ďalej
späť
body

Article

Spoločná stratégia EEA a Eionet na roky 2021 – 2030: údaje a poznatky na dosiahnutie európskych ambícií v oblasti klímy a životného prostredia

Zmeniť jazyk
Article Publikované 04. 02. 2021 Posledná zmena 19. 01. 2022
5 min read
Spoločná stratégia určuje smerovanie nášho úsilia. Zavádza nový spôsob spolupráce a budovania znalostí – pružnejší, pohotovejší, aktívnejší, akčnejší – na riešenie otázok a problémov, ktoré na nás čakajú, a získanie poznatkov, ktoré budeme potrebovať v nasledujúcom desaťročí.

Dávajte na seba pozor a nech sa rok 2021 stane pamätným míľnikom na ceste k zelenej a digitálnej Európe.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Rok 2020 nám všetkým určite nadlho utkvie v pamäti. Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla celý svet. V priebehu niekoľkých mesiacov nás prinútila zmeniť spôsob života, vzdelávania, práce, cestovania a dokonca aj spoločenského života. Niektorí prišli o svojich blízkych, iní ochoreli. Niektorí z nás pracujú provizórne z domu, iní pracujú v prvej línii a pomáhajú tým najzraniteľnejším. Väčšina krajín Európy v čase blížiaceho sa konca roka prechádza druhou vlnou pandémie COVID-19 a čoraz jasnejšie sa prejavuje jej vplyv na verejné zdravie, hospodárstvo a životné prostredie.

Rozsah a rýchlosť tejto pandémie odkryli našu zraniteľnosť, ale aj našu odolnosť a flexibilnosť. Verejné orgány boli vystavené  novým neznámym faktorom i neistote a museli prijať a realizovať radikálne opatrenia na obmedzenie pandémie a minimalizáciu jej vplyvu. Z jedného dňa na druhý sa mnohí z nás museli naučiť ovládať nové online nástroje potrebné pre prácu a školu. Ukázalo nám to, že dokážeme prijať ťažké rozhodnutia a vieme si osvojiť nové technológie i nový životný štýl.

Potvrdenie záväzku Európy v oblasti životného prostredia a klímy

Približne pred rokom oznámila novovymenovaná Komisia Ursuly von der Leyenovej Európsku zelenú dohodu – ambiciózny súbor politických priorít na dosiahnutie klimatickej neutrality, hospodárskej udržateľnosti a spravodlivej transformácie. Je pozoruhodné, že po roku a napriek otrasom a sociálno-ekonomickým vplyvom v dôsledku pandémie COVID-19 sa dlhodobé ambície Európskej únie v oblasti životného prostredia a klímy nezmenili. Naopak, neustále rastie počet predkladaných politických iniciatív vrátane stratégie v oblasti biodiverzity, stratégie „z farmy na stôl“, iniciatívy Chemikálie – stratégia udržateľnosti a Európskeho klimatického paktu. Európsky parlament a Európska rada nedávno schválili ambicióznejší cieľ na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030.

Veda už celé desaťročia zvoní na poplach v súvislosti so zmenou klímy, zhoršovaním životného prostredia a potenciálnym dosahom na kvalitu životných podmienok. Teraz sa však nachádzame v bode zlomu a nasledujúce desaťročie ponúka jedinečnú príležitosť, aká tu ešte nebola. Poznatky aj politika sú po prvýkrát zosúladené v záujme dosiahnutia udržateľnosti na celom kontinente. Záväzok Európy sa nezmenil ani vtedy, keď si hospodárske vplyvy pandémie vyžadovali naliehavé opatrenia na obnovu. Balíky opatrení sú teraz v absolútnom súlade s cieľmi zelenej a digitálnej obnovy.

Silné odhodlanie a politické ambície sú kľúčové, ale vyžaduje sa ešte viac. Majú sa premietnuť do konkrétnych politík a opatrení na každom stupni procesu, ktorý musí byť riadený a podporovaný dôveryhodnými a uskutočniteľnými poznatkami s cieľom zabezpečiť, aby Európa pokračovala vo svojom smerovaní a dosiahla dlhodobé ambície v oblasti životného prostredia a klímy. A práve toto je úloha Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet).

EEA a Eionet: spoločná vízia a spoločná stratégia na roky 2021 – 2030

V nachádzajúcom desaťročí čakajú na Európu úlohy v oblasti životného prostredia a klímy, ktoré si vyžadujú systémové reakcie a komplexnú realizáciu politík, ako aj začlenenie všetkých cieľov udržateľnosti do sociálno-ekonomických politík. Veľmi dôležitá je aj informovanosť verejnosti, ktorá povedie k udržateľnejším rozhodnutiam a ku koordinácii na celosvetovej úrovni.

Cieľom stratégie EEA a Eionet na roky 2021 – 2030 je poskytovať potrebné údaje a poznatky na riešenie týchto úloh. Našou víziou  je „umožniť existenciu udržateľnej Európy na základe dôveryhodných a uskutočniteľných poznatkov pre informované rozhodovanie o prioritách a riešeniach v oblasti životného prostredia a klímy v súlade s politickými ambíciami Európy. EEA spoločne s Eionet budú tvoriť vedúcu sieť pre poznatky o životnom prostredí a klíme potrebné pre politiky na úrovni Európskej únie a jednotlivých krajín.  

Rozsiahla sieť v súčasnosti spája stovky inštitúcií z 38 členských a spolupracujúcich krajín. Eionet zahŕňa aj Európske tematické centrá — konzorciá európskych organizácií s odbornými znalosťami v konkrétnych oblastiach životného prostredia. Táto jedinečná sieť je zameraná na podporu politík prostredníctvom poskytovania odborných poznatkov spolu so znalosťami podloženými kvalitnými údajmi, budovaním kapacít a inovačnou dátovou infraštruktúrou pre elektronické podávanie správ.

Stanovili sme si strategické ciele na nadchádzajúce desaťročie. Naďalej budeme podporovať realizáciu politík a prechod na udržateľnosť a budeme včas prispievať k riešeniu  problémov spojených s udržateľnosťou. Na zabezpečenie potrebných znalostí vybudujeme silnejšie siete a partnerstvá a využijeme naplno potenciál údajov, technológií a digitalizácie a súčasne zaistíme ďalší rozvoj odborných znalostí a kapacít v rámci celej siete.

Poskytovať budeme praktické poznatky v piatich pracovných oblastiach, konkrétne sú to biodiverzita a ekosystémy; zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na túto zmenu; zdravie ľudí a životné prostredie; obehové hospodárstvo a využívanie zdrojov a trendy, vyhliadky a reakcie v oblasti udržateľnosti. Výrobné odvetvia, ako aj systémy spotreby a výroby v Európe sa budú riešiť prostredníctvom týchto piatich vzájomne prepojených pracovných oblastí.

Spoločná stratégia určuje smerovanie nášho úsilia. Zavádza nový spôsob spolupráce a budovania znalostí – pružnejší, pohotovejší, aktívnejší, akčnejší – na riešenie otázok a problémov, ktoré na nás čakajú, a získanie poznatkov, ktoré budeme potrebovať v nasledujúcom desaťročí.

Dávajte na seba pozor a nech sa rok 2021 stane pamätným míľnikom na ceste k zelenej a digitálnej Európe.

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ EEA

editoriál uverejnený vo vydaní č. 4/2020 spravodajcu EEA z decembra 2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu