seuraava
edellinen
kohdat

Article

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeistä maatalouden tulevaisuudelle Euroopassa

Vaihda kieli
Article Julkaistu 24.09.2019 Viimeksi muokattu 11.05.2021
3 min read
Photo: © Kayhan Guc, Sustainably Yours/EEA
Viime kesän helleaallot ja äärimmäiset sääilmiöt ovat rikkoneet ennätyksiä Euroopassa ja vahvistaneet käsitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkityksestä. Tapasimme Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijan, Blaz Kurnikin, keskustellaksemme aikaisemmin tässä kuussa julkaistusta EEA:n raportista, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen Euroopassa.

EEA:n äskettäin julkaisemassa raportissa luodaan melko karu kuva eurooppalaisten viljelijöiden tulevaisuudesta. Voitko selittää tarkemmin?

Raportissa Climate change impacts and adaptation in the agricultural sector in Europe tarkastellaan, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut maatalouteen, ja katsellaan myös tulevien vuosien näkymiä. On selvää, että odotettavissa oleva ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti maatalouteen monilla alueilla Euroopassa, etenkin sen eteläosissa. Raportissa käsitellään maataloutta sadon, karjan ja kotieläimistä saatavien hyödykkeiden näkökulmasta ja keskitytään elintarvike- ja rehutuotannon tarpeisiin. Siinä on myös katsaus mahdollisiin ratkaisuihin, joita toimintamallit eri hallintotasoilla tarjoavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi eri ohjelmien kautta ja joita esitellään erilaisina sopeuttavina toimenpiteinä tiloilla.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa maatalouteen? Mitkä Euroopan alueet kärsivät eniten?

Ilmastonmuutos on jo vaikuttanut kielteisesti maatalouteen Euroopassa, ja kehitys jatkuu. Lämpötilan ja sademäärien muutokset sekä sään ja ilmaston ääri-ilmiöt vaikuttavat jo nyt satoihin ja karjan tuottavuuteen Euroopassa. Tämä voi johtaa ilmastollisesti epäedullisista viljelysmaista luopumiseen osassa Etelä-Eurooppaa.

Sää- ja ilmasto-olot vaikuttavat myös kasteluveden saatavuuteen, karjan juottokäytäntöihin, maataloustuotteiden jalostukseen sekä kuljetus- ja varastointioloihin. Ilmastonmuutos saattaa lyhyellä aikavälillä vaikuttaa tulevaisuudessa jossakin määrin myönteisestikin, koska kasvukaudet pitenevät ja viljelyolot muuttuvat paikoin suotuisammiksi Pohjois-Euroopassa. Veden niukkuus, helleaallot ja rankkasateet edistävät kuitenkin maaperän eroosiota. Myös muut sään ja ilmaston ääri-ilmiöt johtavat todennäköisesti niukempiin satoihin.

Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutusten sarja Euroopan ulkopuolelta voi vaikuttaa tuotteiden hintaan, määrään ja laatuun ja näin ollen myös kaupan rakenteisiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa maatalouden tuloihin Euroopassa.

Onko maataloussektori haavoittuvammassa asemassa ilmastonmuutokseen nähden kuin muut alat?

Ilmastonmuutos vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa kaikkiin talouden aloihin. Maataloustuotanto on vahvasti riippuvainen sää- ja ilmasto-olosuhteista, minkä vuoksi se on yksi haavoittuvimmista aloista. Muutokset lämpötilassa ja sademäärässä sekä sään ja ilmaston ääri-ilmiöt vaikuttavat satoihin ja karjan tuottavuuteen ja vastaavasti maatalouden tuloihin ja aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä monilla alueilla Euroopassa.

Mitkä ovat raportin suositukset erityisesti viljelijöille, jotka haluavat varmistaa tilojensa pysyvän elinkelpoisina ja kestävinä?

Tilojen on jo nykyisellään mahdollista suorittaa monia toimenpiteitä maaperän ja veden hallinnan parantamiseksi. Se voi olla edullista sopeutumiselle, ympäristölle ja taloudelle ja se voi vähentää haittoja. Sopeuttamista tiloilla ei kuitenkaan ole vielä juuri tehty. Syitä on monia, esimerkiksi investointeihin tarvittavien resurssien, sopeuttamiseen liittyvien poliittisten aloitteiden, institutionaalisten valmiuksien ja tietojen puute.

Mitä Euroopan unioni on tehnyt tähän mennessä tukeakseen alan ja viljelijöiden sopeutumista?

Euroopan unionin politiikka, erityisesti yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), sääntelee EU:n maatalousalaa. Vuonna 2013 hyväksytty ja vuonna 2018 arvioitu EU:n sopeutumisstrategia on keskeinen sopeuttava väline EU:n tasolla. Sekä strategia että yhteinen maatalouspolitiikka ovat mahdollistaneet sopeuttavia toimia maataloussektorilla. Ehdotetussa uudessa vuosien 2021–2027 yhteisessä maatalouspolitiikassa on selkeä tavoite, joka saattaa johtaa siihen, että EU:n jäsenvaltioiden on lisättävä sopeutustoimien rahoitusta maatalousalalla.

EU:n jäsenvaltiot ovat lisäksi määritelleet maataloussektorin prioriteetiksi kansallisissa sopeutumisstrategioissaan tai kansallisissa sopeutumissuunnitelmissaan. Tyypillisiä kansallisia tai alueellisia sopeutumistoimia ovat tiedon lisääminen, käytännön toimenpiteet äärimmäisten sääilmiöiden vaikutusten ja riskien vähentämiseksi tai riskinjaon strategiat sekä kastelun ja tulvasuojelun infrastruktuurin kehittäminen ja toteuttaminen.

Miten Euroopan ympäristökeskus edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista?

EEA tukee ilmastonmuutokseen sopeuttavien toimien kehittämistä ja toteuttamista Euroopassa, EU:n toimintalinjojen arviointia sekä pitkän aikavälin ilmastonmuutokseen sopeuttavien ja katastrofiriskejä vähentävien strategioiden kehittämistä tarjoamalla asiaankuuluvaa tietoa. Olemme julkaisseet useita sopeutumista koskevia raportteja. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusten ja siihen liittyvän haavoittuvuuden arviointi Euroopassa sekä alakohtaiset arvioinnit ilmastonmuutokseen sopeutumisesta (energia, liikenne ja maatalous).

Ympäristökeskus laatii myös kansallisia, alueellisia ja kaupunkien ilmastonmuutosstrategioita ja toimintasuunnitelmia koskevia arviointeja. Lisäksi EEA ylläpitää ja hallinnoi Euroopan ilmastonmuutosportaalia (Climate-ADAPT ) Euroopan komission kanssa.

Blaz Kurnik

EEA:n ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntija

Haastattelu julkaistiin syyskuussa 2019 EEA:n uutiskirjeessä EEA Newsletter 03/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage