nästa
föregående
poster

Article

Förändring som vändpunkt mot en ny utveckling

Ändra språk
Article Publicerad 2013-11-26 Senast ändrad 2021-05-11
Photo: © Gülcin Karadeniz
Vi lever i en värld som ständigt förändras. Hur kan vi styra de pågående förändringarna så att vi uppnår global hållbarhet till 2050? Hur kan vi hitta en balans mellan ekonomi och miljö, mellan det korta och långa perspektivet? Svaret ligger i hur vi kan klara övergången utan att låsa oss inne i ohållbara system.

Våra samhällen står inför stora risker som är förknippade med miljön, bland annat klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och uttömning av naturresurser. Vi ser också att många miljöproblem hänger ihop med varandra och har sitt ursprung i våra samhälleliga och ekonomiska system. Ett exempel är luftföroreningar som inte bara påverkar människors hälsa utan även klimatförändringarna och ekosystemens förmåga att återhämta sig. För att tackla luftföroreningarna behöver vi granska våra livsmedels-, transport- och energisystem och undersöka föroreningarnas globala aspekter.

Det är tydligt att systemrisker av detta slag kräver helhetslösningar och långsiktiga åtaganden. Vissa planer för att styra Europas övergång till ett koldioxidsnålt samhälle är redan på gång. Förslaget till EU:s sjunde miljöhandlingsprogram innehåller en långsiktig vision för 2050 som är inriktad på ett koldioxidsnålt samhälle. I andra initiativ, bland annat Europa 2020-strategin och det integrerade klimat- och energipaketet, uppställs en rad mål för 2020, exempelvis hållbar ekonomisk tillväxt, minskade växthusgasutsläpp, ökad energieffektivitet och mer förnybar energi.

Att anpassa vårt arbete

På Europeiska miljöbyrån stöder vi helhjärtat EU:s långsiktiga mål och i vårt nästa fleråriga program (2014–2018) lovar vi att göra vårt yttersta för att uppnå dem.

Tack vare vårt nätverk för miljöövervakning har vi enastående förutsättningar för att analysera miljökonsekvenserna av dessa samhälleliga och ekonomiska omställningar. Vårt arbete bygger på att sammanställa och bedöma de uppgifter som rapporteras in av våra medlemsstater och nätverk. Vi undersöker också bredare systemrisker och tittar närmare på europeiska och globala trender.

Under den nya planeringsperioden kommer vi att fortsätta att stärka dessa kärnverksamheter, vars syfte är att förse våra intressenter med kunskap av hög kvalitet. Vi kommer också att vidareutveckla vår kapacitet att identifiera nya problem och koppla dem till våra aktuella färdplaner.

Dessa mål kan naturligtvis bara uppnås genom att vi förstärker vårt samarbete, vår dialog och vår förmåga att skapa kunskap tillsammans med våra medlemsländer, intressenter och institutionella samarbetspartner när det gäller att tillhandahålla information.

Genom att förmedla denna kunskap till beslutsfattare och viktiga intressenter hoppas vi kunna bidra till att ge de pågående förändringarna en ny inriktning och omvandla dem till en övergång till ett koldioxidsnålt, resurseffektivt och motståndskraftigt samhälle.

Kommande utmaningar

En av utmaningarna på EU-nivå är att göra vår politik effektivare och bättre genomförd. En annan utmaning är att undvika att på lång sikt låsa oss inne i ohållbara system för transporter, energi, bostäder och livsmedelsförsörjning. Genom att bedöma de potentiella konsekvenserna av olika handlingsvägar kommer vi att kunna anpassa vår kurs efter hand om det behövs. En gedigen kunskapsbas är A och O för båda dessa utmaningar.

Samma sak gäller även på institutionsnivå. Vi kommer att bygga vidare på två decenniers erfarenheter och om det behövs anpassa de interna strukturerna så att de svarar mot och tillgodoser våra intressenters behov. De verktyg vi använder till att skapa och förmedla miljökunskap kommer också att behöva bli alltmer tillförlitliga, flexibla och innovativa för att garantera att vi alltid är redo att tillhandahålla den kunskap som behövs när den behövs.

Hans BRUYNINCKX

Hans BRUYNINCKX
Verkställande direktör

Ledare publicerad i nr 2013/1 av Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev, oktober 2013


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under societal changes, transitions
Dokumentåtgärder