следващ
предишен
елементи

Article

Докладът „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“ на ЕАОС е важен фактор за подпомагане на подновения стремеж на Европа към устойчивост

Смяна на език
Article Публикуван 03-02-2020 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
По-рано този месец Европейската агенция по околна среда публикува своя доклад „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г. (SOER 2020)“. В доклада е изразено становището, че Европа няма да постигне своите цели за 2030 г., ако не предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, нарастващото въздействие на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. Освен това в доклада се предлагат някои важни решения, които ще помогнат на Европа отново да поеме по правилния път към изпълнение на тези цели и задачи. Заедно с Тобиас Лунг, експертът на ЕАОС по координация и оценка на SOER, дискутираме ролята на SOER 2020.

Кои са основните послания на доклада SOER 2020? Как стигнахте до тези заключения?

Докладът „Околната среда в Европа – състояние и перспективи 2020 г.“ призовава европейските държави, лидери и политици да действат незабавно и да използват следващото десетилетие за радикално увеличаване и ускоряване на действията, така че Европа отново да поеме по правилния път към изпълнение на средносрочните и дългосрочните цели и задачи на политиката в областта на околната среда, с което ще се избегнат необратими промени и щети. Очертаната от нас картина налага неотложност и е донякъде негативна, но е важно да се отбележи, че SOER 2020 включва ориентиран към решения на проблемите подход  и че ние все още можем да променим нашия курс. В доклада има цяла част, по-точно три глави, в които са обяснени системите (напр. енергийната, мобилната и хранителната система) и се изтъква защо фокусирането върху системите е необходимо и полезно за тяхното разбиране и за приноса на знания, ориентирани към решения . В доклада са посочени конкретни опорни точки, например във връзка с правителствата и управлението в по-широк аспект, градовете, както и финансовите и фискалните системи.

Защо SOER 2020 е толкова важен?

Това е основният доклад на ЕАОС и в него се представя най-подробната „моментна снимка“ на ситуацията в Европа по отношение на околната среда и климата. Съгласно приетите от нас правила сме задължени да изготвяме такъв доклад веднъж на всеки пет години. По-важното обаче е, че много хора му обръщат внимание, най-вече в институциите на Европейския съюз, тъй като той е връзката между нашата всеобхватна оценка на околната среда и климата и широкия набор цели и задачи на политиката на ЕС. Поради тази причина този доклад, за разлика от други доклади на ЕАОС, достига до органите, вземащи решенията, и в много случаи се използва като отправна точка.

SOER 2020 вече е използван за подкрепа на съобщението относно Европейския зелен пакт, който беше представен малко след публикуването на доклада. Европейската комисия прие нашия доклад като важна оценка, която ще послужи за основа за бъдещото развитие и прилагане на Европейския зелен пакт. Това не означава, че политиците на ЕС само ще погледнат SOER 2020, но в зависимост от областта, в която работят, те ще разгледат специфичните тематични области, за да получат по-задълбочена информация.

Държавите използват SOER като отправна точка, най-вече по отношение на това, което се случва в европейски мащаб. Същевременно е ясно, че много от решенията са трансгранични и много от разглежданите от нас въпроси са универсални - не са ограничени до определени държави, например ролята на различните финансиращи органи за различните аспекти на прехода към устойчивост. Ако разгледаме природния капитал, ще бъде необходимо да се увеличат предимно публичните инвестиции, докато в енергийния и транспортния сектор, по-вероятно е финансирането да се търси от частни и публични акции. Това се отнася за почти всички държави.

Как беше изготвен докладът SOER 2020? Как бихте описали процеса?

SOER 2020 е огромен доклад. В съставянето му участваха около 20 водещи автори и 40 допълнителни сътрудници. Докладът съдържа около 500 страници, концептуализиран е и е създаден през последните три години и половина. Тези страници обаче са само върхът на айсберга от приблизително 50 доклада и брифинги, които ЕАОС създава всяка година. Всъщност SOER 2020 е резултат от това, което сме правили през последните пет години след публикуването на последния доклад SOER през 2015 г. Това се равнява на почти 300 доклада и брифинги, които са основата на SOER 2020, и тези продукти отново са подкрепени от индикатори и други (уеб базирани) продукти.

Докладът SOER 2020 се основава на многократен и интегриран подход, чрез който се подчертава анализа на взаимовръзките между отделните теми. Оценката включва също около 100 страници списък на източници, което показва, че заключенията ни са подкрепени от научни доказателства.

Източниците винаги са били от съществено значение за всички доклади SOER, най-вече когато става въпрос за научна взискателност по отношение на формулировката и процеса на рецензиране. За този доклад ние направихме съзнателния избор да инвестираме в подобрен подход за оценка и предаване на аспектите на качеството и неопределеността. Това е отразено в целия доклад, включително в кратките обобщителни таблици, където читателите могат да намерят информация за минали тенденции и перспективи, както и в стабилността на доказателствата, степента до която е използвана експертна оценка и ключовите липси на данни и  информация.

Какви са следващите стъпки?

Вече виждаме следващите стъпки, тъй като докладът SOER 2020 подпомага работата на Европейския зелен пакт. Освен това догодина ще разработим последващ доклад, който да актуализира някои от частите на SOER 2020. Например той ще включва нова оценка на биоразнообразието и природата, базирана на най-новите докладвания от 2013—2018 г. съгласно директивите за птиците и за местообитанията. Това е целта на това проследяване, включително показването на това как знанието може да подпомага действията към изпълнение на приоритетите, очертани от пакета на Европейския зелен пакт.

Този подход ще подпомогне и градивните елементи при подготовката ни за SOER 2025. Смятаме да запазим основната структура на SOER 2020 с тематични и секторни оценки, които ще бъдат допълнени от перспектива, ориентирана на системи и решения, тъй като това става все по-важно.

Тобиас Лунг

Експерт по координация и оценка на SOER към ЕАОС

Уводната статия е публикувана в декемврийското издание от 2019 г. на Информационен бюлетин на ЕАОС, бр. 4 от 2019 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ