следващ
предишен
елементи

Article

Подобряване на екологичните резултати в организациите

Смяна на език
Article Публикуван 24-06-2021 Последна промяна 04-10-2021
1 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Освен, че предоставя надеждна информация за околната среда и климата, Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) работи за подобряване на собствените си екологични резултати като организация. Проведохме интервю с Мелани Спорер, която координира тези усилия в ЕАОС чрез използване на Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS).

Какво представлява Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS)?

Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит, (EMAS) представлява доброволен инструмент за управление на околната среда за дружества и други организации. EMAS се използва за оценка, докладване и подобряване на екологичните резултати на организацията, например намаляване на потреблението на енергия, потреблението на хартия, генерирането на отпадъци, емисиите на парникови газове и др. EMAS е създадена от Европейската комисия през 1993 г.

Ако системата за управление на околната среда на организациите е съобразена с насоките на Регламента относно EMAS, тези организации могат да бъдат регистрирани по EMAS. Понастоящем повече от 4 600 организации са регистрирани по EMAS.

Как ЕАОС използва EMAS?

ЕАОС е упълномощена да съдейства за постигането на значително и измеримо подобрение на околната среда в Европа и да подкрепя устойчивото развитие. Като се има предвид това, ние отчитаме, че носим ясна отговорност, когато става въпрос за управлението на нашите собствени екологични резултати.

Както всички организации, ние сме потребители на природни ресурси и оказваме въздействаме върху околната среда чрез ежедневните си дейности. Създадохме система за управление на околната среда, за да сведем до минимум тези въздействия и непрекъснато да подобряваме екологичните си резултати по структуриран начин. Нашата система за управление на околната среда е в съответствие с правилата на Регламента относно EMAS, а ЕАОС е регистрирана по EMAS през 2005 г.

Искаме да създадем агенция, която работи по възможно най-устойчив начин, а с EMAS можем да гарантираме надеждност и пълна прозрачност. Нашата система за управление на околната среда и непрекъснатото подобряване на екологичните резултати се оценяват ежегодно от проверител от трета страна и Агенцията публикува ежегодно своите показатели за изпълнение, цели и планове за действие в доклада на ЕАОС относно екологичната декларация.

Какви са най-скорошните резултати, които ЕАОС е постигнала чрез EMAS?

Екологичните резултати на ЕАОС през 2020 г. очевидно бяха силно повлияни от пандемията от COVID-19, която доведе до значително по-ниско потребление на електроенергия, потребление на хартия и емисии на CO2 от служебни пътувания и срещи.

Определяме въздействията на пандемията от COVID-19 като катализатор на развития, възникването на които в противен случай е можело да отнеме няколко години: например офис без документи на хартиен носител и широко използване на видеоконферентни връзки вместо физически срещи. По пътя ни към излизане от пандемията, ще бъде важно да се запазят полезните практики и навици и да се повиши осведомеността. Трябва да се опитаме да избегнем потенциален „ефект на бумеранга“, например ако членовете на персонала се върнат към предишни практики за отпечатване на хартиен носител в офиса, или „ефект на бумеранга“, свързан с увеличената работа от разстояние, като например по-голямо потребление на електроенергия в дома.

Какво бихте казали на други организации, които обмислят да използват EMAS?

Организациите все повече са в центъра на вниманието и са обект на наблюдение от техните заинтересовани страни що се отнася до екологичните показатели, които те имат, особено по отношение на въглеродния им отпечатък. Проактивното поемане на отговорност за тяхното въздействие върху околната среда и климата е все по-важно не само за укрепване на ценностите на организацията, но и за управление на рисковете и репутацията. С помощта на EMAS можете да работите по правилен начин и с доверие.

Други ползи за дадена организация могат да бъдат намаляване на разходите за управление на ресурсите и отпадъците, свеждане до минимум на рисковете, подпомагане на спазването на нормативните изисквания и подобряване на отношенията с вътрешните и външните заинтересовани страни. Проучване на Европейската комисия е показало, че EMAS може също да спомогне за постигането на конкурентно предимство.

Какви са следващите стъпки за подобряване на екологичните показатели на ЕАОС?

Миналата година решихме да повишим равнището на амбициите в областта на климата в политиката на ЕАОС в областта на околната среда. Ще бъде необходимо всички сектори на икономиката, както и органите и институциите на ЕС да допринесат за амбицията Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Поради това ЕАОС се стреми да се превърне в неутрална по отношение на климата организация до 2030 г. и да подкрепя други европейски агенции за постигане на устойчивост, особено през тази година, когато ЕАОС председателства мрежата от агенции на ЕС.

Електроснабдяването на ЕАОС вече е 100 % от възобновяеми източници, захранвани главно от вятърна енергия. Емисиите на CO2, свързани със служебните пътувания и пътуванията на посетителите, се компенсират. Компенсациите се използват за подпомагане на проекти „Златен стандарт“ за енергийна ефективност в Африка. Понастоящем работим в посока оценяване на въглеродния си отпечатък с разширен обхват и разработване на осъществима пътна карта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2030 г. ЕАОС е напълно отдадена на това действие.

Мелани Спорер

Експерт по смекчаване на последиците от изменението на климата и координатор по EMAS

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории: emas, environmental management system
Действия към документ