neste
forrige
elementer

Article

EEAs rapport «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020» spiller en sentral rolle i å støtte Europas fornyede innsats for bærekraft

Endre språk
Article Publisert 15.02.2020 Sist endret 11.05.2021
4 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Tidligere denne måneden publiserte Det europeiske miljøbyrået rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020» (SOER 2020). Den slo fast at Europa ikke vil nå sine 2030-mål uten hastetiltak de ti neste årene. Det må gjøres noe med den alarmerende raske nedgangen i artsmangfold, økte konsekvenser av klimaendringer og overforbruket av naturressurser. Den ga også noen viktige løsninger, som ville sette Europa på rett spor igjen og nå 2030-målene. Vi satte oss ned med Tobias Lung, EEAs koordinasjons- og vurderingsekspert for SOER, for å snakke om SOER 2020-rapportens rolle.

Hva er de viktigste budskapene i SOER 2020-rapporten? Hvordan kom dere fram til disse konklusjonene?

Rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020» oppfordrer land, ledere og beslutningstakere i Europa til å handle nå, bruke det neste tiåret til å skalere radikalt opp og framskynde tiltak for å få Europa tilbake på rett spor og nå sine mellomlangsiktige og mer langsiktige miljøpolitiske mål for å unngå uopprettelig endring og skade på miljøet. Det er nok et noe negativt bilde vi tegner; det haster å gjøre noe. Men det er viktig å merke seg at SOER 2020 inneholder en løsningsorientert tilnærming til utfordringene vi står over, og at vi fortsatt kan forandre kurs. Rapporten inneholder hele tre kapitler om forståelse av systemer (for eksempel energi, mobilitet og mat) og argumenter for hvorfor systemperspektivet er nødvendig og nyttig for å forstå systemer og komme med løsningsorientert kunnskap. I rapporten påpeker vi nokså konkrete løsningsforslag, for eksempel i forbindelse med myndigheter og styringssett, byer, finans- og skattesystemer.

Hvorfor er SOER 2020 så viktig?

SOER 2020 er EEAs viktigste rapport. Den gir det mest omfattende øyeblikksbildet av situasjonen i Europa i forbindelse med miljø og klima. Ifølge vår forordning er vi dessuten forpliktet til å skrive denne rapporten hvert femte år. Men framfor alt er det en rapport som mange er opptatt av, særlig ved EU-institusjonene. Det er fordi den knytter vår grundige miljø- og klimavurdering til en lang rekke politiske mål for Europa. Ingen andre EEA-vurderinger får derfor den samme oppmerksomheten blant beslutningstakerne som denne rapporten, og den brukes som referansegrunnlag i mange saker.

SOER 2020 er allerede blitt brukt til å understøtte «European Green Deal»-meldingen som også ble lagt fram kort tid etter at rapporten ble publisert. EU-kommisjonen har også anerkjent rapporten som en viktig vurdering som vil bidra til den videre utviklingen og gjennomføringen av «European Green Deal». Det betyr ikke at beslutningstakerne i EU bare vil se på SOER 2020. Avhengig av fagfelt vil de se på spesifikke tematiske områder for å supplere med mer inngående informasjon.

Landene bruker også SOER som referansegrunnlag, særlig for hva som skjer i europeisk målestokk. Det som imidlertid er klart, er at mange av løsningene går på tvers av grensene. Mange av spørsmålene vi berører, er universelle og ikke begrenset til spesifikke land. For eksempel gjelder det den rollen forskjellige finansieringsorganer spiller for ulike aspekter av bærekraftig omstilling. Hvis vi ser på naturkapital, er det i hovedsak offentlige investeringer som må skaffes til veie. Innen energi og transport er det derimot vanligere med delt finansiering mellom det private og det offentlige. Dette gjelder for nesten alle land.

Hvordan ble SOER 2020 utarbeidet? Kan du forklare prosessen?

SOER 2020 er en massiv rapport. Skriveprosessen involverte omtrent 20 hovedforfattere og 40 ytterligere bidragsytere. Rapporten er på cirka 500 sider, og den er blitt konseptualisert og utarbeidet i løpet av de siste tre og et halvt årene. Men disse sidene er bare toppen av isfjellet. Hvert år utgir EEA drøyt 50 rapporter og orienteringer. SOER 2020 gjør rede for hva vi har gjort de fem siste årene siden forrige SOER ble publisert i 2015. Her snakker vi nesten 300 rapporter og orienteringer som ligger til grunn for SOER 2020. De publikasjonene er på sin side understøttet av indikatorer og andre (nettbaserte) produkter.

I forbindelse med SOER 2020 har vi benyttet en svært iterativ og integrert metode for bedre å kunne analysere forbindelser mellom emner. Vurderingen inneholder også rundt 100 sider med referanser. Det er fordi vi har villet underbygge uttalelsene våre med vitenskapelig underlagsmateriale.

Referanser har alltid vært viktig for alle SOER-rapporter, også når det gjelder vitenskapelig stringens med hensyn til formulering og kontroll. I denne rapporten har vi bevisst valgt å investere i en forbedret metode for å vurdere og formidle kvalitets- og usikkerhetsaspekter. Dette er synlig i hele rapporten, med konsise sammendragstabeller der leserne finner informasjon om tidligere tendenser og utsikter, underlagsmaterialets robusthet, eventuell bruk av sakkyndig skjønn samt nøkkeldata og manglende opplysninger.

Hva er veien videre?

Vi ser allerede veien videre der SOER 2020 bidrar til arbeidet med «European Green Deal». Dessuten vil vi bygge videre med en oppfølgingsrapport neste år. Den vil ajourføre noen av delene i SOER 2020. For eksempel vil dette omfatte en ny vurdering av artsmangfoldet og naturen basert på siste rapportering i 2013–2018 i henhold til EUs fugle- og habitatdirektiver. Det er formålet med denne oppfølgingen. Et annet formål er dessuten å vise hvordan kunnskap kan underbygge tiltak som gjør det mulig å gjennomføre prioriteringene vi ser i «European New Deal»-pakken.

Denne framgangsmåten vil også fungere som grunnlag når vi forbereder oss til SOER 2025. Vi planlegger å beholde grunnstrukturen i SOER 2020 med tematiske og sektorinndelte vurderinger supplert med et system- og løsningsorientert perspektiv. Et slikt perspektiv blir stadig mer relevant.

Tobias Lung

EEAs koordinasjons- og vurderingsekspert for SOER

Lederartikkelen ble publisert i EEAs nyhetsbrev 04/2019, desember 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage