další
předchozí
položky

Article

Strategie Evropské agentury pro životní prostředí a sítě Eionet na období 2021–2030: poskytování dat a poznatků pro dosažení evropských cílů v oblasti klimatu a životního prostředí

Změnit jazyk
Article Publikováno 16.02.2021 Poslední změna 19.01.2022
5 min read
Photo: © Hasan Baglar, REDISCOVER Nature /EEA
Naše společná strategie ukazuje, jakým směrem se chceme vydat. Představuje nový způsob spolupráce a získávání poznatků (agilnější, citlivější, aktivnější, realizovatelnější), který odpovídá výzvám, jimž budeme v nadcházejícím desetiletí čelit, a znalostem, které budeme potřebovat.

Opatrujte se. Nechť je rok 2021 pozoruhodným milníkem na naší cestě k zelené a digitální Evropě.

Hans Bruyninckx výkonný ředitel EEA

Rok 2020 bude rokem, který si všichni zapamatujeme. Pandemie COVID-19 zasáhla celý svět. Během několika měsíců nás donutila změnit způsob života, učení, práce, pohybu, a dokonce i společenských kontaktů. Někteří z nás ztratili své blízké, jiní onemocněli. Někteří pracují provizorně z domova, jiní jsou v první linii, aby pomáhali těm nejzranitelnějším. Na konci roku se většina evropských zemí potýká s druhou vlnou pandemie COVID-19 a dopady pandemie na veřejné zdraví, hospodářství a životní prostředí jsou jasnější.

Rozsah a rychlost pandemie ukázaly, jak jsme zranitelní a také jak jsme odolní a aktivní. Vzhledem k mnoha neznámým a nejistotám musely orgány veřejné správy přijmout a implemementovat drastická opatření, aby zabránily šíření pandemie a minimalizovaly její dopady. Ze dne na den se mnozí z nás museli naučit používat nové on-line nástroje potřebné k práci a učení. Pandemie nám ukázala, že dokážeme učinit obtížná rozhodnutí a osvojit si nové technologie a životní styl.

Závazky Evropy v oblasti životního prostředí a klimatu znovu potvrzeny

Přibližně před rokem oznámila nově jmenovaná Komise Ursuly von der Leyen přijetí Zelené dohody pro Evropu – ambiciózního souboru politických priorit pro dosažení klimatické neutrality, hospodářské udržitelnosti a spravedlivé transformace. Je pozoruhodné, že o rok později se navzdory otřesu způsobenému pandemií COVID-19 a navzdory jejím socioekonomickým dopadům dlouhodobé cíle Evropské unie v oblasti životního prostředí a klimatu nezměnily. Naopak stále roste počet předkládaných politických iniciativ, včetně strategie v oblasti biologické rozmanitosti, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, strategie v oblasti chemických látek a evropského klimatického paktu. Evropský parlament i Evropská rada nedávno schválily ambicióznější cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 %.

Vědci celá desetiletí bijí na poplach a upozorňují na změnu klimatu, zhoršování životního prostředí a jejich potenciální dopady na naše životní podmínky. Nyní se však nacházíme v bodu zlomu a příští desetiletí skýtá jedinečnou příležitost, jakou jsme nikdy neměli. Politická rozhodnutí jsou poprvé činěna v souladu s poznatky s cílem dosáhnout udržitelnosti na celém kontinentu. Závazky Evropy se nezměnily, třebaže hospodářské dopady pandemie vyžadovaly naléhavá opatření na oživení. Balíčky opatření jsou nyní plně v souladu s cíli zeleného a digitálního oživení.

Toto pevné odhodlání a politické ambice jsou zásadní, nejsou však dostačující. Bude třeba je promítnout do konkrétních politik a opatření přijatých v jednotlivých fázích, jež pro změnu budou muset být usměrňovány a podpořeny věrohodnými a využitelnými poznatky, aby Evropa zůstala na dobré cestě a dosáhla svých dlouhodobých cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. A právě to zajistí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (Eionet).

EEA a Eionet: společná vize a společná strategie na období 2021–2030

V nadcházejícím desetiletí budou výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu, kterým Evropa čelí, vyžadovat jak systematické reakce, tak i plnou implementaci politik a začlenění cílů udržitelnosti do sociálně-ekonomických politik. Zásadní význam bude mít rovněž informovanost veřejnosti vedoucí k rozhodnutím přispívajícím k udržitelnosti a koordinaci na celosvětové úrovni.

Cílem strategie EEA a sítě Eionet na období 2021–2030 je poskytnout data a poznatky potřebné k řešení těchto výzev. Naší vizí je „umožnit udržitelnou Evropu prostřednictvím věrohodných a využitelných poznatků pro informované rozhodování o prioritách a řešeních v oblasti životního prostředí a klimatu v souladu s politickými ambicemi Evropy“. EEA a Eionet společně vytvoří hlavní síť pro získávání poznatků v oblasti životního prostředí a klimatu, jež jsou důležité pro politiku, na úrovni Evropské unie a jednotlivých zemí.  

Naše rozsáhlá síť dnes spojuje stovky institucí z 38 členských a spolupracujících zemí. Síť Eionet také zahrnuje evropská tematická centra – konsorcia evropských organizací s odbornými znalostmi v konkrétních oblastech životního prostředí. Jedná se o jedinečnou síť, jejímž cílem je podporovat politiku spojováním odbornosti se znalostmi, které se opírají o kvalitní data, budování kapacit a inovativní datovou infrastrukturu pro elektronické reportování.

Pro nadcházející desetiletí jsme stanovili naše strategické cíle. Budeme i nadále podporovat implementaci politik a transformaci k udržitelnosti a budeme poskytovat aktuální data k řešení problémů v oblasti udržitelnosti. Abychom poskytli potřebné znalosti, budeme budovat silnější sítě a partnerství a plně využívat potenciál dat, technologií a digitalizace a zároveň zajistíme, abychom v rámci celé sítě nadále rozvíjeli odborné znalosti a kapacity.

Budeme poskytovat uplatnitelné znalosti v pěti pracovních oblastech, kterými jsou biologická rozmanitost a ekosystémy; přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování; lidské zdraví a životní prostředí; oběhové hospodářství a využívání zdrojů a trendy, výhledy a reakce v oblasti udržitelnosti. Těchto pět vzájemně propojených pracovních oblastí se bude zabývat evropskými výrobními sektory, stejně jako i systémy spotřeby a výroby.

Naše společná strategie ukazuje, jakým směrem se chceme vydat. Představuje nový způsob spolupráce a získávání poznatků (agilnější, citlivější, aktivnější, realizovatelnější), který odpovídá výzvám, jimž budeme v nadcházejícím desetiletí čelit, a znalostem, které budeme potřebovat.

Opatrujte se. Nechť je rok 2021 pozoruhodným milníkem na naší cestě k zelené a digitální Evropě.

Hans Bruyninckx

výkonný ředitel EEA

Úvodník zveřejněný ve zpravodaji EEA č. 04/2020 v prosinci 2020

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů