seuraava
edellinen
kohdat

Article

EU:n uusi politiikka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa kestävyyttä

Vaihda kieli
Article Julkaistu 24.09.2019 Viimeksi muokattu 11.05.2021
4 min read
Photo: © Arif Miletli, Sustainably Yours/EEA
Euroopan komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen on vahvistanut johtamansa komission poliittiset suuntaviivat seuraavaksi viideksi vuodeksi. Hänen ohjelmansa ydin muodostuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (European Green Deal), jossa esitetään entistä kunnianhimoisempia ilmasto- ja biodiversiteettikriiseihin liittyviä toimia. EU:n politiikan avulla on torjuttu jo pitkään ympäristön tilan heikkenemistä ja ilmastonmuutosta. Osa toimista on onnistunut, osa ei. Uusi toimikausi sekä uusi Euroopan komissio ja parlamentti tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa ja vauhdittaa ympäristöystävällistä ja oikeudenmukaista muutosta Euroopassa. Tätä tukee myös suuren yleisön vaatimukset tällaisille toimille.

Ilmastokriisi ja biodiversiteettikriisi edellyttävät kiireellisiä toimia

Muihin alueisiin verrattuna EU:lla on vankka lainsäädäntökehys, jolla on pitkän aikavälin poliittisia tavoitteita, ja luotettavaa tietoa monista aihealueista aina kasvihuonekaasupäästöistä ja suojelualueista ilmanlaatuun ja yhdyskuntajätteisiin. Euroopan ympäristökeskus toimii tämän politiikka- ja tietokehyksen puitteissa. Vastuualamme ja verkostomme mahdollistavat toiminnalle laajan maantieteellisen kattavuuden. Voimme laatia yhdennettyjä ja temaattisia arviointeja ja osallistua poliittisiin keskusteluihin sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla.

 Arviointimme osoittavat joillakin aloilla tapahtuneen edistyksen lisäksi myös huolestuttavaa kehitystä (ks. pääkohdat Snapshot from the EEA ‑julkaisusta). Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat onnistuneet esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen yhteydessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, ja ne saavuttavat lyhyen aikavälin tavoitteensa. Pitkän aikavälin tavoitteet edellyttävät kuitenkin, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään enemmän ja huomattavasti nopeammin.

Kuinka päästöjen vähentämistä voidaan laajentaa ja vauhdittaa  sekä saavuttaa ilmastoneutraalius? Miten tämä on mahdollista, etenkin kun otetaan huomioon, että joillakin aloilla, kuten liikenteessä, pientenkin vähennysten toteuttaminen on vaikeaa pääasiassa kasvavan kysynnän vuoksi? Ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopassa jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Olemmeko tehneet tarpeeksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja valmistautumiseksi?

Ympäristön tila heikkenee ja myös biodiversiteetti köyhtyy edelleen tehostetuista toimistamme huolimatta. Pitkän aikavälin näkymät ovat vielä heikommat. Kulutus- ja tuotantojärjestelmämme aiheuttavat yhä kestämättömiä maa- ja vesiekosysteemeihin kohdistuvia paineita niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Toisen sitkeän ongelman muodostaa näiden järjestelmien seurauksena aiheutuva saastuminen. Erilaiset saasteet leviävät ja kasaantuvat ilmakehään, vesistöihin ja maaperään. Näillä saasteilla voi olla huomattava vaikutus ekosysteemeihin ja ihmisten terveyteen. Vaikka ilman laatu on parantanut merkittävästi Euroopassa viime vuosikymmeninä, pelkästään ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan Euroopassa yhä yli 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Lisäksi jotkin väestöryhmät ovat muita haavoittuvaisempia tällaisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten aiheuttamille vahingoille.

 Euroopassa on kuitenkin silti todennäköisesti maailman kattavin ympäristölainsäädäntö. Mitä toimia olisi lisättävä, jotta voitaisiin pysäyttää biodiversiteetin köyhtyminen, parantaa edelleen ilmanlaatua ja torjua ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja?

Eurooppalaiset ovat valmiita nostamaan tavoitetasoa

Suuri yleisö Euroopassa vaatii ilmastonmuutokseen ja kestävyyteen liittyviä toimia. Tuhannet opiskelijat sekä heidän vanhempansa ja isovanhempansa osoittavat mieltään Euroopassa. Tämän ennennäkemättömän julkisen tuen ja edessä olevien tehtävien laajuuden vuoksi ei ole yllättävää, että nämä kysymykset ovat tulevina kuukausina ja vuosina EU:n poliittisten tavoitteiden ytimessä. Euroopan parlamentin uusi kokoonpano kuvastaa näitä yleisön vaatimuksia, kuten tekee myös von der Leyenin ohjelma Kunnianhimoisempi unioni. Siinä hahmotellaan seuraavan Euroopan komission poliittiset suuntaviivat. Ensimmäisessä päätavoitteessa – Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa – annetaan joukko prioriteetteja, jotka ovat suoraan ja tiiviisti yhteydessä Euroopan ympäristökeskuksen työhön ja asiantuntemukseen.

Euroopan ympäristökeskuksen arvioinneissa on kiinnitetty vuosien aikana huomiota kysymyksiin, jotka liittyvät keskeisiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin, mukaan lukien liikkuminen, energia ja viime aikoina ruoka. Tämä lähestymistapa on heijastunut myös EU:n lainsäädäntöpaketeista, jotka ovat koskeneet muun muassa ilmastoa ja energiaa. Olemme myös korostaneet tarvetta siirtyä kohti kestävää kehitystä ja politiikan roolia tämän siirtymien helpottamisessa. Näitä asioita painotetaan myös von der Leyenin ohjelmassa.

Keskeinen kysymys on yhä seuraava: Miten voimme yhdessä muuttaa poliittiset tavoitteet todellisuudeksi EU:n, jäsenvaltioiden tai jopa kaupunkien tasolla? Kuinka voimme toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman?

 Se edellyttää varmasti, että keskeisiä järjestelmiä pohditaan ja suunnitellaan kokonaan uudelleen. Tämä koskee muun muassa tapojamme liikkua, tuottaa ja käyttää energiaa tai tuottaa ja kuluttaa elintarvikkeitamme. Haasteet, jotka meidän on ratkaistava liikkumisessa tai energiajärjestelmässämme, poikkeavat kuitenkin ruokajärjestelmän haasteista. Uusiutuvasta energiasta on tullut viime vuosina energiajärjestelmämme keskeinen osa-alue, kun taas tieliikenne perustuu yhä yksityisautoiluun. Euroopan ympäristökeskuksen tietämyksen avulla tuodaan esiin mahdollisia toimenpiteiden kohteita kussakin järjestelmässä.

Edessämme olevien haasteiden kiireellisyys ja laajuus tarkoittavat sitä, että vaikeiden kysymysten ratkaisemista ei voi enää siirtää tuonnemmaksi. Helpot ratkaisut on jo käytetty. Kuinka voimme tuottaa ruokaa vahingoittamatta ympäristöä ja samalla tukea yhteisöjä maaseudulla? Kuinka voimme varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän ja yhteisöjen pitämisen mukana? Kuinka kanavoimme julkisia ja yksityisiä varoja ympäristön tilaa heikentävistä ja ilmastonmuutosta aiheuttavista toimista kestävyyttä edistäviin toimiin?

Eurooppa on täynnä monia hyviä esimerkkejä innovatiivisista ideoista ja toimintamalleista. Nyt on aika laajentaa ja vauhdittaa niitä. Elämme ainutlaatuista aikaa ja voimme tehdä suuren yleisön tukemana ratkaisevia päätöksiä, joita tarvitaan Euroopan ohjaamiseksi kestävyyden polulle. Tämän siirtymän helpottamiseksi Euroopan ympäristökeskus tukee myös jatkossa päätöksentekijöitä ja yleisöä tarjoamalla heille parasta saatavilla olevaa tietoa nykyisistä ja esiin nousevista kysymyksistä.

Hans Bruyninckx

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja

Pääkirjoitus julkaistiin syyskuussa 2019 EEA:n uutiskirjeessä 03/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin: sustainability transitions, european green deal, von der leyen
tallenna toimenpiteet