ďalej
späť
body

Article

Od zmeny smerom k premene

Zmeniť jazyk
Article Publikované 26. 11. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Gülcin Karadeniz
Žijeme vo svete neustálych zmien. Ako ich usmerniť , aby sme do roku 2050 dosiahli globálnu udržateľnosť? Ako nájsť rovnováhu medzi ekonomikou a životným prostredím v krátkodobom a dlhodobom výhľade? Odpoveď je ukrytá v spôsobe, ako zvládneme proces postupných premien bez toho, aby sme uviazli v neudržateľných systémoch.

Naša spoločnosť čelí vážnym rizikám, ktoré súvisia so životným prostredím, vrátane zmeny klímy, straty biodiverzity a plytvania prírodnými zdrojmi. Zisťujeme, že mnohé environmentálne problémy sú vzájomne prepojené a zakorenené v našich spoločenských a ekonomických systémoch. Napríklad znečistenie ovzdušia vplýva nielen na ľudské zdravie, ale je tiež faktorom ovplyvňujúcim zmenu klímy a odolnosť ekosystémov. Ak chceme proti nemu bojovať, musíme sa bližšie pozrieť na naše potravinové, dopravné a energetické systémy a tiež na globálny rozmer znečisťovania ovzdušia.

Takéto systémové výzvy si samozrejme vyžadujú komplexnú reakciu a dlhodobé úsilie. Niektoré programy, ktorými sa riadi prechod Európy k nízkouhlíkovej spoločnosti, sa už realizujú. Európska únia vo svojom návrhu 7. environmentálneho akčného programu vytýčila dlhodobú víziu pre rok 2050 zameranú na nízkouhlíkovú spoločnosť. V ďalších iniciatívach, ako napríklad stratégia Európa 2020 a klimaticko-energetický balík, je stanovený súbor cieľov do roku 2020 vrátane udržateľného hospodárskeho rastu, zníženia emisií skleníkových plynov, podporovania energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Smerovanie našej činnosti

My v Európskej environmentálnej agentúre plne podporujeme dlhodobé ciele EÚ a v budúcom viacročnom programe (2014 – 2018) sme sa zaviazali poskytovať maximálnu podporu pri ich plnení.

Vďaka našej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti máme jedinečné postavenie, ktoré nám umožňuje analyzovať vplyvy týchto postupných premien prebiehajúcich na úrovni spoločnosti a ekonomiky na životné prostredie. Naša práca je založená na zhromažďovaní a posudzovaní údajov zo správ našich členských krajín a zo sietí. Zaoberáme sa aj všeobecnejšími systémovými výzvami, ako aj európskymi a globálnymi trendmi.

V priebehu nového plánovacieho obdobia budeme pokračovať v posilňovaní týchto hlavných činností zameraných na poskytovanie kvalitných poznatkov našim zainteresovaným stranám. Budeme pokračovať v rozvíjaní našich schopností, aby sme dokázali identifikovať vznikajúce problémy a prepojiť ich so súčasným smerovaním politík.

Je jasné, že tieto ciele sa podarí dosiahnuť len posilnením spolupráce, dialógu a schopnosti spoločnej tvorby poznatkov s našimi členskými krajinami, zainteresovanými stranami a inštitucionálnymi partnermi v oblasti poskytovania údajov.

Veríme, že poskytovaním týchto poznatkov politickým stratégom a kľúčovým zainteresovaným stranám, pomôžeme pri usmerňovaní prebiehajúcich zmien a ich transformovaní na postupnú premenu smerom k nízkouhlíkovej a odolnejšej spoločnosti účinne využívajúcej zdroje.

Budúce výzvy

Jednou z budúcich výziev na európskej úrovni bude  zvyšovanie efektívnosti našich stratégií a ich lepšia realizácia. Ďalšou výzvou bude zabrániť tomu, aby sme v dlhodobom výhľade uviazli v neudržateľných systémoch v oblasti dopravy, energetiky, bývania a potravín. Posúdenie potenciálnych vplyvov rozličných spôsobov postupnej premeny nám umožní upraviť v prípade potreby naše smerovanie na tejto ceste. Pre obe tieto výzvy je nevyhnutná spoľahlivá znalostná základňa.

Rovnako to platí aj na inštitucionálnej úrovni. Vychádzajúc zo skúseností, ktoré sme získali za dve desaťročia činnosti, budeme musieť pokračovať v budovaní interných štruktúr a v prípade potreby ich upraviť tak, aby sme ich mohli prispôsobiť potrebám našich zainteresovaných strán a aby sme na tieto potreby vedeli reagovať. Musíme tiež neustále zvyšovať spoľahlivosť, flexibilnosť a inovatívnosť nástrojov, ktoré používame pri vytváraní a odovzdávaní poznatkov v oblasti životného prostredia, aby sme vždy, keď to bude potrebné, boli pripravení poskytnúť príslušné poznatky.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
výkonný riaditeľ

Úvodník uverejnený v č. 2013/1spravodajcu EEA z októbra 2013

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do: societal changes, transitions
Akcie dokumentu