ďalej
späť
body

Články

Zmeniť jazyk
Články
Menu
Emisie metánu: najdôležitejší skleníkový plyn pri zmierňovaní zmeny klímy

Znižovanie emisií skleníkových plynov má zásadný význam pre riešenie negatívneho vplyvu zmeny klímy, najmä emisie metánu sa považujú za prioritnú oblasť činnosti EÚ. EEA uverejnila brífing o emisiách metánu v EÚ, ktorý zahŕňa nový nástroj na vizualizáciu údajov. Stretli sme sa s Ricardom Fernandezom, expertom EEA na zmierňovanie zmeny klímy a koordinátorom inventúry skleníkových plynov v EÚ pre UNFCCC, aby nám predstavil tento brífing a priblížil, prečo je znižovanie emisií metánu také dôležité v širšom kontexte zmierňovania zmeny klímy.

Viac informácií

Klíma, príroda a ľudia: spoločná budúcnosť našej planéty

Ešte nikdy nebolo v hre viac. Naša planéta sa otepľuje a stráca živočíšne druhy alarmujúcou rýchlosťou. Dve globálne konferencie za posledné dva mesiace priniesli ľuďom z celého sveta spoločnú tému – klímu a biodiverzitu. Obe oblasti čelia problémom, ktoré majú spoločného menovateľa: našej neudržateľnej výroby a spotreby. Napriek zložitosti rokovaní sú tieto konferencie kľúčové pre celkovú informovanosť, konsenzus a naliehavé opatrenia.

Viac informácií

Leto 2022: život v stave viacerých kríz

Zdá sa, že prežívame jednu krízu za druhou – pandémiu, extrémne horúčavy a sucho v dôsledku klimatickej zmeny, infláciu, vojnu a energetickú krízu. Táto zima bude pravdepodobne poznačená pretrvávajúcou neistotou, vysokou volatilitou na svetových trhoch, napríklad s energiami a potravinami, čo niektoré krajiny a skupiny ovplyvní viac ako iné. Riešenie týchto kríz si najmä z dlhodobého hľadiska vyžaduje vytrvalé politické odhodlanie a investície do udržateľnosti s cieľom posilniť odolnosť našej spoločnosti.

Viac informácií

Rozhovor –výrobcovia-spotrebitelia a energetická kríza: občania, ktorí prispievajú k transformácii energetiky v Európe

Kto sú angažovaní spotrebitelia, resp. výrobcovia-spotrebitelia energie a akú úlohu môžu zohrávať pri podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe? S expertom EEA v oblasti energetiky a životného prostredia Javierom Esparragom sme sa rozprávali o tom, ako môžu občania, inštitúcie a podniky pomôcť riešiť súčasnú energetickú krízu tým, že sa stanú výrobcami-spotrebiteľmi, ktorí vyrábajú aj spotrebúvajú energiu z obnoviteľných zdrojov. EEA uverejnila začiatkom tohto mesiaca správu, ktorá poskytuje prehľad o úlohe výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a narastajúcom využívaní tohto modelu v praxi vďaka lepším a lacnejším technológiám a politickým opatreniam, ktoré slúžia na jeho podporu.

Viac informácií

Budovanie udržateľnejšej dopravy v Európe

Doprava spája ľudí, miesta, kultúry a hospodárstva, takisto však vytvára značný tlak na životné prostredie a klímu. Rozprávali sme sa s dvomi odborníkmi Európskej environmentálne agentúry (EEA) pre oblasť dopravy a životného prostredia – Rasou Narkeviciuteovou a Tommasom Sellerim – o výzvach a príležitostiach v oblasti budovania udržateľnejšieho systému dopravy v Európe, ako aj o správe, ktorú sme nedávno uverejnili.

Viac informácií

Zdravie v centre pozornosti: prechod na nulové znečistenie znamená zdravší život v Európe

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a kvalitu života. V posúdeniach Európskej environmentálnej agentúry sa zdôrazňujú tieto vplyvy a potenciálne prínosy, ktoré by sme mohli získať z čistejšieho životného prostredia. Niektorým prípadom rakoviny možno predísť. Kvalitu nášho života môžeme zlepšiť všetkými krokmi, ktoré podnikneme na ceste k nulovému znečisteniu v Európe.

Viac informácií

Rozhovor – Ako Európa dosiahne nulové znečistenie?

Európska únia sa pustila do ambicióznych plánov na výrazné zníženie emisií a znečistenia v nadchádzajúcich desaťročiach. Ich súčasťou je aj aktuálny akčný plán nulového znečistenia, ktorý sa zameria na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Stretli sme sa s Ianom Marnanem, odborníkom EEA na životné prostredie, ochranu zdravia a dobré životné podmienky. V súčasnosti pripravuje nadchádzajúcu správu EEA o nulovom znečistení, ktorá by mala byť zverejnená v ďalšej časti roka.

Viac informácií

Solidarita v Európe v čase vojny

Ruská vojenská agresia na Ukrajine zmenila život Ukrajincov z jedného dňa na druhý. Dôsledky tejto neopodstatnenej vojny pociťujú ľudia nielen na Ukrajine, ale aj za jej hranicami. Jej vplyv na nás pretrvá mnoho rokov a dotkne sa i budúcich generácií.

Viac informácií

Solidarita ako kľúč k obnove po pandémii COVID-19 a k lepšej a udržateľnej budúcnosti

Rok 2021 bol poznačený pandémiou COVID-19 a dôsledkami zmeny klímy. Vzhľadom na vyššie ceny energií a obavy týkajúce sa zdravia sa v roku 2022 vyžadujú v súvislosti s obnovou Európy ťažké rozhodnutia. V prípade oneskorených opatrení alebo nižšej úrovne ambícií je pravdepodobnejšie, že z dlhodobého hľadiska pri nich vzniknú vyššie sociálne a hospodárske náklady. Riešenie sociálnych nerovností v rámci tohto prechodu na udržateľnosť je kľúčom k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Viac informácií

Krajiny západného Balkánu sú významnými partnermi agentúry EEA pri riešení výziev súvisiacich so životným prostredím a klímou

Európska environmentálna agentúra spolupracuje s veľkým počtom krajín vrátane krajín západného Balkánu. Ako táto spolupráca prispieva k práci EÚ v oblasti životného prostredia a ako je prospešná pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Srbsko a Kosovo? Stretli sme sa s Lucom Basom, vedúcim oddelenia programov, koordinácie, sietí a stratégie, aby nám porozprával, ako EEA spolupracuje s týmito krajinami na zlepšovaní životného prostredia.

Viac informácií

Spoločné úsilie zamerané na zlepšenie poznatkov o námornej doprave a životnom prostredí

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) nedávno uverejnili environmentálnu správu o európskej námornej doprave, ktorá predstavuje spoločné posúdenie vplyvu námornej dopravy na životné prostredie v Európe. Túto správu vypracoval tím EEA po vedením Stéphana Isoarda, vedúceho skupiny pre otázky v oblasti vody a morského prostredia, ktorý nám poskytol tento rozhovor.

Viac informácií

Udržateľné mestá: premena európskeho urbánneho prostredia

Európa si vytýčila ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy, či už ide o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, obehového hospodárstva, čistejšieho vzduchu alebo čistejšej dopravy. Väčšina Európanov žije v mestách a tie musia zohrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní európskych cieľov v oblasti udržateľnosti. Otázka znie: ako sa mestá môžu stať udržateľnými?

Viac informácií

Život v stave viacnásobnej krízy: zdravie, príroda, klíma, hospodárstvo alebo jednoducho systémová neudržateľnosť?

Vo svete sa od politických koridorov po akademické platformy rozpráva o globálnych krízach: zdravotná kríza, hospodárska a finančná kríza, klimatická kríza a kríza prírody. Všetky sú v konečnom dôsledku symptómami rovnakého problému: našej neudržateľnej výroby a spotreby. Šok spôsobený pandémiou COVID-19 len odhalil systémovú slabosť nášho globálneho hospodárstva a spoločnosti so všetkými ich nerovnosťami.

Viac informácií

Zlepšovanie environmentálneho správania v organizáciách

Popri poskytovaní dôveryhodných informácií o našom životnom prostredí a klíme sa Európska environmentálna agentúra (EEA) ako organizácia usiluje zlepšiť svoje vlastné environmentálne správanie. Melanie Sporer, ktorá koordinuje tieto snahy v rámci EEA prostredníctvom schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), nám poskytla rozhovor na túto tému.

Viac informácií

Európa v roku 2050: zdravšia, čistejšia a odolnejšia

Aj po roku života s vírusom COVID-19 a jeho dôsledkami Európa naďalej pracuje na politických riešeniach ambicióznych cieľov vytýčených v Európskej zelenej dohode. Je Dôležité, aby sa Európa naďalej uberala správnym smerom ku svojim cieľom, a aby sa do roku 2050 stala odolnou spoločnosťou postavenou na solidarite, poskytujúcou zdravé životné prostredie pre nás všetkých.

Viac informácií

Znečistenie zeme a pôdy — rozsiahle, škodlivé a rastúce

Čo majú spoločné mnohé vinice roztrúsené v idylických krajinkách, okolo priemyselných miest a skládok? Odpoveďou môže byť prítomnosť chemikálií. Pôda, na ktorej pestujeme naše potraviny, a zem, na ktorej staviame naše domovy, môže byť kontaminovaná rôznymi znečisťujúcimi látkami, a to od ťažkých kovov až po organické znečisťujúce látky a mikroplasty. Kontaminanty sú rozšírené a zhromažďujú sa v zemi a pôde. Ako môžeme túto problematiku riešiť?

Viac informácií

Zabezpečenie čistej vody pre ľudí a prírodu

Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme a je životne dôležitá pre všetko živé na našej planéte. Najväčšie množstvo vody, 96,5 %, sa nachádza v oceánoch a moriach a zvyšok, 3,5 %, tvorí sladká voda, ktorá sa nachádza v jazerách, riekach, podzemnej vode a ľadovcoch. Dobré spravovanie tohto obmedzeného a cenného zdroja je nevyhnutné pre blaho ľudí a prírody.

Viac informácií

Rozhovor - Riešenie environmentálnych rizík pre zdravie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zodpovedá znečistenie za 1,4 milióna predčasných úmrtí v Európe za rok, ale situácia sa zlepšuje a Európska zelená dohoda môže byť príležitosťou na posun smerom k udržateľnosti. O znečisťovaní a zdraví sme sa porozprávali s Francescou Racioppi, vedúcou Európskeho centra pre životné prostredie a zdravie Svetovej zdravotníckej organizácie.

Viac informácií

Európa na ceste k nulovému znečisteniu

Minulú jar koronavírus zmenil svet v priebehu niekoľkých týždňov. Veľa vecí, ktoré sme považovali za samozrejmé, sa náhle stali pre nás nedostupnými. Pandémia svet zaskočila, ale ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek vedca pracujúceho v oblasti infekčných chorôb, odpoveďou by bolo, že to bola len otázka času.

Viac informácií

Znečistenie hlukom je v Európe stále rozšírené, ale existujú spôsoby na zníženie jeho úrovne

Mnohí z nás sú v každodennom živote vo zvýšenej miere vystavení hluku. Hlučné vozidlá na ceste, lietadlá letiace nízko nad hlavami alebo vlaky jazdiace v blízkom okolí často spôsobujú podráždenie a mrzutosť. Ich vplyv na naše zdravie a životné prostredie by však mohol byť oveľa horší, ako si myslíme.

Viac informácií

Permalinks

Akcie dokumentu