nästa
föregående
poster

Article

Klimatanpassning är nyckeln till jordbrukets framtid i Europa

Ändra språk
Article Publicerad 2019-09-30 Senast ändrad 2021-05-11
4 min read
Photo: © Kayhan Guc, Sustainably Yours/EEA
Den senaste sommarens värmeböljor och extrema väderhändelser har slagit nya klimatrekord i Europa, vilket än en gång framhäver vikten av klimatanpassning. Tillsammans med Blaz Kurnik, som är expert på klimatförändringarnas effekter och klimatanpassning vid Europeiska miljöbyrån, har vi diskuterat miljöbyråns nya rapport om hur klimatförändringarna påverkar jordbruket i Europa, som kom ut tidigare denna månad.

Miljöbyråns nya rapport målar upp en ganska bister bild av framtiden för Europas jordbrukare. Kan du berätta mer?

Rapporten ”Climate change impacts and adaptation in the agricultural sector in Europe” handlar om hur klimatförändringarna har påverkat jordbrukssektorn och ger en prognos för de kommande åren. Det är tydligt att de beräknade klimatförändringarna kommer att inverka negativt på jordbruket i många delar av Europa, särskilt i söder. Rapporten behandlar en del av jordbrukssektorn, särskilt skördeavkastningen, djuruppfödningen och de animaliska råvarorna, och fokuserar på behoven av livsmedels- och foderproduktion. Den ger också en översikt över de möjliga lösningar som finns tillgängliga för anpassning till klimatförändringarna på olika politiska nivåer och innefattar program och framläggande av olika anpassningsåtgärder på jordbruksföretagsnivå.

Hur kommer klimatförändringarna att påverka jordbruket? Vilka delar av Europa kommer att påverkas mest?

Klimatförändringarna har redan påverkat jordbrukssektorn i Europa negativt och detta kommer att fortsätta i framtiden. Förändringar i temperatur och nederbörd samt extremt väder och klimat påverkar redan skördarna och djuruppfödningens produktivitet i Europa. Detta kan leda till att jordbruksmark som drabbas av klimatförändringarna i delar av södra Europa överges.

Väder- och klimatförhållandena påverkar också tillgången till vatten som behövs för konstbevattning, vattningsmetoderna för djuruppfödning, bearbetningen av jordbruksprodukter samt transport- och lagringsförhållanden. Framtida klimatförändringar kan på kort sikt ha vissa positiva effekter för sektorn på grund av längre odlingssäsonger och mer fördelaktiga odlingsförhållanden i delar av norra Europa. Vattenbrist, värmeböljor, kraftig nederbörd som bidrar till markerosion och andra extrema väder- och klimatförhållanden förväntas dock resultera i sämre avkastning från jordbruket.

Dessutom kan en stor mängd effekter av klimatförändringar utanför Europa påverka produkternas pris, mängd och kvalitet och därmed handelsmönstren, vilket i sin tur kan påverka jordbruksinkomsterna i Europa.

Är jordbrukssektorn mer sårbar för klimatförändringar än andra sektorer?

Alla ekonomiska sektorer har påverkats och kommer att påverkas av klimatförändringarna. Jordbruksproduktionen är starkt beroende av väder- och klimatförhållandena, vilket gör den till en av de mest sårbara sektorerna. Förändringar i temperatur och nederbörd, liksom extrema väder- och klimatförhållanden, påverkar skördarna och djuruppfödningens produktivitet, vilket i sin tur påverkar jordbrukets inkomster och leder till stora ekonomiska förluster i många europeiska regioner.

Vilka rekommendationer ges i rapporten, särskilt till jordbrukare som vill se till att deras jordbruk förblir livskraftigt och hållbart?

Det finns redan många möjligheter att vidta en rad befintliga åtgärder på jordbruksföretagsnivå för att förbättra hanteringen av mark och vatten, vilket kan ge fördelar för anpassningen, mildrandet av effekter, miljön och ekonomin. Klimatanpassningar har i många fall dock ännu inte skett på jordbruksföretagsnivå av många orsaker, till exempel brist på resurser för investeringar, politiska initiativ för anpassning, institutionell kapacitet och tillgång till kunskap om anpassning.

Vad har EU gjort hittills för att hjälpa sektorn och jordbrukarna att anpassa sig?

EU:s jordbrukssektor regleras av EU:s politik, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). EU:s anpassningsstrategi, som antogs 2013 och utvärderades 2018, är en viktig drivkraft för anpassning på EU-nivå. Både strategin och GJP har möjliggjort anpassningsåtgärder inom jordbrukssektorn. Den nya föreslagna gemensamma jordbrukspolitiken för 2021–2027 har klimatanpassning som ett tydligt mål, vilket kan leda till att EU-medlemsstaterna måste öka sin finansiering av anpassningsmetoder inom sektorn,

EU-medlemsstaterna har också utsett jordbrukssektorn till ett prioriterat område i sina nationella anpassningsstrategier eller nationella anpassningsplaner. Typiska anpassningsåtgärder på nationell eller regional nivå omfattar informationskampanjer, praktiska åtgärder för att minska effekterna av och riskerna med extrema väderhändelser, eller riskdelningsstrategier samt utveckling och genomförande av infrastruktur för bevattning och översvämningsskydd.

Vad gör miljöbyrån för klimatanpassningen?

Miljöbyrån stöder utvecklingen och genomförandet av klimatanpassning i Europa, utvärderingen av EU:s politik samt utarbetandet av långsiktiga strategier som syftar till anpassning till klimatförändringarna och minskning av risken för katastrofer genom att ge relevant information. Vi har gett ut ett antal rapporter om anpassning, däribland bedömningen av klimatförändringens effekter och sårbarhetsaspekter i Europa och bedömningar av anpassning inom olika sektorer (energi, transport och jordbruk).

Byrån utarbetar också bedömningar av nationella, regionala och urbana klimatförändringsstrategier samt handlingsplaner. Vidare driver och förvaltar miljöbyrån den europeiska klimatanpassningsplattformen (Climate-Adapt) tillsammans med Europeiska kommissionen.

Blaz Kurnik

Expert på klimatförändringarnas effekter och klimatanpassning vid miljöbyrån

Intervjun publicerades i septemberutgåvan 2019 av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev nr 3/2019

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage