ďalej
späť
body

Article

Dosiahnutie udržateľnosti: nové európske politiky ponúkajú jedinečnú príležitosť

Zmeniť jazyk
Article Publikované 03. 10. 2019 Posledná zmena 11. 05. 2021
5 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Novozvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová stanovila politické priority svojho tímu na nasledujúcich päť rokov. Stredobodom jej programu je Európsky ekologický dohovor, ktorý určuje ambicióznejšie opatrenia v oblasti klimatickej krízy a krízy biodiverzity. Európske politiky už so zhoršovaním životného prostredia a klimatickou zmenou dlhodobo bojujú, pričom toto úsilie sprevádzajú úspechy aj neúspechy. S podporou stále intenzívnejších výziev spoločnosti na prijatie opatrení ponúka toto nové politické obdobie – s novou Európskou komisiou a Parlamentom – jedinečnú príležitosť pre Európu, aby zintenzívnila a urýchlila ekologický a spravodlivý prechod.

Klimatická kríza a kríza biodiverzity si vyžadujú urýchlené opatrenia

Európa má v porovnaní s inými regiónmi dobre zavedený legislatívny rámec s dlhodobými cieľmi politiky a spoľahlivými údajmi o veľkom množstve tém, a to od emisií skleníkových plynov a chránených oblastí až po kvalitu ovzdušia a komunálny odpad. Európska environmentálna agentúra vykonáva činnosť práve v rámci tejto politiky a odborných znalostí. Naše právomoci a sieť nám umožňujú mať širokú geografickú pôsobnosť, vytvárať integrované a tematické hodnotenia a prispievať k diskusiám o politikách na európskej aj vnútroštátnej úrovni.

Naše hodnotenia poukazujú na pokrok v niektorých oblastiach, ako aj na znepokojujúce trendy (pozri hlavné body v dokumente Snapshot from the EEA). Napríklad v oblasti zmierňovania zmeny klímy sa členským štátom Európskej únie podarilo znížiť emisie skleníkových plynov a vďaka tomu dosiahnuť krátkodobé ciele. Dlhodobé ciele si však vyžadujú väčšie zníženia, a to podstatne rýchlejším tempom.

Ako môžeme zintenzívniť a zrýchliť znižovanie emisií a dosiahnuť klimatickú neutrálnosť? A to najmä v čase, keď niektoré sektory, ako je doprava, majú problém dosiahnuť akékoľvek zníženie, predovšetkým kvôli rastúcemu dopytu? Zmena klímy už ovplyvňuje Európu a v budúcnosti ju bude ovplyvňovať čoraz viac. Prijímame dostatočné opatrenia, aby sme sa adaptovali a pripravili sa na ňu?

Napriek nášmu zvýšenému úsiliu naďalej dochádza k zhoršovaniu životného prostrediastrate biodiverzity. Dlhodobé vyhliadky sú dokonca ešte horšie. Systémy spotreby a výroby naďalej vytvárajú neudržateľný tlak na pôdne a vodné ekosystémy v Európe aj vo svete. K ďalším pretrvávajúcim problémom patrí jeden z výsledkov týchto systémov – znečisťovanie. Do atmosféry, vody a pôdy sú vypúšťané rozličné znečisťujúce látky, ktoré sa tu hromadia, čo môže mať výrazný vplyv na ekosystémy a ľudské zdravie. Napriek tomu, že kvalita okolitého ovzdušia v Európe sa počas uplynulých desaťročí výrazne zvýšila, odhaduje sa, že samotné znečisťovanie aj tak stále spôsobuje každoročne viac ako 400 000 predčasných úmrtí v Európe. Okrem toho niektoré skupiny sú zraniteľnejšie voči poškodeniam spôsobeným environmentálnymi a klimatickými vplyvmi ako iné.

A Európa má pritom zrejme najkomplexnejší súbor právnych predpisov v oblasti životného prostredia na svete. Čo viac potrebujeme na zastavenie straty biodiverzity, ďalšie zlepšenie kvality ovzdušia a predchádzanie škodlivým účinkom na ľudské zdravie?

Európania sú pripravení zvýšiť úroveň ambícií

Európska verejnosť požaduje opatrenia v oblasti zmeny klímy a udržateľnosti. Po celej Európe pochodujú tisíce študentov spolu s rodičmi a starými rodičmi.  Vzhľadom na takúto nevídanú verejnú podporu a rozsah úloh, ktoré stoja pred nami, nie je prekvapením, že tieto otázky budú v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch stáť v centre ambícií európskej politiky. Tieto požiadavky verejnosti sú premietnuté v novom zložení Európskeho parlamentu i v programe Ursuly von der Leyenovej s názvom Ambicióznejšia Únia. Uvádzajú sa v ňom politické priority novej Európskej komisie. Prvá hlavná ambícia – Európsky ekologický dohovor – stanovuje súbor priorít, ktoré sú priamo a úzko prepojené s prácou a znalosťami Európskej environmentálnej agentúry.

V priebehu rokov sa v rámci hodnotení agentúry EEA upozorňovalo na otázky prepojené s kľúčovými spoločenskými systémami vrátane mobility, energetiky a v poslednom čase aj potravín. Tento prístup sa v európskych politikách prejavoval aj v balíkoch právnych predpisov, napríklad aj o klíme a energetike. Zdôraznili sme aj potrebu prechodu k udržateľnosti a úlohu politiky v uľahčovaní tohto prechodu, čo sa zdôrazňuje aj v programe Ursuly von der Leyenovej.

Kľúčovou otázkou ostáva: ako môžeme všetci spoločne premeniť hlavné politické témy na realitu na európskej, vnútroštátnej, či dokonca na mestskej úrovni? Ako zabezpečíme plnenie Európskeho ekologického dohovoru?

Nepochybne bude potrebné kompletne znovu premyslieť a navrhnúť kľúčové systémy – spôsoby, akými sa presúvame, vyrábame a využívame energie, vyrábame a konzumujeme potraviny… Výzvy, ktoré musíme riešiť v systéme mobility alebo energetiky, však nie sú rovnaké ako v potravinovom systéme. V posledných rokoch sa obnoviteľná energia stala kľúčovým prvkom energetického systému, pričom cestná doprava sa stále opiera o súkromné vlastníctvo áut. Poznatky agentúry EEA poukazujú na body možných zásahov, ktoré sú relevantné pre každý systém.

Naliehavosť a rozsah výziev, pred ktorými stojíme, znamenajú, že riešenie ťažkých otázok už nemožno ďalej odkladať. Ľahké úlohy už boli splnené. Ako môžeme vyrábať potraviny bez poškodzovania životného prostredia a podporovať vidiecke komunity? Ako môžeme dosiahnuť spravodlivý prechod a zabezpečiť, aby tieto komunity nezostali kdesi v úzadí? Ako presmerujeme verejné a súkromné finančné prostriedky z činností, ktoré spôsobujú zhoršovanie životného prostredia a zmenu klímy, k činnostiam, ktoré podporujú udržateľnosť?

V Európe možno nájsť množstvo dobrých príkladov inovatívnych nápadov a politík. Je čas zintenzívniť a zrýchliť úsilie. S rekordnou úrovňou verejnej podpory zažívame jedinečnú chvíľu, keď môžeme prijať rozhodujúce opatrenia potrebné na to, aby sme Európu nasmerovali na cestu udržateľnosti. Na uľahčenie tohto prechodu bude Európska environmentálna agentúra naďalej pomáhať tvorcom politík a verejnosti tak, že im bude poskytovať najlepšie dostupné poznatky o súčasných a vznikajúcich problémoch.

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Editoriál uverejnený vo výtlačku č. 03/2019 spravodajcu EEA zo septembra 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu