nästa
föregående
poster

Article

EEA-Eionets strategi 2021–2030: att förmedla data och kunskap för att nå Europas klimat- och miljömål

Ändra språk
Article Publicerad 2021-02-05 Senast ändrad 2022-01-19
5 min read
Vår enade strategi visar oss vilken väg vi ska ta. Den introducerar ett nytt sätt att samarbeta och bygga kunskap – flexiblare, mer lyhört, mer proaktivt och mer praktiskt tillämpbart – väl anpassat efter de utmaningar vi står inför och den kunskap vi kommer att behöva under det närmaste decenniet.

Var rädda om er och låt oss göra 2021 till en minnesvärd milstolpe på vår resa mot ett grönt, digitalt Europa.

2020 är ett år vi alla kommer att minnas. Hela världen har påverkats av coronapandemin. På bara några månader tvingade den oss att ändra vårt sätt att leva, utbilda oss, arbeta, förflytta oss och till och med umgås. En del av oss har förlorat en närstående, andra har blivit sjuka. En del av oss har arbetat från provisoriska hemmakontor, andra har stått i främsta ledet och hjälpt de mest utsatta. Nu när året går mot sitt slut upplever de flesta länder i Europa en andra våg av covid-19 och pandemins effekter – på folkhälsan, ekonomin och miljön – blir allt tydligare.

Pandemins omfattning och snabba spridning har avslöjat hur sårbara vi är, men också hur motståndskraftiga och flexibla vi kan vara. Ställda inför många okända och osäkra faktorer har offentliga myndigheter tvingats vidta och genomföra drastiska åtgärder för att kontrollera pandemin och minska dess återverkningar. Från en dag till en annan lärde sig många av oss att använda nya webbverktyg för att sköta arbete och skola. Det visade att vi kan fatta tuffa beslut och anpassa oss till nya tekniker och livsstilar.

Ett förnyat åtagande för miljö och klimat i Europa

För omkring ett år sedan presenterade den nyligen inrättade von der Leyen-kommissionen den europeiska gröna given – en ambitiös uppsättning politiska mål för att nå klimatneutralitet, ekonomisk hållbarhet och en rättvis omställning. Ett år senare, och trots den chockverkan och de socioekonomiska effekter som coronapandemin fört med sig, är det imponerande att se hur EU:s långsiktiga miljö- och klimatambitioner har förblivit oförändrade. EU har till och med fortsatt att presentera fler politiska initiativ på miljöområdet, till exempel strategin för biologisk mångfald, strategin Från jord till bord, kemikaliestrategin och den europeiska klimatpakten. Både Europaparlamentet och Europeiska rådet har nyligen ställt sig bakom det ännu mer ambitiösa målet att reducera växthusgasutsläppen med 55 procent till 2030.

Forskare har under flera decennier varnat för klimatförändringar, miljöförstöring och hur det kan påverka vårt eget välbefinnande. Vi befinner oss nu vid en avgörande vändpunkt och det kommande decenniet ger oss en unik möjlighet vi tidigare saknat. För första gången går kunskap och politik hand i hand för att skapa en hållbar utveckling över hela vår kontinent. Europa har hållit fast vid sitt åtagande även när de ekonomiska effekterna av pandemin krävde omedelbara åtgärder för återhämtning. Åtgärdspaketen är nu helt i linje med målen för en grön och digital återhämtning.

Att vi har detta starka engagemang och en stark politisk vilja är väsentligt men inte tillräckligt. Det måste kunna omsättas i konkreta beslut och åtgärder i varje steg längs vägen. Dessa beslut och åtgärder måste i sin tur bygga på tillförlitlig och praktiskt tillämpbar kunskap som säkerställer att Europa fortsätter att arbeta i rätt riktning och når sina långsiktiga miljö- och klimatmål. Och detta är precis det som vi – Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) – kommer att bidra med.

EEA and Eionet – en gemensam vision och enad strategi för 2021–2030

Miljö- och klimatutmaningarna i Europa under de närmaste tio åren kommer att kräva systembaserade lösningar, att alla beslut genomförs fullt ut och att hållbarhetsmål blir en helt integrerad del av den socioekonomiska politiken. Ett ökat medvetande hos allmänheten som leder till mer hållbara val och global samordning kommer också att behövas.

EEA-Eionets strategi för 2021–2030 syftar till att kunna bidra med de data och den kunskap som krävs för att möta dessa utmaningar. Vår vision är ”att bana väg för ett hållbart Europa genom tillförlitlig och praktiskt tillämpbar kunskap som gör det lättare att fatta informerade beslut angående viktiga klimat- och miljöfrågor och lösningar”, i linje med Europas miljöpolitiska ambitioner. Tillsammans kommer EEA och Eionet att utgöra ett ledande nätverk för att ta fram relevant kunskap om miljö och klimat för beslutsfattare inom EU och på nationell nivå.  

Idag binder vårt stora nätverk samman hundratals institutioner i 38 medlems- och samarbetsländer. Eionet omfattar även sju europeiska ämnescenter, där flera europeiska organisationer med sakkunskaper inom ett visst miljöområde samarbetar. Det är ett unikt nätverk som stödjer miljöpolitiken genom att bidra med kunskap som bygger på kvalitetssäkrade data, kapacitetsbyggande och en innovativ infrastruktur med webbaserad datarapportering.

Vi har formulerat våra strategiska mål för det kommande decenniet. Vi ska fortsätta att stödja genomförandet av politiska beslut och omställningen till ett hållbart samhälle och snabbt kunna bidra med användbar information för att lösa hållbarhetsutmaningar. För att kunna bistå med den kunskap som krävs ska vi stärka våra nätverk och partnerskap och fullt ut använda oss av de möjligheter som data, teknik och digitalisering ger, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vårt kunnande och vår kapacitet inom hela nätverket.

Vi ska bistå med praktiskt tillämpbar kunskap inom fem arbetsområden: biologisk mångfald och ekosystem, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, människors hälsa och miljön, cirkulär ekonomi och resursanvändning samt trender, framtidsutsikter och lösningar för en hållbar utveckling. Europas produktionssektorer, liksom våra konsumtions- och produktionssystem, kommer att beröras genom dessa fem arbetsområden, som alla hör samman med varandra.

Vår enade strategi visar oss vilken väg vi ska ta. Den introducerar ett nytt sätt att samarbeta och bygga kunskap – flexiblare, mer lyhört, mer proaktivt och mer praktiskt tillämpbart – väl anpassat efter de utmaningar vi står inför och den kunskap vi kommer att behöva under det närmaste decenniet.

Var rädda om er och låt oss göra 2021 till en minnesvärd milstolpe på vår resa mot ett grönt, digitalt Europa.

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Ledaren publicerades 2020 i decemberutgåvan av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev nr 4/2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder