naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Uresničevanje trajnosti: nove evropske politike nudijo edinstveno priložnost

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.10.2019 Zadnja sprememba 11.05.2021
4 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je določila politične prednostne naloge svoje ekipe sodelavcev za naslednjih pet let. V središču njenega programa je tako imenovani „evropski zeleni dogovor“, ki izpostavlja ambicioznejše ukrepe v zvezi s podnebno krizo in krizo na področju biotske raznovrstnosti. Evropske politike se namreč že dolgo spopadajo z degradacijo okolja in podnebnimi spremembami, pri čemer so včasih bolj, drugič manj uspešne. Novi politični mandat ter nova sestava Evropske komisije in Parlamenta nudita ob vse glasnejših pozivih javnosti k ukrepanju edinstveno priložnost za okrepitev in pospešitev zelenega in pravičnega prehoda k trajnosti v Evropi.

Poziv k nujnemu ukrepanju zaradi podnebne krize in krize na področju biotske raznovrstnosti

Evropa ima v primerjavi z drugimi deli sveta dobro uveljavljen zakonodajni okvir z dolgoročnimi cilji politike in zanesljivimi podatki na številnih tematskih področjih, od emisij toplogrednih plinov in zaščitenih območij do kakovosti zraka in komunalnih odpadkov. Evropska agencija za okolje (EEA) deluje v okviru te politike in okvira znanja. Njena pooblastila in povezovanje ji omogočajo, da lahko deluje na širokem geografskem območju ter pripravlja celovite in tematske presoje, s čimer lahko prispeva k političnim razpravam na evropski in nacionalni ravni.

 Njene ocene kažejo, da je sicer prišlo do napredka na nekaterih področjih, a so se hkrati pojavile tudi nekatere zaskrbljujoče težnje (za ključne poudarke si oglejte strnjen pregled, ki ga je pripravila agencija EEA). Države članice Evropske unije so na primer za ublažitev podnebnih sprememb uspešno zmanjšale svoje emisije toplogrednih plinov in bodo dosegle kratkoročne cilje. Vendar pa je za dosego dolgoročnih ciljev potrebno precej večje in hitrejše zmanjševanje teh emisij.

Kako lahko povečamo in pospešimo zmanjševanje emisij ter dosežemo podnebno nevtralnost? Zlasti kadar imajo nekatere gospodarske panoge, kot je promet, težave pri doseganju kakršnega koli zmanjšanja, predvsem zaradi vse večjega povpraševanja? Podnebne spremembe vplivajo in bodo vse bolj vplivale na Evropo. Ali smo sprejeli dovolj ukrepov, da bi se prilagodili in pripravili na to?

Degradacija okolja, vključno z izgubo biotske raznovrstnosti, se kljub okrepljenim prizadevanjem nadaljuje. Dolgoročni obeti so še bolj pesimistični. Poraba in proizvodni sistemi še naprej izvajajo nevzdržen pritisk na kopenske in vodne ekosisteme v Evropi in po svetu. Onesnaženje, ki je ena od posledic teh sistemov, je še ena od perečih težav. V ozračje, vodo in tla se sproščajo različna onesnaževala, ki se tam tudi kopičijo, kar lahko pomembno vpliva na ekosisteme in zdravje ljudi. Kljub izjemnemu izboljšanju kakovosti zunanjega zraka v Evropi v zadnjih desetletjih se ocenjuje, da bo samo onesnaženost zraka v Evropi še vedno povzročila več kot 400 000 prezgodnjih smrti. Poleg tega so nekatere skupine bolj ogrožene zaradi tovrstnih okoljskih in podnebnih vplivov kot druge.

 Kljub temu je treba poudariti, da ima Evropa verjetno najcelovitejši sklop okoljske zakonodaje na svetu. Kaj moramo še storiti, da bi zaustavili izgubo biotske raznovrstnosti, nadalje izboljšali kakovost zraka in preprečili škodo za zdravje ljudi?

Evropejci smo pripravljeni okrepiti svoja prizadevanja

Evropska javnost zahteva ukrepe na področju podnebnih sprememb in trajnosti. Več tisoč študentov se zbira na pohodih po vsej Evropi, pridružujejo pa se jim tudi starši in stari starši. Glede na to doslej največjo javno podporo in obseg prihodnjih nalog ni presenetljivo, da bodo ta vprašanja v prihodnjih mesecih in letih v središču evropskih političnih prizadevanj. Sestava novega Evropskega parlamenta je odraz omenjenih zahtev javnosti, kar velja tudi za program Ursule Von der Leyen Bolj ambiciozna Unija. V njem so predstavljene politične prednostne naloge naslednje Evropske komisije. Prvi glavni cilj, tj. izpolnjevanje evropskega zelenega dogovora, določa vrsto prednostnih nalog, ki so neposredno in tesno povezane z delom in znanjem Evropske agencije za okolje.

Ocene Evropske agencije za okolje že vrsto let opozarjajo na vprašanja, povezana s ključnimi družbenimi sistemi, vključno z mobilnostjo, energijo in, v zadnjih časih, hrano. Ta vprašanja se odražajo tudi v zakonodajnih svežnjih evropskih politik, med drugim tudi glede podnebja in energije. Poudarili smo tudi nujnost prehoda v trajnostni razvoj in pomembno vlogo politike v tem prehodu, kar je izpostavljeno tudi v programu Ursule von der Leyen.

Ključno vprašanje vseeno ostaja: kako lahko vsi skupaj prispevamo k uresničitvi glavnih ciljev politike na evropski, nacionalni ali celo mestni ravni? Kako lahko uresničimo evropski zeleni dogovor?

 Zagotovo bo nujen celovit premislek o ključnih sistemih, tj. o našem načinu mobilnosti, proizvodnje in porabe energije, proizvodnje in porabe hrane itd., in njihovo preoblikovanje. Vendar pa izzivi, s katerimi se moramo soočiti v okviru mobilnosti ali energetskega sistema, niso enaki kot v prehranskem sistemu. V zadnjih letih je energija iz obnovljivih virov postala ključni sestavni del energetskega sistema, medtem ko cestni promet še vedno temelji na avtomobilih v zasebni lasti. Evropska agencija za okolje na podlagi svojega znanja opozarja na morebitne točke ukrepanja, pomembne za vsak sistem.

Zaradi nujnosti in razsežnosti prihodnjih izzivov ne moremo več odlašati z reševanjem težavnih vprašanj. Lahko uresničljive cilje smo namreč že dosegli. Kako lahko proizvajamo hrano, ne da bi škodovali okolju, in pri tem podpiramo podeželske skupnosti? Kako lahko dosežemo pravičen prehod in zagotovimo, da skupnosti ne bodo zapostavljene? Kako lahko javna in zasebna finančna sredstva preusmerimo z dejavnosti, ki povzročajo degradacijo okolja in podnebne spremembe, na dejavnosti, ki spodbujajo trajnost?

V Evropi poznamo številne dobre primere inovativnih zamisli in politik. Čas je, da jih okrepimo in pospešimo. Z rekordno javno podporo smo trenutno v edinstvenem položaju, da sprejmemo odločne ukrepe, ki jih potrebujemo za usmeritev Evrope na pot trajnosti. Evropska agencija za okolje bo za lažji prehod oblikovalce politik in javnost še naprej podpirala tako, da bo zagotovila najboljše razpoložljivo znanje o sedanjih in porajajočih se vprašanjih.

Hans Bruyninckx

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje

Uvodnik, objavljen v številki glasila Evropske agencije za okolje 03/2019 za september 2019

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage