви здраве и нека превърнем 2021 година в запомнящ се етап от нашия път към зелена и цифрова Европа.

2020 г. ще бъде година, която всички ще запомним. Целият свят бе засегнат от COVID-19. В рамките на няколко месеца пандемията ни принуди да променим начина си на живот, учене, работа, движение и дори социализиране. Някои изгубиха близки; други се разболяха. Някои от нас работят от импровизирани домашни офиси, други са на предната линия, за да помагат на най-уязвимите. С приближаването на края на годината повечето държави в Европа преминават през втора вълна на COVID-19 и въздействията — върху общественото здравеопазване, икономиката и околната среда — стават по-ясни.

Мащабът и скоростта на тази пандемия разкриха колко уязвими сме и също така колко устойчиви и гъвкави можем да бъдем. Изправени пред множество неизвестни и неясноти, публичните органи трябваше да предприемат и приложат драстични мерки, за да овладеят пандемията и да сведат до минимум въздействията от нея. За броени дни много от нас трябваше да овладеят нови онлайн инструменти за работа и училище. Това ни показа, че можем да вземаме трудни решения и можем да приемаме нови технологии и модели на живот.

Потвърждаване на ангажимента на Европа във връзка с околната среда и климата

Преди около година новоназначената Комисия „Фон дер Лайен“ обяви Европейския зелен пакт — амбициозен набор от политически приоритети за постигане на неутралност по отношение на климата, икономическа устойчивост и справедлив преход. Впечатляващо е, че година по-късно и въпреки сътресенията и социално-икономическите въздействия от COVID-19 дългосрочните амбиции на Европейския съюз в областта на околната среда и климата остават непроменени. Напротив, продължават да се предлагат все повече инициативи за политики, включително стратегията за биологичното разнообразие, стратегията „От фермата до трапезата“, стратегията за химичните вещества и Европейски пакт за климата. Както Европейският парламент, така и Европейският съвет наскоро подкрепиха по-амбициозната цел за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г.

Научните кръгове отправят предупреждения от десетилетия относно изменението на климата, влошаването на околната среда и потенциалното им въздействие върху нашето благосъстояние. Но сега достигнахме повратна точка и следващото десетилетие предлага уникална възможност, каквато не сме имали преди. За първи път знанията и политиката са съгласувани за постигането на устойчивост на целия континент. Ангажиментът на Европа остана непроменен дори когато бяха отправени призиви за спешни мерки за възстановяване поради икономическото въздействие от пандемията. Понастоящем пакетите са напълно съгласувани с целите за екологичното и цифровото възстановяване.

Този силен ангажимент и политическата амбиция са от огромно значение, но не са достатъчни. Те ще трябва да се трансформират в конкретни политики и мерки, които да се предприемат на всяка стъпка от пътя, а те на свой ред ще трябва да се насочват и подкрепят от надеждни знания, които позволяват предприемането на действия, така че да се гарантира, че Европа продължава да върви в желаната посока и постига своите дългосрочни амбиции в областта на околната среда и климата. Именно това ще осигурим ние — Европейската агенция по околна среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

ЕАОС и Eionet: обща визия и споделена стратегия за периода 2021—2030 г.

През следващото десетилетие предизвикателствата в областта на околната среда и климата, пред които ще бъде изправена Европа, изискват системен отговор, пълно прилагане на политиките и цялостна интеграция на целите за устойчивост в социално-икономическите политики. От огромно значение ще бъде и обществената осведоменост, която води до по-устойчиви избори и до координация в световен план.

Стратегията на ЕАОС и Eionet за периода 2021—2030 г. цели да осигури необходимите данни и знания за преодоляване на тези предизвикателства. Нашата визия е да се създадат условия за постигането на устойчива Европа чрез надеждни знания, които позволяват предприемането на действия, така че да се вземат информирани решения за действия по приоритети и решения за околната среда и климата в съответствие с амбициите, залегнали в основата на политиките на Европа. Заедно ЕАОС и Eionet ще представляват водещата мрежа за свързани с политиката знания в областта на околната среда и климата на равнището на Европейския съюз и на държавно равнище.  

В днешно време нашата широкообхватна мрежа свързва стотици институции от 38 страни-членки и сътрудничещи страни. Eionet също така включва европейските тематични центрове — консорциуми от европейски организации с експертни знания в конкретни екологични области. Това е уникална мрежа, насочена към подпомагане на политиката чрез осигуряване на експертни знания, основани на данни с гарантирано качество, чрез изграждане на капацитет и чрез иновативна инфраструктура за електронно докладване на данни.

Определихме нашите стратегически цели за предстоящото десетилетие. Ще продължим да подкрепяме изпълнението на политиките и прехода към устойчивост и ще осигуряваме своевременна информация за решенията на предизвикателства, свързани с устойчивостта. За да осигурим необходимите знания, ще изградим по-силни мрежи и партньорства и ще оползотворим пълния потенциал на данните, технологиите и цифровизацията, като същевременно гарантираме, че ще продължим да развиваме нашия експертен опит и капацитет в цялата мрежа.

Ще осигурим знания, които позволяват предприемането на действия, в пет области на дейност, а именно биологично разнообразие и екосистеми; смекчаване и адаптиране към изменението на климата; човешкото здраве и околната среда; кръгова икономика и използване на ресурсите; както и тенденции, перспективи и ответни мерки във връзка с устойчивостта. По отношение на производствените сектори на Европа, както и на производствените системи и потреблението ще бъдат предприети мерки чрез тези взаимосвързани области на дейност.

Нашата съвместна стратегия указва посоката, към която се насочваме. Тя въвежда нов начин за съвместна работа и генериране на знания, който е по-гъвкав, по-добре съобразен, проактивен и позволяващ в по-голяма степен предприемането на действия и който съответства на предизвикателствата, пред които ще се изправим, и на знанията, от които ще се нуждаем през предстоящото десетилетие.

Желаем ви здраве и нека превърнем 2021 година в запомнящ се етап от нашия път към зелена и цифрова Европа.

Hans Bruyninckx

Ханс Брюнинкс
Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводната статия е публикувана в декемврийското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 4 от 2020 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ