neste
forrige
elementer

Article

Det europeiske miljøbyrå og Eionets strategi for perioden 2021–2030: Å levere data og kunnskap for å realisere Europas klima- og miljøambisjoner

Endre språk
Article Publisert 05.02.2021 Sist endret 19.01.2022
5 min read
Vår felles strategi viser hvilken kurs vi skal ta. Den innleder en ny samarbeidsform og en ny måte å hente frem kunnskap på som er kjappere, mer responsiv, mer proaktiv, lettere gjennomførbar og bedre tilpasset de utfordringene som vil møte oss og den kunnskapen vi kommer til å trenge det neste tiåret.

Ta vare på dere selv og hverandre. La oss markere 2021 som en minneverdig milepæl på veien mot et grønt, digitalt Europa.

2020 er et år vi alle kommer til å huske. Hele verden har blitt påvirket av covid-19. Bare i løpet av noen måneder har pandemien tvunget oss til å endre hvordan vi lever, lærer, arbeider, beveger oss og til og med er sosiale. Noen av oss har mistet kjære, andre har blitt syke. Mange av oss har jobbet hjemmefra på improviserte hjemmekontorer, mens andre har stått i fremste linje og hjulpet de mest sårbare. Når året nå nærmer seg slutten, går de fleste landene i Europa gjennom den andre bølgen av covid-19, og konsekvensene – for folkehelsen, økonomien og miljøet – blir tydeligere.

Omfanget av denne pandemien og hvor fort den har spredt seg, har vist hvor sårbare vi er, men også hvilken motstandskraft vi har, og hvor kjappe vi er til å snu oss rundt. Stilt overfor så mange ukjente faktorer og så mye usikkerhet har myndighetene vært nødt til å vedta og gjennomføre drastiske tiltak for å bremse pandemien og begrense konsekvensene av den. Fra den ene dagen til den neste har mange av oss måttet mestre nye nettbaserte verktøy for å gjøre jobben vår eller følge skoleundervisningen. Denne tiden har vist at vi er i stand til å ta vanskelige beslutninger og venne oss til ny teknologi og nye måter å leve på.

Europa bekrefter på nytt sine miljø- og klimaforpliktelser

For omtrent et år siden kunne Europakommisjonens nyoppnevnte president von der Leyen offentliggjøre en kommisjonsmelding med tittelen European Green Deal, som setter opp en ambisiøs ramme for politiske prioriteringer for å oppnå klimanøytralitet, økonomisk bærekraft og rettferdig omstilling. Nå, ett år etter, og til tross for sjokket og de konsekvensene covid-19 har hatt for samfunn og økonomi, er det imponerende hvordan EU har holdt fast ved sine langsiktige miljø- og klimaambisjoner. Tvert imot kommer det opp stadig nye politiske initiativer, for eksempel en strategi for biologisk mangfold, en strategi for en grønnere landbrukspolitikk («fra jord til bord»), en kjemikaliestrategi pluss den europeiske klimapakten. Både Europaparlamentet og Det europeiske råd har nylig bekreftet EUs nye mål om å kutte utslippene av klimagasser med minst 55 prosent innen 2030.

I flere tiår har forskere advart om klimaendringer og miljøødeleggelse og hvilke konsekvenser dette kan få for velferden vår. Men nå står vi ved en korsvei, og det kommende tiåret byr på en mulighet vi aldri før har hatt. For første gang er nemlig kunnskap og politikk helt på linje når det gjelder å oppnå bærekraft i hele Europa. Til tross for de store økonomiske tiltakspakkene pandemien har krevd, har Europa ikke firt på sine miljøforpliktelser. Tiltakspakkene vil sikre at vi skal klare både miljømålene og de digitale målene.

Dette sterke engasjementet og slike høye politiske ambisjoner er helt avgjørende, men det er ikke nok. De vil måtte omsettes i konkrete retningslinjer og tiltak på hvert trinn på veien, og disse må i sin tur styres etter og underbygges med pålitelig, gjennomførbar kunnskap for å sikre at Europa holder seg på rett kurs og oppnår sine langsiktige miljø- og klimaambisjoner. Og det er nettopp dét vi – Det europeiske miljøbyrå (EEA) og Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) – skal levere.

EEA og Eionet: en felles visjon og en felles strategi for 2021–2030

I løpet av det kommende tiåret vil Europas miljø- og klimautfordringer kreve at vi iverksetter tiltak på systemnivå, at vi gjennomfører denne politikken til fulle, og at vi integrerer bærekraftsmålene fullstendig i den samfunnsøkonomiske politikken. Bevisstgjøring av allmennheten slik at folk tar mer bærekraftige valg, og samordning på globalt plan vil også være helt avgjørende.

Målet for EEA og Eionets strategi for perioden 2021–2030 er å levere de dataene og den kunnskapen som trengs for å takle disse utfordringene. Vår visjon er å «sørge for at Europa blir bærekraftig gjennom pålitelig, gjennomførbar kunnskap som beslutningsgrunnlag for miljø- og klimaprioriteringer og -løsninger, i tråd med Europas politiske ambisjoner». Til sammen vil EEA og Eionet utgjøre det ledende nettverket for miljø- og klimakunnskap i tilknytning til denne politikken, på EU-plan og i det enkelte land.  

Vårt nettverk består nå av flere hundre institusjoner fra 38 medlemsland og samarbeidsland. I Eionet deltar også de europeiske emnesentrene, som er konsortier av europeiske organisasjoner som er spesialisert på ulike miljøområder. Nettverket er helt unikt. Det har som mål å underbygge politikk ved å frembringe sakkunnskap på grunnlag av kvalitetssikrede data, kapasitetsbygging og en innovativ datainfrastruktur for e-rapportering.

Vi har fastsatt våre strategiske mål for det kommende tiåret. Vi vil fortsette å støtte gjennomføringen av politikk og omstillingen til bærekraftige samfunn og bidra til løsninger på bærekraftsutfordringer. For å sikre at vi har den kunnskapen som trengs, vil vi bygge sterkere nettverk og partnerskap og utnytte potensialet i data, teknologi og digitalisering til fulle samtidig som vi vil sikre at vi fortsetter å utvikle vår ekspertise og kapasitet i hele nettverket.

Vi vil levere gjennomførbar kunnskap på fem arbeidsområder, nemlig biologisk mangfold og økosystemer, begrensning av og tilpasning til klimaendringene, menneskers helse og miljø, sirkulær økonomi og ressursbruk, samt bærekraftstrender, -utsikter og -tiltak. Gjennom disse fem innbyrdes forbundne arbeidsområdene vil vi ta for oss Europas produksjonssektorer og forbruks- og produksjonssystemer.

Vår felles strategi viser hvilken kurs vi skal ta. Den innleder en ny samarbeidsform og en ny måte å hente frem kunnskap på som er kjappere, mer responsiv, mer proaktiv, lettere gjennomførbar og bedre tilpasset de utfordringene som vil møte oss og den kunnskapen vi kommer til å trenge det neste tiåret.

Ta vare på dere selv og hverandre. La oss markere 2021 som en minneverdig milepæl på veien mot et grønt, digitalt Europa.

 

Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrå

Lederartikkel publisert i EEAs nyhetsbrev 04/2020, desember 2020

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumenter handlinger