Kvikksølv: en vedvarende trussel for miljøet og folkehelsen

Mange forbinder fortsatt kvikksølv med termometre og de fleste vet også at det er giftig. På grunn av giftigheten er kvikksølv på vei ut som produkt i Europa, men mye av det sirkulerer fortsatt i luft, vann, jord og økosystemer. Er kvikksølv fortsatt et problem, og hva blir gjort med det? Vi intervjuet Ian Marnane, EEA-ekspert på bærekraftig ressursbruk og industri.

Les mer

Forstå og reagere på klimaendringenes kompleksitet

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Konsekvensene av dem merkes over hele planeten og påvirker menneskene, naturen og økonomien. For å begrense klimaendringene må vi redusere utslippene av klimagasser betydelig over hele verden. Å utlede konkrete tiltak fra dette overordnede målet krever en forståelse av det komplekse systemet som knytter utslippene fra ulike kilder sammen med nasjonale og regionale konsekvenser, global styring og mulige positive ringvirkninger. Det europeiske miljøbyrået bestreber seg på kontinuerlig å øke kunnskapen som kreves for å utforme effektive tiltak på bakken.

Les mer

Investering i bærekraft

Europakommisjonen har nylig vedtatt en pakke med juridiske forslag for å fremme bærekraftig økonomi i Den europeiske union (EU). Kommisjonens forslag bygger på anbefalinger fra en ekspertgruppe på høyt nivå for bærekraftig økonomi, bestående av eksperter fra sivilsamfunnet, finanssektoren, akademia og europeiske og internasjonale organer. Vi snakket med Det europeiske miljøbyråets (EEA) representant i ekspertgruppen, Andreas Barkman, som arbeider med strategirådgivning om klimaendringer og energispørsmål.

Les mer

Miljøendring: Kunnskap er nøkkelen til å redusere påvirkningen av mennesker og natur

Det er ingen enkel oppgave å lage miljøpolitikk. På den ene side ønsker europeerne å nyte godt av de fordelene en velfungerende økonomi gir. På den annen side er det betydelige miljø- og helsemessige kostnader knyttet til livsstilsvalgene våre. En systemforståelse av hvordan naturen, økonomien og folkehelsen henger sammen med hverandre, er avgjørende for å fastslå hvilke tilgjengelige politiske alternativer som er best. Det europeiske miljøbyrået har som mål å understøtte politisk beslutningstaking ved å sørge for akkurat denne typen kunnskap.

Les mer

Fokus på utslipp fra luft- og skipsfart

Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte nylig sin årlige TERM-rapport (transport- og miljørapporteringsmekanisme), som i år fokuserte på luft- og skipsfart. De to sektorene er i rask vekst, noe som også påvirker miljøet, og da spesielt på utslippssiden. Vi ba Anke Lükewille, EEAs ekspert på luftforurensning, om å forklare hovedpoengene i årets TERM-rapport.

Les mer

Europas miljø: Makten i data og kunnskap

I Europa samles det inn stadig mer data som gjør at vi forstår miljøet bedre. Jordobservasjonsdata som samles inn gjennom Den europeiske unions Copernicus-program, gir oss nye utfordringer, men også nye muligheter til å øke vår miljøforståelse. Ved å kombinere oppdaterte Copernicus-data med det vi allerede vet, prøver Det europeiske miljøbyrået (EEA) å sette politiske beslutningstakere og innbyggere i hele Europa i stand til å treffe tiltak mot lokale, nasjonale og globale utfordringer.

Les mer

Europas framdrift mot oppfyllelse av klima- og energimålene fram mot 2020

Den europeiske union (EU) har forpliktet seg til flere klima- og energimål som skal redusere utslippene av klimagasser, øke energieffektiviteten og øke bruken av fornybare energikilder. Hvordan følger EEA med på framdriften til medlemsstatene i EU når det gjelder å nå disse målene? Vi ba Melanie Sporer, EEAs ekspert på energi og reduksjon av klimaendringer, om å forklare Miljøbyråets rolle. Hun har også redegjort for den årlige framdriften i den nyeste utgaven av rapporten “Trender og prognoser”.

Les mer

Renere luft gagner menneskers helse og klimaet

Takket være nytt regelverk og ny teknologi og mange tiltak for å redusere bruken av sterkt forurensende fossile brensler i mange land har luftkvaliteten i Europa blitt bedre de siste tiårene. Det er imidlertid fortsatt mange mennesker som påvirkes negativt av luftforurensning, spesielt i byene. Luftforurensning er et komplekst problem, og for å håndtere den kreves koordinerte tiltak på mange nivåer. For å involvere innbyggerne er det avgjørende å gi dem informasjon raskt og på en tilgjengelig måte. Luftkvalitetsindeksen vi nylig lanserte, gjør akkurat det. Bedre luftkvalitet vil ikke bare gagne helsen vår, men kan også bidra til at vi kan håndtere klimaendringene.

Les mer

En utvikling mot et sunt og produktivt hav i Europa og globalt

Livet i havet, klimaet globalt, økonomien, vår sosiale velferd – alt er avhengig av et sunt og friskt hav. Til tross for en viss positiv utvikling viser våre vurderinger at dagens bruk av havene i Europa ikke er bærekraftig. Klimaendringer og konkurransen om naturressursene legger ekstra press på havmiljøet. Europas politikk og tiltak vil gi større uttelling om de gjennomføres i tråd med økosystembaserte styringsprinsipper og understøttes av et globalt initiativ for havforvaltning.

Les mer

Kjemikalier i Europa: behov for en bedre forståelse av konsekvensene for menneskers helse og miljøet

Vi vet at eksponering for skadelige kjemikalier medfører konsekvenser for menneskers helse og miljøet. Men hvordan kan vi vite hva som anses som trygt, i en tid der den globale kjemikalieproduksjonen øker og stadig nye kjemikalier blir utviklet og tatt i bruk? Vi har diskutert forskjellige spørsmål knyttet til sikker bruk av kjemikalier i Europa og hva EU gjør for å redusere potensielle bivirkninger, med Xenia Trier, som er kjemikalieekspert hos EEA.

Les mer

Sirkulær økonomi i Europa: Vi har alle en rolle å spille

For de fleste av oss er forestillingen om en sirkulær økonomi et abstrakt og kanskje også fjernt begrep. Selv om det «grønne skiftet» er blitt et stadig mer populært tema verden over, er det mange som ikke er helt bevisst ennå på hvilke betydelige endringer i levemåten vår som vil kreves for at vi skal kunne sikre vår langsiktige velferd og en bærekraftig fremtid.

Les mer

Luftkvalitet fortsatt et aktuelt tema for mange europeere

I forrige måned ga Det europeiske miljøbyrået (EEA) ut sin foreløpig siste rapport om luftkvaliteten i Europa, som viser at selv om luftkvaliteten sakte blir bedre, er luftforurensning fortsatt den største enkelte miljørelaterte helsefaren i Europa. Vi hadde et møte med Alberto González Ortiz, en av EEAs eksperter på luftkvalitet, for å drøfte funnene i rapporten og hvordan teknologi som satellittbilder kan bidra til å forbedre forskningen på luftkvalitet.

Les mer

Klimafinansiering: veien til et klimarobust lavkarbonsamfunn i Europa

Klimaet er i endring. Skal vi klare å begrense klimaendringene, er vi nødt til å redusere utslippene av klimagasser. Samtidig må vi treffe tiltak for å forberede oss på konsekvensene av klimaendringene, både de vi allerede ser, og de vi vet vil komme. Både begrensning og tilpasning krever en total omlegging av investeringer. Dette kom klart fram på klimakonferansene i Paris og nå sist i Marrakech. Finanssektoren både kan og vil bidra til å gjøre Europa til et mer klimarobust lavkarbonsamfunn.

Les mer

Elbiler: i retning mot et bærekraftig mobilitetssystem

Det moderne samfunnet er helt avhengig av transport av varer og passasjerer, men dagens transportsystemer har negative konsekvenser for helse og miljø. Vi har snakket med Magdalena Jóźwicka, som er prosjektleder for en kommende rapport om elbiler, om miljøfordelene og utfordringene ved å bruke elektrisitet som et alternativ til konvensjonelt drivstoff for biler.

Les mer

Etter Paris – når lavkarbonøkonomien faktisk skal gjennomføres

I Paris i desember i fjor satte verden seg et ambisiøst mål, nemlig å begrense den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen til godt under 2 grader, og helst til 1,5 grader over førindustrielt nivå. På G20-toppmøtet tidligere denne måneden kunngjorde Kina og USA at de formelt sluttet seg til Paris-avtalen. Dette er et stort skritt framover i den internasjonale innsatsen for å redusere klimagassutslippene og begrense den globale oppvarmingen. Likevel er ikke forpliktelsene om utslippskutt avtalestatene har inngått, nok til å nå dette ambisiøse målet.

Les mer

«Mennesker først» – for å skape grønne byer som er gode å bo i

Byene våre utsettes for stadig større press som følge av befolkningsøkning, trafikkproblemer og klimaendringer. Hvordan kan vi gjøre byene lettere å ferdes i, bedre å bo i og mer bærekraftige? Et arkitektbyrå arbeider med å finne ut hvordan vi kan planlegge byene våre på en ny og bedre måte. Vi tok en prat med Helle Søholt, stiftende partner og administrerende direktør i Gehl Architects i København, for å finne ut mer.

Les mer

Grønne valg for politiske beslutningstakere, investorer og forbrukere

De tilgjengelige transportalternativene er mange og omfatter alt fra gange og elbiler til containerskip og høyhastighetstog. Det er mange faktorer som kan være avgjørende ved valg av transportmåte, blant annet pris, avstand, tilgjengelighet av infrastruktur og praktiske hensyn. Når det gjelder persontransport i Europa, er bil det foretrukne transportmiddelet. Men så er det slik at noen alternativer er grønnere enn andre. Hvordan kan vi sørge for at folk velger disse?

Les mer

Transport og økosystemer

Transportnett er blitt en integrert del av det europeiske landskapet. De knytter folk sammen, styrker den økonomiske aktiviteten og gir oss tilgang til viktige tjenester. Men de skaper også barrierer mellom naturlige områder, og bruken av dem medfører utslipp av forurensende stoffer og innføring av fremmede arter i økosystemene våre. Effektive politiske tiltak og et nettverk av grønne områder kan bidra til å bevare og beskytte Europas naturmangfold.

Les mer

Luftfart og skipsfart i søkelyset

Helgeturer med fly, T-skjorter laget i Bangladesh, roser fra Kenya ... Dette er eksempler på produkter som er tilgjengelige for oss i en tett sammenknyttet, globalisert verden. Luftfart og skipsfart bidrar til økonomisk vekst, men har også en innvirkning på menneskers helse, klimaet og miljøet. På bakgrunn av prognoser for fremtidig vekst har disse to sektorene begynt å utforske nye måter å redusere innvirkningen på.

Les mer

Mat til sultne byer

Mat til sultne byer

30.09.2016

Maten vi spiser hjemme eller på restaurant, er laget av råvarer fra steder som ligger både nært og fjernt. I en stadig mer urbanisert og globalisert verden må maten som produseres på landsbygda, transporteres til byen. Det har vært mye fokus på å redusere avstanden maten blir transportert, noe som kan være et relevant, men iblant begrenset konsept. Et smartere og grønnere transportsystem vil bare kunne løse en del av problemet. Det er behov for en bredere analyse som tar for seg hele matsystemet.

Les mer

Artikler
Menu
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100