nästa
föregående
poster

Article

Miljöbyråns rapport ”Europas miljö – tillstånd och utblick 2020” spelar en nyckelroll för att stödja Europas förnyade satsning på hållbarhet

Ändra språk
Article Publicerad 2020-02-11 Senast ändrad 2021-05-11
4 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Tidigare denna månad offentliggjorde Europeiska miljöbyrån sin rapport ”Europas miljö – tillstånd och utblick 2020” (SOER 2020). I rapporten konstateras att Europa om målen för 2030 ska uppnås måste vidta omedelbara åtgärder de närmaste tio åren. Det gäller att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Rapporten innehåller också några centrala lösningar som skulle få Europa tillbaka på banan för att uppnå dessa mål. Vi har talat med Tobias Lung, miljöbyråns samordnings- och bedömningsexpert för SOER, om betydelsen av SOER 2020.

Vilka är de viktigaste budskapen i rapporten? Hur kom ni fram till dessa slutsatser?

I rapporten ”Europas miljö – tillstånd och utblick 2020” uppmanas Europas länder, ledare och beslutsfattare att agera nu och använda det kommande årtiondet till att radikalt trappa upp och påskynda sina åtgärder för att få Europa på rätt spår och uppfylla sina medellånga och mer långsiktiga miljöpolitiska mål, så att oåterkalleliga förändringar och skador kan undvikas. Vi ger en bild av ett akut och ganska negativt läge, men det är viktigt att notera att SOER 2020 innefattar en lösningsinriktad syn på de utmaningar vi står inför och att vi fortfarande kan lägga om kursen. Rapporten innehåller en stor del – tre kapitel – om att förstå systemen (t.ex. för energi, rörlighet och livsmedel) och argument för att ett systemperspektiv är nödvändigt och användbart för detta ändamål och för att föra fram lösningsinriktad kunskap. I rapporten framhäver vi tämligen konkreta lösningsfaktorer som till exempel rör stater och styrelseformer mer generellt samt städer och finans- och skattesystem.

Varför är SOER 2020 så viktig?

Den ger i egenskap av miljöbyråns flaggskeppsrapport den mest heltäckande ögonblicksbilden av situationen i Europa när det gäller miljö och klimat. Enligt våra inrättandebestämmelser måste vi också sammanställa rapporten vart femte år. Men viktigare är att många uppmärksammar den, särskilt vid EU:s institutioner, eftersom den kopplar vår omfattande miljö- och klimatbedömning till ett stort antal europeiska politiska mål. Därför uppmärksammas beslutsfattare på rapporten mer än på någon annan av våra bedömningar, och den används ofta som referens.

SOER 2020 har redan använts som underlag för meddelandet om den europeiska gröna given, som också presenterades strax efter att rapporten offentliggjorts. Europeiska kommissionen har också bekräftat att vår rapport är en viktig bedömning som kommer att ligga till grund för vidareutvecklingen och genomförandet av den europeiska gröna given. Detta innebär inte att EU:s beslutsfattare enbart kommer att titta på SOER 2020, men beroende på vad de arbetar med kan de använda sig av de tematiska områdena för att få mer fördjupad information.

Länderna använder också SOER som referens, särskilt när det gäller utvecklingen på europeisk nivå. Det står dock klart att många av lösningarna är gränsöverskridande och att många av de frågor vi berör är universella och inte begränsade till vissa länder, bland annat de olika finansieringsorganens roll när det gäller olika aspekter av övergången till hållbarhet. Om vi tittar på naturkapital är det främst offentliga investeringar som behöver lyftas fram, medan det är vanligare med både privata och offentliga investeringar på energi- och transportområdet. Detta gäller nästan alla länder.

Hur sammanställdes SOER 2020? Kan du berätta hur ni gjorde?

SOER 2020 är en mycket omfattande rapport. Omkring 20 ledande författare och 40 ytterligare medarbetare har bidragit till den. Rapporten består av ungefär 500 sidor som har utformats och utarbetats under de senaste 3,5 åren. Men dessa sidor är bara en liten del av omkring 50 rapporter och genomgångar som miljöbyrån sammanställer varje år. SOER 2020 sammanfattar vad vi har gjort under de senaste fem åren sedan den senaste rapporten offentliggjordes 2015. Detta motsvarar nära 300 rapporter och genomgångar som ligger till grund för SOER 2020, och dessa produkter stöds i sin tur av indikatorer och andra (webbaserade) produkter.

I SOER 2020 har vi tillämpat en mycket iterativ och integrerad strategi för att stärka analysen av kopplingen mellan olika teman. Bedömningen omfattar också 100 sidor med referenser där tonvikten läggs vid att stödja våra uttalanden med vetenskapliga belägg.

Referenser har alltid varit avgörande för alla SOER, även när det gäller vetenskaplig stringens i fråga om formulerings- och granskningsprocessen. För denna rapport har vi gjort ett medvetet val att satsa på en förbättrad strategi för att bedöma och förmedla aspekter som rör kvalitet och osäkerhet. Detta återspeglas i hela rapporten, bland annat genom kortfattade tabeller där man kan läsa om tidigare trender och utblickar och om beläggens tillförlitlighet, i vilken grad vi har använt oss av expertutlåtanden samt om centrala uppgifter och informationsluckor.

Vad blir nästa steg?

Nästa steg tas redan nu då SOER 2020 bidrar till arbetet med den europeiska gröna given. Vi kommer dessutom att ta fram en uppföljningsrapport nästa år, där vi kommer att uppdatera vissa delar av SOER 2020. Detta omfattar exempelvis en ny bedömning av den biologiska mångfalden och naturen som bygger på den senaste rapporteringen 2013–2018 enligt fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Detta är syftet med denna uppföljning som innefattar att visa hur kunskap kan stödja åtgärder för att uppfylla prioriteringarna som följer av paketet med den europeiska gröna given.

Denna strategi kommer också att bidra till byggstenarna när vi förbereder oss för SOER 2025. Vi planerar att behålla den grundläggande strukturen från SOER 2020 med tematiska och sektoriella bedömningar som kompletteras med ett system- och lösningsinriktat perspektiv, eftersom detta blir allt viktigare.

Tobias Lung

Samordnings- och bedömningsexpert för miljöbyråns rapport SOER

Ledare publicerad i december 2019 i EEA:s nyhetsbrev 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage