järgmine
eelmine
punktid

Article

Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu strateegia 2021–2030: pakkuda andmeid ja teadmisi Euroopa kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks

Muutke keelt
Article Avaldatud 2021-01-20 Viimati muudetud 2022-01-19
4 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Meie ühine strateegia näitab, millises suunas liikuda. Sellega võetakse kasutusele uus koostöö tegemise ja teadmiste loomise viis, mis on kiirem, reageerimisvõimelisem, proaktiivsem ja toimivam ning vastab seega meie ees seisvatele raskustele ja meie teadmistevajadusele järgmisel kümnendil.

Püsige terved ja tähistagem 2021. aastat kui märkimisväärset vahe-eesmärki teel rohelise ja digitaalse Euroopa suunas.

2020 saab olema aasta, mida me kõik mäletame. COVID-19 on mõjutanud kogu maailma. Kõigest mõne kuuga sundis pandeemia meid muutma seda, kuidas elame, õpime, töötame, liigume ja isegi suhtleme. Mõned on kaotanud lähedasi, teised haigestusid. Mõned meist on töötanud ajutiselt üles seatud kodukontorites, teised on olnud eesliinil ja aidanud kõige haavatavamaid. Aasta lõppedes on enamik Euroopa riike läbimas COVID-19 teist lainet ning selle mõju rahvatervisele, majandusele ja keskkonnale on saamas selgemaks.

Pandeemia ulatus ja kiire areng on näidanud, kui haavatavad me oleme, aga ka seda, kui vastupidavad ja paindlikud võime olla. Seistes silmitsi suure teadmatuse ja ebakindlusega on avaliku sektori asutused pidanud võtma ja rakendama drastilisi meetmeid, et pandeemiat ohjeldada ja selle mõjusid vähendada. Paljud meist pidid seoses töö ja kooliga õppima igapäevaselt tundma uusi veebipõhiseid vahendeid. See kogemus õpetas meile, et suudame teha raskeid otsuseid ning võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja eluviise.

Taaskinnitati Euroopa pühendumust keskkonnale ja kliimale

Umbes aasta tagasi kuulutas äsja ametisse nimetatud von der Leyeni komisjon välja Euroopa rohelise kokkuleppe, mis hõlmab ambitsioonikaid poliitilisi prioriteete kliimaneutraalsuse, majandusliku jätkusuutlikkuse ja õiglase ülemineku saavutamiseks. Aasta hiljem ning COVID-19-ga kaasnenud šokist ja sotsiaal-majanduslikust mõjust hoolimata on muljetavaldav, et Euroopa Liidu pikaajalised keskkonna- ja kliimaeesmärgid ei ole muutunud. Vastupidi, loodud on üha rohkem poliitilisi algatusi, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse strateegia, strateegia „Talust taldrikule“, kemikaalistrateegia ja Euroopa kliimapakt. Nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Ülemkogu kiitsid hiljuti heaks veelgi ambitsioonikama eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55% võrra.

Teadlased on juba aastakümneid hoiatanud kliimamuutuste, keskkonna halvenemise ja nende võimaliku mõju eest meie heaolule. Nüüd oleme jõudnud pöördepunkti ja järgmine kümnend toob endaga kaasa ainulaadse võimaluse, mida meil ei ole kunagi varem olnud. Esimest korda on teadmised ja poliitika ühendatud, et saavutada jätkusuutlikkus kogu Euroopas. Euroopa pühendumus sellele eesmärgile ei muutunud ka siis, kui pandeemia majandusliku mõju tõttu olid vajalikud kiireloomulised taastemeetmed. Paketid on nüüd täielikult kooskõlas rohelise ja digitaalse taastumise eesmärkidega.

Tugev pühendumus ja poliitilised eesmärgid on olulised, kuid siiski mitte piisavad. Need peavad väljenduma konkreetsetes poliitikates ja meetmetes, mida rakendada teekonna igal sammul. Selliste poliitikate ja meetmete aluseks peavad olema ja neid toetama usaldusväärsed ja rakendatavad teadmised, et tagada Euroopa püsimine kursil ning pikaajaliste keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamine. Just seda Euroopa Keskkonnaamet ning Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet) pakuvadki.

Euroopa Keskkonnaamet ja Eionet: ühine visioon ja ühine strateegia aastateks 2021–2030

Järgmisel kümnendil on Euroopa ees seisvate keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamiseks vajalik süsteemne reageerimine ning poliitikameetmete terviklik rakendamine ja jätkusuutlikkuse eesmärkide täielik integreerimine sotsiaal-majanduslikku poliitikasse. Oluline on ka üldsuse teadlikkus, mis toob kaasa jätkusuutlikumad valikud ja ülemaailmse koordineerituse.

Euroopa Keskkonnaameti ja Eioneti 2021.–2030. aasta strateegia eesmärk on pakkuda nende probleemide lahendamiseks vajalikke andmeid ja teadmisi. Meie eesmärk on tagada jätkusuutlik Euroopa usaldusväärsete ja rakendatavate teadmiste abil, mis võimaldavad teha teadlikke otsuseid keskkonna- ja kliimaalaste prioriteetide ja lahenduste kohta kooskõlas Euroopa poliitiliste eesmärkidega. Koos moodustavad Euroopa Keskkonnaamet ja Eionet poliitiliselt asjakohaste keskkonna- ja kliimateadmiste juhtiva võrgustiku Euroopa Liidu ja riikide tasandil.  

Täna ühendab meie ulatuslik võrgustik sadu institutsioone 38 liikmesriigist ja teistest koostöös osalevatest riikidest. Eionet hõlmab ka Euroopa teemakeskuseid – Euroopa organisatsioonide konsortsiume eriteadmistega konkreetsetes keskkonnavaldkondades. Tegemist on ainulaadse võrgustikuga, mille eesmärk on toetada poliitikat, tuues kokku kvaliteetsetel andmetel põhinevad teadmised, suurendades suutlikkust ja pakkudes uuenduslikku e-aruandluse andmetaristut.

Määrasime kindlaks oma strateegilised eesmärgid järgmiseks aastakümneks. Me jätkame poliitika rakendamise ja kestlikkusele ülemineku toetamist ning pakume õigeaegset sisendit jätkusuutlikkusega seotud probleemide lahendamiseks. Vajalike teadmiste pakkumiseks loome tugevamad võrgustikud ja partnerlused ning kasutame täielikult ära andmete, tehnoloogia ja digiteerimise potentsiaali, tagades samal ajal jätkuva oskusteabe ja suutlikkuse arendamise kogu võrgustiku ulatuses.

Pakume rakendatavaid teadmisi viies töövaldkonnas, milleks on bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid; kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine; inimeste tervis ja keskkond; ringmajandus ja ressursside kasutus; jätkusuutlikkusega seotud suundumused, väljavaated ja lahendused. Euroopa tootmissektoreid ning tarbimis- ja tootmissüsteeme käsitletakse nende viie omavahel seotud töövaldkonna kaudu.

Meie ühine strateegia näitab, millises suunas liikuda. Sellega võetakse kasutusele uus koostöö tegemise ja teadmiste loomise viis, mis on kiirem, reageerimisvõimelisem, proaktiivsem ja toimivam ning vastab seega meie ees seisvatele raskustele ja meie teadmistevajadusele järgmisel kümnendil.

Püsige terved ja tähistagem 2021. aastat kui märkimisväärset vahe-eesmärki teel rohelise ja digitaalse Euroopa suunas.

Hans Bruyninckx

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor

Juhtkiri avaldati 2020. aasta detsembris Euroopa Keskkonnaameti uudiskirjas 04/2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega