ďalej
späť
body

Article

Zlepšovanie environmentálneho správania v organizáciách

Zmeniť jazyk
Article Publikované 24. 06. 2021 Posledná zmena 04. 10. 2021
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Popri poskytovaní dôveryhodných informácií o našom životnom prostredí a klíme sa Európska environmentálna agentúra (EEA) ako organizácia usiluje zlepšiť svoje vlastné environmentálne správanie. Melanie Sporer, ktorá koordinuje tieto snahy v rámci EEA prostredníctvom schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), nám poskytla rozhovor na túto tému.

Čo je schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)?

Schéma EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit alebo skrátene EMAS je nástroj dobrovoľného environmentálneho manažérstva pre podniky a iné organizácie. EMAS sa používa na hodnotenie environmentálneho správania organizácie, podávanie správ o ňom a jeho zlepšovanie, a to napríklad znižovaním spotreby energie, spotreby papiera, vzniku odpadu, emisií skleníkových plynov a pod. Schému EMAS ustanovila Európska komisia v roku 1993.

Ak sa systém environmentálneho manažérstva organizácií riadi usmerneniami nariadenia o EMAS, tieto organizácie môžu byť zaregistrované v schéme EMAS. V súčasnosti je v EMAS zaregistrovaných viac ako 4 600 organizácií.

Ako EEA používa EMAS?

EEA je poverená úlohou pomáhať pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe a podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Vzhľadom na to si uvedomujeme, že máme jasnú zodpovednosť, pokiaľ ide o riadenie nášho vlastného environmentálneho správania.

Rovnako ako všetky organizácie spotrebúvame prírodné zdroje a našou každodennou činnosťou ovplyvňujeme životné prostredie. S cieľom minimalizovať tieto vplyvy a neustále zlepšovať naše environmentálne správanie štruktúrovaným spôsobom sme zriadili systém environmentálneho manažérstva. Systém environmentálneho manažérstva sa riadi pravidlami nariadenia o EMAS, pričom EEA bola zaregistrovaná v schéme EMAS v roku 2005.

Chceme vytvoriť agentúru, ktorá bude fungovať čo najudržateľnejším spôsobom, a s EMAS dokážeme zabezpečiť dôveryhodnosť a úplnú transparentnosť. Náš systém environmentálneho manažérstva a neustále zlepšovanie nášho environmentálneho správania každoročne posudzuje externý overovateľ a každý rok v environmentálnom vyhlásení EEA zverejňujeme naše ukazovatele, ciele a akčné plány týkajúce sa environmentálneho správania.

Čo sa najnovšie podarilo EEA dosiahnuť prostredníctvom schémy EMAS?

Environmentálne správanie agentúry v roku 2020 bolo prirodzene zásadne ovplyvnené pandémiou COVID-19, ktorá viedla k výrazne nižšej spotrebe elektrickej energie, spotrebe papiera a emisiám CO2 zo služobných ciest a stretnutí.

Dôsledky pandémie COVID-19 vnímame ako katalyzátor vývoja, ktorý by inak mohol trvať niekoľko rokov: napríklad bezpapierová kancelária a bežné využívanie videokonferencií namiesto fyzických stretnutí. V období po pandémii bude dôležité zachovať užitočné postupy a návyky a zvyšovať v tejto súvislosti informovanosť. Pokúsime sa vyhnúť možným odrazovým efektom, napríklad ak sa zamestnanci vrátia k predchádzajúcim zvyklostiam týkajúcim sa tlače v kancelárii, alebo odrazovým efektom spojeným s vyššou mierou telepráce, ako je nárast spotreby elektrickej energie v domácej kancelárii.

Čo by ste odkázali iným organizáciám, ktoré zvažujú používanie schémy EMAS?

Organizácie sa posúvajú do stredobodu pozornosti a sú pod drobnohľadom zainteresovaných partnerov, pokiaľ ide o environmentálne správanie, najmä v súvislosti s uhlíkovou stopou. Aktívne prevzatie zodpovednosti za vplyv na životné prostredie a klímu je čoraz dôležitejšie nielen na účely podporenia hodnôt organizácie, ale aj riadenia rizík a dobrej povesti. So schémou EMAS to môžete urobiť správnym a dôveryhodným spôsobom.

Ďalším prínosom pre organizáciu by mohlo byť zníženie nákladov na riadenie zdrojov a nakladanie s odpadom, minimalizácia rizík, podpora dodržiavania právnych predpisov a zlepšenie vzťahov s internými a externými zainteresovanými stranami. Zo štúdie, ktorú vypracovala Európska komisia, vyplynulo, že EMAS môže takisto pomôcť dosiahnuť konkurenčnú výhodu.

Aké sú ďalšie kroky pri zlepšovaní environmentálneho správania EEA?

Minulý rok sme sa v environmentálnej politike EEA rozhodli pre ambicióznejšie klimatické ciele. Všetky odvetvia hospodárstva – ako aj orgány a inštitúcie EÚ – majú prispieť k snahám Európy, aby sa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Cieľom EEA je preto stať sa klimaticky neutrálnou organizáciou do roku 2030 a podporovať ďalšie európske agentúry smerom k udržateľnosti, najmä počas tohto roka, keď EEA predsedá sieti agentúr EÚ.

EEA už získava 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a to najmä z veternej energie. Emisie CO2 súvisiace so služobnými cestami zamestnancov a cestovaním návštevníkov sa kompenzujú. Kompenzácie sa používajú na podporu projektov energetickej účinnosti v Afrike certifikovaných normou zlatý štandard. V súčasnosti pracujeme na posudzovaní našej uhlíkovej stopy vo väčšom rozsahu a na vypracovaní uskutočniteľného plánu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2030. EEA je plne zaviazaná dosiahnuť tento cieľ.

Melanie Sporer

expertka na zmierňovanie zmeny klímy a koordinátorka schémy EMAS

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu