nästa
föregående
poster

Article

Med sikte på hållbarhet: ny EU-politik innebär en unik möjlighet

Ändra språk
Article Publicerad 2019-10-04 Senast ändrad 2021-05-11
4 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Ursula von der Leyen, EU-kommissionens tillträdande ordförande, har fastställt kommissionens politiska riktlinjer för de närmaste fem åren. En europeisk grön giv, för ambitiösare åtgärder mot klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden, är kärnan i hennes agenda. EU:s politik har länge varit inriktad på att bekämpa miljöförstöring och klimatförändringar, och har lett till både framgångar och misslyckanden. Allmänhetens krav på åtgärder blir allt mer uttalade, och denna nya politiska period – med en ny kommission och ett nytt Europaparlament – innebär en unik möjlighet att öka och påskynda en grön och rättvis omställning i Europa.

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden kräver skyndsamma åtgärder

Jämfört med andra regioner har Europa en väletablerad lagstiftningsram med långsiktiga politiska mål och tillförlitliga uppgifter i en rad olika frågor, från växthusgasutsläpp och skyddade områden till luftkvalitet och kommunalt avfall. Europeiska miljöbyrån bedriver sin verksamhet inom denna politiska ram och kunskapsram. Vårt ansvarsområde och nätverk ger oss stor geografisk räckvidd. Vi kan utarbeta integrerade och tematiska utvärderingar och bidra till den politiska debatten både på europeisk och nationell nivå.

 Våra utvärderingar pekar på framsteg inom vissa områden, men också på oroande trender (i Snapshot from the EEA beskrivs de viktigaste punkterna). När det gäller begränsningen av klimatförändringar har EU:s medlemsstater exempelvis lyckats minska sina växthusgasutsläpp och kommer att uppnå kortsiktiga mål. De långsiktiga målen kräver dock större minskningar i betydligt snabbare takt.

Hur kan vi öka och påskynda utsläppsminskningarna och uppnå klimatneutralitet? Särskilt då vissa sektorer, som transportsektorn, har svårt att uppnå någon minskning, huvudsakligen på grund av ökad efterfrågan? Klimatförändringarna påverkar och kommer i allt högre grad att påverka Europa. Vidtar vi tillräckliga åtgärder för att anpassa och förbereda oss?

Miljöförstöringen, däribland förlusten av biologisk mångfald, fortsätter trots våra ökade insatser. På lång sikt ser det ännu dystrare ut. Konsumtions- och produktionssystemen fortsätter att utöva ett ohållbart tryck på mark- och vattenekosystemen, både i Europa och globalt. Ett resultat av dessa system – föroreningarna – är ett annat ihållande problem. Olika föroreningar släpps ut och samlas i atmosfären, vattnet och marken, med betydande möjliga konsekvenser för ekosystemen och människors hälsa. Trots anmärkningsvärda förbättringar i Europas luftkvalitet under de senaste decennierna beräknas endast luftföroreningarna orsaka mer än 400 000 förtida dödsfall i Europa varje år. Vissa grupper är dessutom mer sårbara för sådana miljö- och klimateffekter än andra.

 Ändå har Europa förmodligen världens mest omfattande miljölagstiftning. Vad mer måste göras för att bevara den biologiska mångfalden, ytterligare förbättra luftkvaliteten och skydda människors hälsa?

EU-invånarna är redo för ambitiösa mål

Allmänheten i EU kräver åtgärder inriktade på klimatförändringarna och hållbarhet. Tusentals elever tågar genom Europa tillsammans med sina föräldrar och far- eller morföräldrar. Med tanke på detta exempellösa stöd hos allmänheten och de kommande uppgifternas omfattning är det inte förvånande att dessa frågor står i centrum för EU:s politik under de kommande månaderna och åren. Både det nya Europaparlamentets sammansättning och Von der Leyens agenda En ambitiösare union speglar allmänhetens krav. I agendan beskrivs de politiska riktlinjerna för nästa EU-kommission. Den första övergripande ambitionen – en europeisk grön giv – omfattar en rad prioriteringar som är direkt och nära kopplade till Europeiska miljöbyråns arbete och kunskap.

Under åren har Europeiska miljöbyråns utvärderingar uppmärksammat frågor som är kopplade till viktiga samhällssystem, däribland rörlighet, energi och, mer nyligen, livsmedel. EU:s politik har också återspeglat detta angreppssätt i lagstiftningspaket, bl.a. om klimat och energi. Vi har också framhävt att det krävs en omställning till hållbarhet och att politiken kan främja dessa omställningar, vilket också betonas i von der Leyens agenda.

Huvudfrågan kvarstår: Hur kan vi alla gemensamt förverkliga övergripande politiska mål på europeisk, nationell eller till och med kommunal  nivå? Hur genomför vi den europeiska gröna given?

 Det innebär att vi helt måste ompröva och omforma centrala system – hur vi förflyttar oss. hur vi producerar och använder energi, hur vi producerar och konsumerar vår mat … Men utmaningarna när det gäller rörlighet eller energi är annorlunda än när det gäller livsmedel. Under senare år har förnybar energi blivit en viktig del av energisystemet, medan vägtransporterna fortfarande bygger på privat bilägande. Europeiska miljöbyråns kunskap innefattar möjliga angreppssätt för varje system.

De kommande utmaningarnas brådskande karaktär och omfattning innebär att vi inte längre kan skjuta upp lösningen av svåra problem. De enkla åtgärderna har redan vidtagits. Hur kan vi producera livsmedel utan att skada miljön och stödja landsbygdssamhällena? Hur kan vi uppnå en rättvis omställning och se till att samhällena inte hamnar på efterkälken? Hur får vi offentliga och privata medel att gå till verksamhet som främjar hållbarhet, inte till verksamhet som orsakar miljöförstöring och klimatförändring?

Det finns många bra exempel på innovativa idéer och strategier i Europa. Det är dags att satsa ordentligt och öka takten. Med rekordstort stöd från allmänheten har vi en unik möjlighet, och kan vidta de kraftfulla åtgärder som krävs för att få Europa att slå in på vägen mot hållbarhet. För att främja denna omställning ska Europeiska miljöbyrån fortsätta att stödja de politiskt ansvariga och allmänheten genom att tillhandahålla bästa tillgängliga kunskap om nuvarande och framväxande problem.

Hans Bruyninckx

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Ledaren publicerades i Europeiska miljöbyråns nyhetsbrev nr 3/2019 i september 2019.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder