naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Poročilo Evropske agencije za okolje Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020 ima ključno vlogo pri podpiranju obnovljenih prizadevanj Evrope za trajnost.

Spremeni jezik
Article Objavljeno 12.02.2020 Zadnja sprememba 11.05.2021
4 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Na začetku tega meseca je Evropska agencija za okolje objavila poročilo „Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020“ (SOER 2020). Ugotovila je, da Evropa svojih ciljev do leta 2030 ne bo dosegla brez nujnih ukrepov v naslednjih desetih letih, s katerimi bo obravnavala skrb vzbujajočo hitrost izgube biotske raznovrstnosti, čedalje večje učinke podnebnih sprememb in čezmerno porabo naravnih virov. Predlagala je tudi nekaj ključnih rešitev, ki bi pomagale Evropi vrniti se na pot k doseganju teh ciljev. Sestali smo se Tobiasom Lungom, strokovnjakom za koordinacijo in oceno poročila SOER 2020 pri agenciji EEA, da bi se pogovorili o pomenu tega poročila.

Katera so glavna sporočila poročila SOER 2020? Kako ste prišli do teh ugotovitev?

Poročilo „Evropsko okolje – stanje in napovedi 2020“ poziva evropske države, voditelje in oblikovalce politik, naj takoj ukrepajo in izrabijo naslednje desetletje za temeljito okrepitev in pospešitev izvajanja ukrepov, s katerimi bi Evropo vrnili na pot do uresničevanja njenih srednje- in dolgoročnih ciljev okoljske politike, da bi se izognili nepopravljivim spremembam in škodi v našem okolju. Sporočilo izraža nujnost in je nekoliko negativno, a je pomembno poudariti, da poročilo SOER 2020 vključuje pristop, usmerjen v iskanje rešitev za izzive, s katerimi se soočamo, in da trenutno smer še vedno lahko preusmerimo. Poročilo vsebuje obsežen del – tri poglavja – o razumevanju sistemov (kot so energetika, mobilnost in hrana) in nujnosti podrobnega poznavanja sistemov za oblikovanje rešitev temelječih na znanju. V njem opozarjamo na konkretnejše točke moči za doseganje sprememb, na primer v zvezi z vladami in upravljanjem v širšem smislu, mesti ter finančnimi in davčnimi sistemi.

Zakaj je poročilo SOER 2020 tako pomembno?

Je vodilno poročilo agencije EEA in zagotavlja najcelovitejši pregled stanja v Evropi v zvezi z okoljem in podnebjem. V skladu z našimi temeljnimi pravili ga moramo pripraviti vsakih pet let. Še pomembneje pa je, da mu pozornost namenja veliko ljudi, zlasti v institucijah Evropske unije, saj povezuje našo celovito presojo okolja in podnebja s širokim spektrom ciljev evropske politike. Zato ga nosilci odločanja upoštevajo bolj kot katero koli drugo presojo agencije EEA in se v številnih primerih uporablja kot referenčna točka.

Poročilo SOER 2020 je že bilo uporabljeno za podporo sporočilu o evropskem zelenem dogovoru, ki je bilo predstavljeno kmalu po objavi poročila. Evropska komisija je tudi potrdila, da bo naše poročilo kot pomembna presoja podprlo nadaljnji razvoj in izvajanje evropskega zelenega dogovora. To ne pomeni, da bi se oblikovalci politik EU zgledovali le po poročilu SOER 2020, ampak bodo poiskali dodatne poglobljene informacije na svojih specifičnih tematskih področjih.

Tudi države uporabljajo poročilo kot referenčno točko, zlasti v zvezi z dogajanjem na evropski ravni. Vendar je jasno, da je veliko rešitev čezmejnih in da so številna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, univerzalna in niso omejena na posamezne države, kot velja na primer za vlogo različnih organov financiranja pri različnih vidikih prehoda na trajnostni razvoj. Kar zadeva naravni kapital, bo treba povečati predvsem javne naložbe, medtem ko so pri energiji in prometu običajnejši zasebni in javni deleži financiranja. To velja za skoraj vse države.

Kako je bilo poročilo SOER 2020 pripravljeno? Ali lahko pojasnite postopek?

Poročilo SOER 2020 je zelo obsežno. V pripravo osnutka je bilo vključenih približno 20 vodilnih avtorjev in 40 dodatnih sodelavcev. Obsega približno 500 strani, ki so bile zasnovane in pripravljene v zadnjih treh letih in pol. Vendar pa so te strani le vrh ledene gore še približno 50 poročil in informativnih predstavitev, ki jih agencija EEA pripravi vsako leto. Poročilo SOER 2020 pravzaprav povzema, kar smo počeli zadnjih pet let od objave zadnjega poročila SOER v letu 2015. Gre za skoraj 300 poročil in informativnih predstavitev, na katerih poročilo SOER 2020 temelji, ti dokumenti pa so nadalje podprti s kazalniki in drugimi (spletnimi) proizvodi.

Za poročilo SOER 2020 smo izbrali zelo ponavljalen in celostni pristop za podrobno analizo medsebojnih povezav med temami. V oceno je vključenih tudi približno 100 strani sklicevanj, ki potrjujejo, da so izjave podkrepljene z znanstvenimi dokazi.

Sklicevanje je bilo vedno bistvenega pomena za vsako poročilo SOER, tudi kar zadeva znanstveno strogost v zvezi z izrazjem in postopki pregledovanja. Pri pripravi tega poročila smo se namerno odločili izboljšati pristop k ocenjevanju in sporočanju vidikov kakovosti in negotovosti. To se odraža v celotnem besedilu, vključno z jedrnatimi zbirnimi razpredelnicami, v katerih bralci najdejo informacije o preteklih trendih in napovedih ter trdnosti dokazov, stopnji strokovne presoje in ključnih vrzelih v podatkih in informacijah.

Kateri so naslednji koraki?

Naslednji koraki so že vidni, saj poročilo SOER 2020 prispeva k delu evropskega zelenega dogovora. Poleg tega bomo naslednje leto pripravili poročilo o spremljanju stanja, s katerim bomo posodobili nekatere dele poročila SOER 2020. To bo na primer vključevalo novo oceno biotske raznovrstnosti in narave na podlagi najnovejših poročanj za obdobje 2013–2018 v skladu z direktivama EU o pticah in habitatih. To je cilj tega spremljanja, vključno s prikazom, kako lahko znanje pomaga ukrepom za uresničevanje prednostnih nalog, ki izhajajo iz svežnja o evropskem zelenem dogovoru.

S takšnim pristopom oblikujemo tudi gradnike za pripravo poročila SOER 2025. Ohraniti nameravamo osnovno strukturo poročila SOER 2020 s tematskimi in sektorskimi presojami, dopolnjene s perspektivo, usmerjeno v sisteme in rešitve, saj to postaja čedalje pomembnejše.

Tobias Lung

Strokovnjak za koordinacijo in oceno poročila SOER pri agenciji EEA

Uvodnik, objavljen decembra 2019 v izdaji Glasila EEA 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage