kitas
ankstesnis
punktai

Article

Naujoji Europos politika suteikia unikalią galimybę įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus

Pakeisti kalbą
Article Paskelbta 2019-09-24 Paskutinį kartą keista 2021-05-11
4 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nubrėžė savo komandos artimiausių penkerių metų politikos prioritetus. Svarbiausią vietą darbotvarkėje užima Europos žaliasis kursas, kurį sudaro platesnių užmojų kovos su klimato ir biologinės įvairovės krizėmis veiksmai. Europos politikos priemonėmis aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos problemas bandoma spręsti jau seniai. Kartais randami sėkmingi sprendimai, o kartais – jie neveiksmingi. Atsižvelgiant į visuomenės palaikymą ir vis garsesnius raginimus imtis veiksmų, ši nauja politinė kadencija – ir naujajai Europos Komisijai, ir Parlamentui – yra unikali galimybė užsimoti plačiau ir paspartinti žaliąsias ir teisingas Europos permainas.

Klimato ir biologinės įvairovės krizėms spręsti reikia imtis skubių veiksmų

Palyginti su kitais regionais, Europa yra sukūrusi tvirtą teisinę bazę, užsibrėžusi ilgalaikius politikos tikslus ir surinkusi patikimų duomenų apie daugybę sričių nuo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio iki saugomų teritorijų, oro kokybės ir buitinių atliekų. Europos aplinkos agentūra veikia šioje politikos ir žinių sistemoje. Mūsų kompetencija ir tinklas leidžia mums dirbti plačiu geografiniu mastu, rengti kompleksinius teminius vertinimus, prisidėti prie politikos diskusijų ir Europos, ir nacionaliniu lygmenimis.

 Atlikdami vertinimus matome ne tik tam tikrose srityse daromą pažangą, bet ir nerimą keliančių tendencijų (svarbiausios jų aptartos EAA suvestinėje). Pavyzdžiui, siekdamos klimato kaitos švelninimo tikslo Europos Sąjungos valstybės narės sėkmingai mažino išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tad savo trumpalaikius tikslus pasieks. Tačiau, norint pasiekti ilgalaikius tikslus, išmetamą šių dujų kiekį reikia mažinti sparčiau.

Kaip galima intensyviau ir sparčiau mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir užtikrinti, kad poveikis klimatui būtų neutralus? Kaip to pasiekti, žinant, kad kai kuriuose sektoriuose (pavyzdžiui, transporto), ypač sudėtinga išmetamą šių dujų kiekį sumažinti bent kiek nors, nes paklausa nuolat didėja? Klimato kaita daro ir darys vis didesnį poveikį Europai. Ar imamės pakankamai priemonių, kad prie to prisitaikytume ir tam pasirengtume?

Nepaisant mūsų visų dedamų pastangų, toliau blogėja aplinkos būklė ir nyksta biologinė įvairovė. Ilgalaikė perspektyva dar niūresnė. Didėjant vartojimui ir gamybos apimtims Europos ir apskritai pasaulio šalių dirvožemio ir vandens ekosistemoms daromas pernelyg didelis spaudimas. Vienas iš tų sistemų naudojimo padarinių – tarša, kuri tampa ilgalaike problema. Į atmosferą, vandenį ir dirvožemį išskiriami ir juose kaupiasi įvairūs teršalai, galintys padaryti didžiulį poveikį ekosistemoms ir žmonių sveikatai. Nors Europos aplinkos oro kokybė per paskutiniuosius dešimtmečius labai pagerėjo, įvertinta, kad vis tiek Europoje vien dėl oro taršos ankstyva mirtis kasmet ištinka daugiau kaip 400 000 žmonių. Be to, vienos grupės yra labiau pažeidžiamos žalingam aplinkos ir klimato poveikiui negu kitos.

 Vis dėlto, Europa turi bene išsamiausią aplinkos apsaugos teisės aktų bazę visame pasaulyje. Ko dar mums reikia, kad išsaugotume biologinę įvairovę, toliau gerintume oro kokybę ir užtikrintume žalos žmonių sveikatai prevenciją?

Europiečiai yra pasirengę kelti užmojų kartelę

Europos visuomenė reikalauja imtis veiksmų prieš klimato kaitą ir išsaugoti tvarumą. Tūkstančiai Europos studentų, kartu su tėvais ir seneliais eina į gatves. Turint galvoje šį precedento neturintį visuomenės palaikymą ir laukiančių uždavinių mastą, nenuostabu, kad artimiausius mėnesius ir metus šie klausimai Europos politinių užmojų darbotvarkėje užims svarbiausią vietą. Naujojo Europos Parlamento sudėtis atspindi šiuos visuomenės reikalavimus, į juos atsižvelgiama ir Ursulos Von der Leyen darbotvarkėje „Daugiau siekianti Sąjunga“. Joje išdėstyti kitos kadencijos Europos Komisijos politikos prioritetai. Pirmasis plataus užmojo tikslas – Europos žaliasis kursas. Tai – grupė prioritetų, tiesiogiai ir glaudžiai susijusių su Europos aplinkos agentūros darbu ir žiniomis.

Rengdama vertinimus EAA jau daug metų bando atkreipti dėmesį į su pagrindinėmis socialinėmis sistemomis, įskaitant judumą, energetiką, ir neseniai – maistą, susijusius klausimus. Europos politikoje šie klausimai taip pat nagrinėjami – tai atsispindi teisėkūros procedūra priimamų aktų rinkiniuose, įskaitant teisės aktus dėl klimato ir energetikos. Agentūra taip pat akcentavo, kad būtina pereiti prie darnaus vystymosi ir pabrėžė politikos vaidmenį palengvinant tokias pertvarkas. Tai išryškinta ir U. Von der Leyen darbotvarkėje.

Pagrindinis klausimas, į kurį turime atsakyti – kaip visi drauge plačių užmojų politikos tikslus paversime realybe Europos, nacionaliniu ar net miestų lygmeniu? Kaip įgyvendinsime Europos žaliąjį kursą?

 Tam reikia iš esmės pakeisti mąstymą ir pagrindinių sistemų modelį – tai, kaip judame, gaminame prekes, vartojame energiją, gaminame ir vartojame maisto produktus... Tačiau judumo arba energetikos sistemoje kyla kitokie iššūkiai negu maisto sistemoje. Pastaraisiais metais atsinaujinančioji energija tapo viena svarbiausių energetikos sistemos sudedamųjų dalių, o kelių transporto sistemos pagrindą vis dar sudaro nuosavi privatūs automobiliai. Remdamasi savo žiniomis, EAA pažymi, kokių, kiekvienai sistemai svarbių, intervencinių priemonių būtų galima imtis.

Turėdami galvoje mūsų laukiančių uždavinių svarbą ir mastą, sudėtingų klausimų sprendimo atidėti nebegalime. Tai, ką buvo lengva pasiekti, jau pasiekėme. Kaip galime gaminti maistą nekenkdami aplinkai ir paremdami kaimo bendruomenes? Kaip galime pasiekti teisingą perėjimą ir užtikrinti, kad nė viena bendruomenė neliktų nuošalyje? Kaip galime nukreipti viešąsias ir privačiąsias lėšas nuo aplinkos būklę bloginančios ir klimato kaitą didinančios veiklos darnų vystymą skatinančiai veiklai?

Europoje apstu gerų novatoriškų idėjų ir politikos pavyzdžių. Laikas užsimoti plačiau ir veikti greičiau. Palaikomi rekordiškai didelės visuomenės dalies, turime unikalią progą imtis ryžtingų veiksmų, kad Europa žengtų darnaus vystymosi keliu. Siekdama palengvinti šį perėjimą, Europos aplinkos agentūra toliau padės politikos formuotojams ir visuomenei dalydamasi tiksliausiomis turimomis žiniomis apie esamus ir būsimus iššūkius.

Hans Bruyninckx

EAA vykdomasis direktorius

Redakcijos straipsnis, paskelbtas 2019 m. rugsėjo mėn. EAA informaciniame biuletenyje Nr. 03/2019.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumento veiksmai