ďalej
späť
body

Article

Správa Európskej environmentálnej agentúry „Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020“ hrá kľúčovú úlohu v podporovaní obnovenej snahy o udržateľnosť v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 06. 02. 2020 Posledná zmena 11. 05. 2021
5 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Európska environmentálna agentúra (EEA) zverejnila na začiatku tohto mesiaca správu „Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 (SOER 2020)“. Dospelo sa v nej k záveru, že bez naliehavých opatrení počas najbližších 10 rokov Európa nedosiahne svoje ciele do roku 2030, ktoré sú zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy a nadmernej spotreby prírodných zdrojov. Ponúka tiež niekoľko kľúčových riešení, ktoré by mohli pomôcť vrátiť Európu späť na cestu plnenia týchto cieľov. S Tobiasom Lungom, odborníkom EEA na koordináciu a posúdenie správy SOER, sme sa porozprávali o úlohe správy SOER 2020.

Aké sú hlavné body správy SOER 2020? Ako ste dospeli k týmto záverom?

V správe Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 sa vyzývajú európske krajiny, vedúci predstavitelia a tvorcovia politiky, aby sa chopili príležitosti a využili nasledujúce desaťročie na radikálne zintenzívnenie a urýchlenie opatrení s cieľom vrátiť Európu späť na cestu plnenia jej strednodobých a dlhodobých cieľov a zámerov v oblasti environmentálnej politiky, aby sa zabránilo nezvratným zmenám a škodám v našom životnom prostredí. Stav, ktorý vykresľujeme, je naliehavý a trochu negatívny, je však dôležité uviesť, že správa SOER 2020 zahŕňa tiež prístup zameraný na riešenia problémov, ktorým čelíme a že tento stav ešte môžeme zmeniť. Správa zahŕňa celú časť (tri kapitoly) o pochopení systémov (ako je energia, mobilita a potraviny) a zdôvodnenie, prečo je pohľad z hľadiska systémov potrebný a užitočný pre ich pochopenie a získanie poznatkov zameraných na riešenia. V správe poukazujeme na konkrétne hybné body, napríklad v súvislosti s vládami a širšou správou miest a finančných a fiškálnych systémov.

Prečo je správa SOER 2020 taká dôležitá?

Ako hlavná správa EEA poskytuje najkomplexnejší pohľad na situáciu v Európe, pokiaľ ide o životné prostredie a klímu. Podľa našich zakladajúcich pravidiel sme tiež povinní vypracovať správu každých päť rokov. Čo je však ešte dôležitejšie, správe venuje pozornosť veľa ľudí, najmä v inštitúciách Európskej únie, pretože spája naše komplexné posúdenie životného prostredia a klímy s rôznymi cieľmi európskej politiky. Preto sa dáva do pozornosti tvorcom rozhodnutí tak ako žiadne iné posúdenie EEA a v mnohých prípadoch sa používa ako referenčný bod.

Správa SOER 2020 bola už použitá na podporu komunikovania Európskeho ekologického dohovoru, ktorý bol takisto prezentovaný krátko po zverejnení tejto správy. Aj Európska komisia uznáva našu správu ako dôležité posúdenie, ktoré podporí ďalší vývoj a implementáciu Európskeho ekologického dohovoru. To neznamená, že tvorcovia politiky v EÚ budú prihliadať len na správu SOER 2020, ale v závislosti od svojho odboru môžu prejsť na konkrétne tematické oblasti, ktoré doplnia podrobnejšími informáciami.

Okrem toho, krajiny používajú správu SOER ako referenčný bod, najmä v súvislosti s dianím v Európe. Je však jasné, že mnohé riešenia presahujú hranice a mnoho problémov, ktorých sa dotýkame, sú všeobecné a nie sú obmedzené na konkrétne krajiny, ako je napríklad úloha rôznych financujúcich orgánov pre rôzne aspekty prechodov k udržateľnosti. Pokiaľ ide o prírodný kapitál, je potrebné zvýšiť najmä verejné investície, zatiaľ čo energetika a doprava sú častejšie financované zo súkromných aj verejných zdrojov. To platí takmer pre všetky krajiny.

Ako bola správa SOER 2020 vypracovaná? Môžete vysvetliť postup?

SOER 2020 je obsiahla správa. Na jej návrhu sa podieľalo okolo 20 hlavných autorov a 40 ďalších prispievateľov. Na tejto konceptualizovanej správe, ktorá obsahuje okolo 500 strán, sa pracovalo posledných 3,5 roka. Tieto strany sú však len vrcholom ľadovca zhruba 50 správ a prehľadov, ktoré EEA vypracúva každý rok. V správe SOER 2020 sa v podstate hodnotí naša práca za posledných päť rokov od zverejnenia poslednej správy SOER v roku 2015. To predstavuje takmer 300 správ a prehľadov, ktoré sú základom správy SOER 2020 a tieto správy a prehľady sú podporené ukazovateľmi a inými (internetovými) produktmi.

Správa SOER 2020 je založená na veľmi iteratívnom a integrovanom prístupe s cieľom posilniť analýzu prepojení medzi jednotlivými témami. Toto posúdenie takisto zahŕňa okolo 100 strán odkazov, čo dokazuje, že naše tvrdenia sú podporené vedeckými dôkazmi.

Odkazy boli vždy dôležitou súčasťou každej správy SOER, aj keď ide o vedeckú presnosť pri procese formulácie a preskúmania. Pri tejto správe sme sa zámerne rozhodli investovať do zlepšeného prístupu k hodnoteniu a komunikácii aspektov kvality a neistoty. To sa odzrkadľuje v celej správe vrátane stručných súhrnných tabuliek, v ktorých čitatelia nájdu informácie o minulých trendoch a perspektívach, ako aj o presvedčivosti dôkazov, miere použitia znaleckých posudkov, kľúčových údajov a chýbajúcich informácií.

Aké sú ďalšie kroky?

Už teraz vidíme ďalšie kroky, keďže správa SOER 2020 prispieva k práci súvisiacej s Európskym ekologickým dohovorom. Okrem toho, v ďalšom roku vypracujeme nadväzujúcu správu, v ktorej budú aktualizované niektoré časti správy SOER 2020. Bude to napríklad zahŕňať nové posúdenie biodiverzity a prírody na základe najnovších správ z rokov 2013 až 2018 podľa smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. To je cieľom tejto nadväzujúcej správy vrátane preukázania, ako môžu poznatky podporiť opatrenia zamerané na priority vyplývajúce z balíka Európskeho ekologického dohovoru.

Tento prístup podporí tiež hlavné prvky na vypracovanie správy SOER 2025. Plánujeme zachovať základnú štruktúru správy SOER 2020 s tematickým a sektorovým posúdením doplneným o perspektívu zameranú na systémy a riešenia, pretože je to stále dôležitejšie.

Tobias Lung

odborník agentúry EEA na koordináciu a posúdenie správy SOER

Editoriál uverejnený vo vydaní newslettera EEA 04/2019 z decembra 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage