ďalej
späť
body

Article

Adaptácia na klimatickú zmenu je pre budúcnosť poľnohospodárstva v Európe kľúčová

Zmeniť jazyk
Article Publikované 03. 10. 2019 Posledná zmena 11. 05. 2021
5 min read
Photo: © Kayhan Guc, Sustainably Yours/EEA
Vlny horúčav počas uplynulého leta a extrémne poveternostné javy opäť raz prekonali klimatické rekordy v Európe, čím sa znova potvrdil význam adaptácie na klimatickú zmenu. Stretli sme sa s Blazom Kurnikom, odborníkom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) pre vplyvy klimatickej zmeny a adaptáciu na klimatickú zmenu, aby sme sa porozprávali o novej správe agentúry uverejnenej začiatkom tohto mesiaca. Poskytujú sa v nej informácie o tom, ako klimatická zmena vplýva na poľnohospodárstvo v Európe.

V najnovšej správe EEA sa naznačuje, že na poľnohospodárov v Európe čakajú dosť pochmúrne vyhliadky. Môžete to bližšie vysvetliť?

V správe s názvom Climate change impacts and adaptation in the agricultural sector in Europe (Vplyvy klimatickej zmeny a adaptácia na ňu v odvetví poľnohospodárstva v Európe) sa skúma, ako sa klimatická zmena prejavila v poľnohospodárstve a opisujú sa v nej vyhliadky na nasledujúce roky. Je jasné, že predpovedaná klimatická zmena negatívne ovplyvní poľnohospodárstvo v mnohých častiach Európy, najmä na juhu. V správe sa pozornosť upriamuje na časť poľnohospodárstva, konkrétne na výnos plodín, hospodárske zvieratá a živočíšne komodity a zameriava sa na potreby v oblasti produkcie potravín a krmiva. Poskytuje sa v nej aj prehľad potenciálnych riešení, ktoré ponúkajú politiky na rôznych úrovniach riadenia, aby sa umožnila adaptácia na klimatickú zmenu, a to najmä prostredníctvom programov a navrhovaním rôznych adaptačných opatrení na úrovni poľnohospodárstva.

Ako klimatická zmena ovplyvní poľnohospodárstvo?  Ktoré časti Európy to najviac pocítia?

Klimatická zmena už poľnohospodárstvo v Európe negatívne ovplyvnila a tento trend bude naďalej pokračovať. Zmeny teplôt, zrážky, ako aj extrémne výkyvy počasia a klímy sa už teraz prejavujú vo výnosoch plodín a produktivite hospodárskych zvierat v Európe. Môže to viesť k opusteniu znevýhodnenej poľnohospodárskej pôdy pod vplyvom klímy v niektorých častiach južnej Európy.

Poveternostné a klimatické podmienky ovplyvňujú aj dostupnosť vody potrebnej na zavlažovanie, postupy napájania hospodárskych zvierat, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov i podmienky prepravy a skladovania. Z krátkodobého hľadiska môže mať budúca klimatická zmena na toto odvetvie určitý pozitívny vplyv, a to z dôvodu dlhších vegetačných období a vhodnejších podmienok na pestovanie plodín v severnej Európe. Očakáva sa však, že kvôli nedostatku vody, vlne horúčav, silným zrážkam prispievajúcim k erózii pôdy, ako aj iným extrémnym výkyvom počasia a klímy sa poľnohospodárske výnosy znížia.

Kaskáda vplyvov klimatickej zmeny mimo Európy môže mať navyše negatívny vplyv na cenu, kvantitu a kvalitu výrobkov a v dôsledku toho aj na obchodné modely, ktoré zasa môžu ovplyvniť príjmy v poľnohospodárstve v Európe.

Pokiaľ ide o klimatickú zmenu, je odvetvie poľnohospodárstva zraniteľnejšie ako iné odvetvia?

Všetky hospodárske odvetvia sú a aj budú klimatickou zmenou ovplyvnené. Poľnohospodárska výroba vo výraznej miere závisí od poveternostných a klimatických podmienok, a z tohto dôvodu je jedným z najzraniteľnejších odvetví. Zmeny teplôt a zrážok, ako aj extrémne výkyvy počasia a klímy ovplyvňujú výnosy plodín a produktivitu hospodárskych zvierat a následne aj poľnohospodárske výnosy, pričom v mnohých európskych regiónoch spôsobujú významné hospodárske straty.

Čo sa v správe odporúča, najmä poľnohospodárom, ktorí chcú zabezpečiť, aby boli ich farmy naďalej životaschopné a udržateľné?

Je už mnoho možností na zavedenie celej škály existujúcich opatrení na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ktorých cieľom je zlepšiť obhospodarovanie pôdy a hospodárenie s vodou, čo môže byť prínosné pre adaptáciu, zmiernenie, životné prostredie a hospodárstvo. V mnohých prípadoch sa však ešte adaptácia na úrovni poľnohospodárskych podnikov z viacerých dôvodov  neuskutočnila, napr. kvôli chýbajúcim zdrojom na investície, politickým iniciatívam na adaptáciu či inštitucionálnym kapacitám a chýbajúcemu prístupu k poznatkom v oblasti adaptácie.

Čo urobila dosiaľ Európska únia, aby odvetviu a poľnohospodárom pomohla s adaptáciou?

Odvetvie poľnohospodárstva v EÚ sa riadi politikami EÚ, najmä spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP). Hlavnou hybnou silou adaptácie na úrovni EÚ je Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, ktorá bola prijatá v roku 2013 a vyhodnotená v roku 2018. Tak stratégia, ako aj SPP umožnili, aby sa v odvetví poľnohospodárstva prijali adaptačné opatrenia. V novej navrhovanej spoločnej poľnohospodárskej politike na roky 2021 – 2027 bola adaptácia stanovená za jasný cieľ, čo by mohlo viesť k tomu, že členské štáty EÚ budú musieť zvýšiť objem finančných prostriedkov na adaptačné opatrenia v tomto odvetví.

Odvetvie poľnohospodárstva označili členské štáty EÚ za prioritu aj vo svojich stratégiách pre adaptáciu alebo v národných adaptačných plánoch.  Medzi typické adaptačné opatrenia na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni patria zvyšovanie informovanosti, praktické opatrenia na zníženie vplyvov a rizík extrémnych poveternostných javov alebo stratégie pre rozdelenie rizika, ako aj rozvoj a implementácia infraštruktúry na zavlažovanie a ochranu pred povodňami.

Čo v oblasti adaptácie na klimatickú zmenu robí EEA?

EEA podporuje rozvoj a realizáciu adaptácie na klimatickú zmenu v Európe, hodnotenie politík EÚ a vypracúvanie dlhodobých stratégií pre adaptáciu na klimatickú zmenu a zníženie rizika katastrof tým, že poskytuje príslušné informácie. Uverejnili sme sériu správ o adaptácii vrátane hodnotenia vplyvov klimatickej zmeny a zraniteľností v Európe, hodnotení týkajúcich sa adaptácie na klimatickú zmenu v jednotlivých odvetviach (energetika, doprava a poľnohospodárstvo).

Agentúra vypracúva aj hodnotenia o vnútroštátnych, regionálnych a mestských stratégiách a akčných plánoch v oblasti klimatickej zmeny. Okrem toho agentúra EEA spolu s Európskou komisiou udržiava a spravuje Európsku platformu pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT).

Blaz Kurnik

Odborník EEA pre vplyvy klimatickej zmeny a adaptáciu na klimatickú zmenu

Rozhovor je uverejnený vo výtlačku č. 03/2019 spravodajcu EEA vydanom v septembri 2019.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage