ďalej
späť
body

Article

Voda v meste

Zmeniť jazyk
Article Publikované 18. 12. 2012 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Peter Bros Nissen | flickr.com
S rastom populácie, urbanizáciou a hospodárskym rozvojom rastie v mestských oblastiach v celej Európe dopyt po sladkej vode. Zároveň zmena klímy a znečistenie takisto ovplyvňujú dostupnosť vody pre obyvateľov miest. Ako môžu európske mestá ďalej zabezpečovať čistú vodu pre svojich obyvateľov?

Intenzívne dažde spôsobili v júli roku 2011 zatopenie častí Kodane. Mestské kanalizačné sústavy nezvládli množstvo vody, ktoré spadlo v intenzite až 135 mm zrážok za dve hodiny. Problémy Kodane s vodou sa tým neskončili. Krátko po záplavách veľkú časť mesta trápili viacero týždňov znečisťujúce látky v pitnej vode, ktoré súviseli s opravami vodovodných potrubí. Podobné typy problémov súvisiacich s vodou sa vyskytujú v ďalších mestách.

Viac ako tri štvrtiny európskych občanov žije v mestských oblastiach a závisí od čistej vody v mestách. Približne jedna pätina celkovej sladkej vody čerpanej v Európe ide na zásobovanie verejných vodovodných systémov – je to voda, ktorá ide domácnostiam, malým podnikom, hotelom, kanceláriám, nemocniciam, školám a niektorým odvetviam.

Zaistenie stabilných dodávok čistej vody pre verejnosť nie je jednoduchou úlohou. Vo vodnom systéme sa musia zohľadniť mnohé faktory vrátane veľkosti populácie a domácností, zmien fyzických charakteristík zemských povrchov, správania spotrebiteľov, potrieb hospodárskych odvetví (ako sú turistické činnosti), chemického zloženia vody a logistiky skladovania a prepravy vody. Do úvahy treba vziať aj problémy vyplývajúce zo zmeny klímy, ktoré môžu znamenať neočakávané záplavy, vlny tepla a obdobia nedostatku vody.

S cieľom predísť krízam súvisiacim s mestskou vodou musíme vodné zdroje efektívne riadiť na každom stupni: od dodávok čistej vody po jej rôzne využitia spotrebiteľmi. Mohlo by to zahŕňať zníženie spotreby a tiež nájdenie nových spôsobov zbierania a využívania vody. Vodohospodárstvo by sa malo tiež lepšie integrovať do širšieho mestského riadenia, pričom sa musia zohľadniť charakteristiky miestneho prostredia.

Platby za vodu, ktorú využívame

Pri výraznom znižovaní množstva vody, ktoré spotrebúvajú domácnosti, čo je zvyčajne 60 – 80 % dodávok verejnej vody v Európe, sa osvedčil už len samotný technologický pokrok a nové systémy tvorby ceny. Technologické zlepšenia domácich spotrebičov, ako sú napríklad práčky a umývačky riadu, pomohli znížiť spotrebu vody bez toho, že by bola potrebná zmena správania alebo informovanosti o vodných otázkach.

Ďalšie významné zlepšenie je možné aj zmenou využívania vody na osobnú hygienu, ktorá v skutočnosti predstavuje 60 % spotreby vody v domácnostiach. Napríklad nahradenie nádržkových systémov v toaletách predstavuje lacný a jednoduchý spôsob zníženia spotrebovanej vody o jeden liter za spláchnutie. Menšie úpravy sprchových systémov, ako napríklad prevzdušnenie toku vody, môžu takisto priniesť úspory vody.

Ako je uvedené v rámcovej smernici EÚ o vode, spojenie ceny vody s objemom spotrebovanej vody môže zabezpečiť stimul na udržateľnejšie využívanie vody. Ľudia, ktorí v Anglicku a Walese majú merače, spotrebujú priemerne o 13 % menej vody ako ľudia, ktorí nemajú merače vody.

Opätovné využívanie dažďovej a menej znečistenej vody

Len 20 % vody využívanej odvetviami, ktoré dostávajú verejné dodávky vody, sa skutočne spotrebuje. Zvyšných 80 % sa vráti životnému prostrediu, predovšetkým ako upravená odpadová voda. Vybetónované a zaliate povrchy v mestách spravidla sústreďujú dažďovú vodu do kanalizačných sietí, kde sa mieša s odpadovou vodou. To bráni dažďovej vode, aby sa dostala do pôdy a stala sa súčasťou zásob podzemnej vody, ktoré nám môžu neskôr poslúžiť. Dažďové a odpadové vody často prechádzajú cez čistiarne odpadových vôd, kým sa vrátia do riek zvyčajne ďaleko od miest. Keby sa urobilo niekoľko zmien mestských vodovodných systémov, dažďová voda a menej znečistená odpadová voda by sa mohli vrátiť spotrebiteľom vody v meste.

Jednou z týchto zmien je opätovné využívanie menej znečistenej vody. Menej znečistená voda znamená všetky odpadové vody z domácností, ktoré nie sú z toaliet, ako napríklad odpadová voda z vaní, spŕch, umývadiel a kúpeľne. Túto vodu možno čistiť priamo na mieste alebo ponechať neupravenú na použitie v kvalite nižšej ako pitná voda, napr. na splachovanie toaliet.

Mestá by tiež mohli zbierať dažďovú vodu tak, že by zbierali dažďovú vodu tečúcu zo striech alebo príjazdových ciest do prijímacej nádrže, a táto voda by sa mohla používať na činnosti, ktoré si nevyžadujú kvalitu pitnej vody, ako napríklad na splachovanie toaliet, umývanie áut alebo záhradkárstvo. Mohla by sa tiež priamo privádzať podzemnej vode. Takéto systémy by sa mohli nainštalovať do domácností alebo podnikov a nevyžadovali by si zmenu spotrebiteľských návykov používateľov vody. Existuje však viacero krokov, ktoré možno prijať na zlepšenie dodávok vody pred tým, ako sa dostane do domovov.

Zachovanie vody v meste tým, že sa jej umožní preniknúť do pôdy a zhromažďovať sa vo vodných útvaroch, poskytuje mnohé prínosy vrátane zabezpečenia rekreačného priestoru pre miestnych obyvateľov a vytvorenia chladiaceho účinku počas vĺn tepla.

Tap

(c) ABC Open Wide Bay | flickr.com

Zníženie strát

Straty vody prostredníctvom presakovania môžu byť značné, v Chorvátsku sa takmer 40 % celkových dodávok vody stratí vo vodovodnej prepravnej sieti. Presakovaniam možno zabrániť údržbou a obnovou vodovodnej siete a tiež využívaním nových technológií. Takéto technológie môžu zahŕňať snímače, ktoré rozpoznávajú prítomnosť tečúcej vody. Verejné vodovodné systémy vďaka využívaniu takýchto technológií už nemusia čeliť problému dodatočnej záťaže v podobe strát vody spôsobených presakovaním, keď uspokojujú dopyt obmedzenými dodávkami. Na obnovu vodovodných sietí sú však potrebné veľké investície do infraštruktúry.

Čas konať

Na dosiahnutie udržateľnejšieho využívania dodávok verejnej vody je potrebné nielen vykonávať opatrenia, ktoré sú opísané vyššie, ale aj zvýšiť informovanosť verejnosti o otázkach ochrany vody.

K dispozícii sú rôzne prostriedky na informovanie domácich, podnikateľských a turistických spotrebiteľov vody, ktoré zahŕňajú internetové stránky, školské vzdelávacie programy, letáky miestnych orgánov a masmédiá. Napríklad environmentálne označovanie prístrojov a environmentálna certifikácia hotelov by mohli takisto zohrávať úlohu vo zvyšovaní informovanosti tým, že pomôžu spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa efektívneho využívania a ochrany vody.

Skutočne udržateľné využívanie našich zdrojov sladkej vody nemožno dosiahnuť bez ďalších zlepšení udržateľnosti využívania mestskej vody.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu