kitas
ankstesnis
punktai

Article

EAA ataskaita „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ yra labai svarbi remiant Europos nuolatines pastangas užtikrinti tvarumą

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2020-01-24 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
4 min read
Photo: © Daniel Kusak, My City /EEA
Šį mėnesį Europos aplinkos agentūra paskelbė ataskaitą „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020). Ataskaitoje daroma išvada, kad Europa nepasieks savo 2030 m. tikslų, jei per ateinančius 10 metų skubiai nesiims veiksmų dėl nerimą keliančiu greičiu nykstančios biologinės įvairovės, didėjančio klimato kaitos poveikio ir gamtos išteklių pereikvojimo. Joje taip pat pasiūlyta keletas esminių sprendimų, padėsiančių Europai vėl imtis veiksmų, kad šie tikslai būtų įgyvendinti. Kartu su EAA SOER koordinavimo ir vertinimo ekspertu Tobiasu Lungu aptarėme SOER 2020 ataskaitos svarbą.

Kokios svarbiausios žinutės pateikiamos SOER 2020 ataskaitoje? Kaip priėjote prie šių išvadų?

Ataskaitoje „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020) Europos šalys, lyderiai ir politikai raginami nedelsdami imtis veiksmų, per kitą dešimtmetį iš esmės išplėsti veiklos mastą ir ją paspartinti, kad Europa vėl galėtų siekti savo vidutinės trukmės ir ilgesnio laikotarpio aplinkos politikos uždavinių ir tikslų, ir taip išvengtų negrįžtamų pokyčių ir žalos aplinkai. Mūsų aprašytomis aplinkybėmis būtina imtis skubių veiksmų ir tam tikrais atžvilgiais padėtis atrodo beviltiška, tačiau svarbu pažymėti, kad SOER 2020 ataskaitoje siūloma, kaip spręsti kylančius uždavinius, ir pažymima, kad vis dar galime pakeisti padėtį. Vienoje ataskaitos dalyje (trijuose skyriuose) nagrinėjamos sistemos (pvz., energetikos, judumo ir maisto), be to, paaiškinama, kodėl sisteminis požiūris yra būtinas ir naudingas siekiant suprasti sistemas ir pasiūlant į sprendimus orientuotas žinias. Ataskaitoje pabrėžiame gana konkrečius sverto veiksnius, pavyzdžiui, susijusius su vyriausybėmis ir valdymu apskritai, miestais, taip pat finansų ir fiskalinėmis sistemomis.

Kodėl ataskaita SOER 2020 yra tokia svarbi?

Tai yra pavyzdinė EAA ataskaita, kurioje itin išsamiai apžvelgiama Europos aplinkos ir klimato padėtis. Mūsų steigiamuosiuose dokumentuose taip pat nustatyta, kad privalome ją teikti kas penkerius metus. Tačiau dar svarbiau tai, kad dauguma žmonių, ypač Europos Sąjungos institucijose, atkreipia dėmesį į šią ataskaitą, nes joje mūsų išsamus aplinkos ir klimato vertinimas susiejamas su įvairiais Europos politikos tikslais. Todėl ši ataskaita, kitaip nei kiti EAA vertinimai, skiriama politikos formuotojams ir ja remiamasi įvairiose situacijose.

SOER 2020 ataskaita jau buvo naudojama rengiant Komunikatą dėl Europos žaliojo kurso, kuris buvo pristatytas netrukus ataskaitos paskelbimo. Europos Komisija tai pat pripažino, kad mūsų ataskaita yra svarbus vertinimas, kuriuo bus grindžiamas tolesnis Europos žaliojo kurso plėtojimas ir įgyvendinimas. Tai nereiškia, kad ES politikos formuotojai remsis tik SOER 2020 ataskaita, bet, priklausomai nuo savo veiklos srities, jie nagrinės konkrečias temas, kad papildytų jas išsamesne informacija.

Šalys SOER taip pat naudoja kaip informacijos šaltinį, ypač atsižvelgdamos į įvykius Europos mastu. Tačiau akivaizdu, kad dauguma sprendimų yra tarpvalstybinio pobūdžio, o dauguma mūsų aptariamų klausimų yra universalūs ir aktualūs ne tik konkrečioms šalims, pavyzdžiui, įvairių finansavimo įstaigų vaidmuo sprendžiant įvairius tvarumo pokyčius. Kalbant apie gamtinį kapitalą, pažymėtina, kad reikės didinti būtent viešąsias investicijas, o privačiojo ir viešojo finansavimo lėšos energetikos ir transporto srityse yra labiau įprastos. Tai taikoma beveik visoms šalims.

Kaip buvo parengta SOER 2020 ataskaita? Ar galite paaiškinti procesą?

SOER 2020 ataskaita yra labai didelės apimties. Ataskaitą rengė apie 20 pagrindinių autorių ir 40 pagalbinių eskpertų. 500 puslapių ataskaita buvo rašoma pastaruosius trejus su puse metų. Tačiau ši ataskaita yra tik ledkalnio viršūnė, lyginant su maždaug 50 EAA per metus parengiamų ataskaitų ir informacinių pranešimų. Iš esmės, SOER 2020 ataskaitoje apžvelgiama tai, ką nuveikėme per pastaruosius penkerius metus nuo paskutinės SOER ataskaitos paskelbimo 2015 m. SOER 2020 ataskaita grindžiama 300 ataskaitų ir informacinių pranešimų, o šie dokumentai savo ruožtu grindžiami rodikliais ir kitais (internete skelbiamais) duomenimis.

Rengiant SOER 2020 ataskaitą taikytas iteracinis ir integruotas metodas, kuriuo siekta stiprinti įvairių temų tarpusavio sąsajų analizę. Į vertinimą taip pat įtraukta apie 100 puslapių nuorodų, kuriose pabrėžiama, kad mūsų pareiškimai pagrįsti moksliniais įrodymais.

Nuorodos visada buvo labai svarbios bet kuriai SOER ataskaitai, tą patį galima pasakyti ir apie mokslinį tikslumą, susijusį su formuluočių rengimu ir peržiūros procesu. Šioje ataskaitoje sąmoningai nusprendėme daugiau dėmesio skirti kokybės ir netikrumo aspektų vertinimui ir informavimui apie juos. Tai jaučiama visoje ataskaitoje, įskaitant glaustas suvestines lenteles, kuriose skaitytojai randa informacijos apie ankstesnes tendencijas ir perspektyvas, taip pat apie įrodymų patikimumą, ekspertų įtraukimą, taip pat pagrindines duomenų ir informacijos spragas.

Kokių veiksmų bus imamasi toliau?

Jau galime numatyti sekančius žingsnius, nes SOER 2020 ataskaita yra naudojama įgyvendinant su Europos žaliuoju kursu susijusią politiką. Be to, kitais metais parengsime tolesnių veiksmų ataskaitą, kurioje bus atnaujintos kai kurios SOER 2020 ataskaitos dalys. Pavyzdžiui, bus atliktas naujas biologinės įvairovės ir gamtos vertinimas, remiantis naujausiomis 2013–2018 m. ataskaitomis pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas. Toks yra šios tolesnės veiklos tikslas, be kita ko, siekiant pademonstruoti, kaip žiniomis galima pagrįsti veiksmus, kuriais siekiama Europos žaliojo kurso dokumentų rinkinyje nustatytų prioritetų.

Šiuo požiūriu taip pat bus vadovaujamasi rengiant pagrindines SOER 2025 ataskaitos dalis. Planuojame išlaikyti pagrindinę SOER 2020 ataskaitos struktūrą, įskaitant teminius ir sektorių vertinimus, kuriuos papildytų į sistemas ir sprendimus orientuotas požiūris, kuris tampa vis svarbesnis.

Tobias Lung

EAA SOER koordinavimo ir vertinimo ekspertas

Įvadinis straipsnis, paskelbtas 2019 m. gruodžio mėn. išleistameEAA informaciniame biuletenyje Nr. 04/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage