seuraava
edellinen
kohdat

Article

Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä vuonna 2020 käsittelevä EEA:n raportti keskeisessä asemassa tukemassa EU:n tehostettua pyrkimystä kestävään kehitykseen

Vaihda kieli
Article Julkaistu 14.02.2020 Viimeksi muokattu 11.05.2021
4 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Euroopan ympäristökeskus julkaisi aiemmin tässä kuussa Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä vuonna 2020 käsittelevän raporttinsa (SOER 2020). Sen mukaan Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, jos seuraavan kymmenen vuoden aikana ei puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen. Raportissa esitettiin myös joitakin keskeisiä ratkaisuja, joiden avulla Eurooppa voisi jälleen edetä kohti tavoitteitaan. Tapasimme Euroopan ympäristökeskuksen SOER-raportin koordinoinnin ja arvioinnin asiantuntijan Tobias Lungin, ja kysyimme häneltä vuoden 2020 raportin merkityksestä.

Mitä SOER 2020 -raportilla halutaan erityisesti tuoda esiin? Miten näihin johtopäätöksiin on tultu?

Raportissa ”Euroopan ympäristö – tila ja näkymät 2020” vaaditaan Euroopan maita, johtajia ja päätöksentekijöitä ryhtymään välittömiin toimiin, jotta seuraavan vuosikymmenen aikana toimia laajennetaan ja nopeutetaan merkittävästi. Näin Eurooppa voi jälleen edetä kohti keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristötavoitteitaan, jotta voidaan välttää ympäristöön kohdistuva peruuttamaton muutos ja vahinko. Asialla on kiire, ja tilanteesta annettu kuva on melko kielteinen. On kuitenkin tärkeää huomata, että SOER 2020 -raportissa haetaan tuleviin haasteisiin ratkaisuja ja että suuntaa voi edelleen muuttaa. Raportissa on kokonainen osa (kolme lukua), joka käsittelee järjestelmiä, kuten energiaa, liikkuvuutta ja elintarvikkeita. Siinä selitetään, miksi on välttämätöntä ja hyödyllistä tarkastella eri järjestelmiä, jotta niitä voidaan ymmärtää ja saada aikaan ratkaisukeskeistä osaamista. Raportissa keskitytään pääosin konkreettisiin vipuvaikutuksiin. Niitä tuottavat esimerkiksi hallitukset ja yleensäkin hallinto, kunnat sekä rahoitus- ja verotusjärjestelmät.

Miksi SOER 2020 on niin tärkeä?

SOER 2020 on EEA:n lippulaivaraportti, josta saa kattavimman kuvan ympäristön ja ilmaston tilanteesta Euroopassa. EEA:n perustamisasetuksen mukaan se on laadittava viiden vuoden välein. Vielä tärkeämpää on se, että raporttiin kiinnitetään huomiota, erityisesti Euroopan unionin toimielimissä, koska siinä kokonaisvaltainen ympäristö- ja ilmastoarviointimme yhdistetään EU:n moniin eri toimintapoliittisiin tavoitteisiin. Siksi se tuodaan päätöksentekijöiden tietoon paremmin kuin mikään muu EEA:n arviointi, ja sitä käytetään monissa tapauksissa vertailukohtana.

SOER 2020 -raporttia on jo käytetty Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan tiedonannon tukena. Tiedonanto esitettiin pian raportin julkaisun jälkeen. Euroopan komissio on myös kiittänyt EEA:n raportin olevan tärkeä arviointi, jolla tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kehittämistä edelleen sekä sen täytäntöönpanoa. Tämä ei tarkoita, että EU:n päätöksentekijät käyttäisivät vain SOER 2020 -raporttia. He hyödyntävät oman alansa tarpeiden mukaisesti erityisiä aihekohtaisia aloja ja täydentävät niitä syvällisemmällä tiedolla.

Myös maat käyttävät SOER-raporttia vertailukohtana, erityisesti siitä, mitä tapahtuu Euroopan laajuisesti. Joka tapauksessa on selvää, että monet ratkaisut ovat rajatylittäviä ja monet käsiteltävät kysymykset ovat yleismaailmallisia eivätkä ne koske vain tiettyjä maita. Tähän kuuluu myös eri rahoituselinten asema, kun tarkastellaan kestäviä siirtymiä koskevia eri näkökohtia. Luonnon pääomaa varten on kerättävä pääosin julkisia investointeja, kun taas energiassa ja liikenteessä on yleisempää, että rahoitusta on sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Tämä pätee lähes kaikissa maissa.

Miten SOER 2020 -raportti laadittiin? Voitko kertoa prosessista?

SOER 2020 on valtava raportti. Sen laatimisessa oli mukana noin 20 johtavaa laatijaa ja 40 muuta kirjoittajaa. Siinä on noin 500 sivua, ja sitä on suunniteltu viimeisen 3,5 vuoden ajan. Nuo sivut ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu EEA:n vuosittain tuottamasta suunnilleen 50 raportista ja tiedotteesta. SOER 2020 -raportissa itse asiassa kartoitetaan, mitä edellisen eli SOER 2015 -raportin julkaisua seuranneena viitenä vuotena on tehty. SOER 2020 -raportin taustalla on siis lähes 300 raporttia ja tiedotetta. Ne puolestaan perustuvat indikaattoreihin ja muihin (verkkopohjaisiin) tuotteisiin.

SOER 2020 -raportissa käsittelytapa oli hyvin kokonaisvaltainen, ja siinä tehtiin paljon toistoja. Näin voitiin vahvistaa eri aiheiden välisten yhteyksien analyysia. Arvioinnissa on myös satakunta sivua viitteitä. Sillä korostetaan, että viraston lausunnot perustuvat tieteelliseen näyttöön.

Viittaukset ovat aina olleet olennainen osa kaikkia SOER-raportteja, mutta myös muotoilu- ja tarkistusprosessit tehdään tieteellisyydestä tinkimättä. Tässä raportissa on päätetty tietoisesti panostaa siihen, että parannetaan laatua ja epävarmuutta koskevien näkökulmien arviointia ja niistä tiedottamista. Tämä näkyy koko raportissa, myös ytimekkäissä yhteenvetotaulukoissa, joista lukijat saavat tietoa aiemmista suuntauksista ja tulevaisuudennäkymistä. Niistä saa tietoa myös siitä, kuinka tukevaa näyttö on, minkä verran asiantuntija-arvioita on käytetty ja ennen kaikkea mitä keskeisiä tietoja raportista puuttuu.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavat vaiheet ovat jo nähtävissä, koska SOER 2020 -raportilla myötävaikutetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman työhön. Lisäksi ensi vuonna laaditaan seurantaraportti, jossa saatetaan joitakin vuoden 2020 SOER-raportin osia ajan tasalle. Siihen kuuluu esimerkiksi uusi biologisen monimuotoisuuden ja luonnon arviointi, joka perustuu lintu- ja luontotyyppidirektiivien mukaisiin vuosien 2013–2018 uusimpiin raportteihin. Se on seurannan tarkoitus, ja siinä myös osoitetaan, miten tietämyksellä voidaan tukea toimia, joilla vastataan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta johtuviin painopisteisiin.

Näin toiminnalla tuetaan myös tulevan SOER 2025 -raportin laadinnan perustekijöitä. Tulevassa raportissa aiotaan säilyttää SOER 2020 -raportin perusrakenne aihe- ja alakohtaisine arviointeineen ja täydentää niitä keskittymällä järjestelmiin ja ratkaisuihin, koska tämän merkitys kasvaa koko ajan.

Tobias Lung

EEA:n SOER-raportin koordinoinnin ja arvioinnin asiantuntija

Pääkirjoitus julkaistu joulukuussa 2019 EEA:n uutiskirjeessä 4/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet