järgmine
eelmine
punktid

Article

Organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamine

Muutke keelt
Article Avaldatud 2021-07-01 Viimati muudetud 2021-10-04
3 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Lisaks usaldusväärse teabe pakkumisele keskkonna ja kliima kohta teeb Euroopa Keskkonnaamet (EEA) tööd ka selleks, et parandada organisatsioonina oma keskkonnategevuse tulemuslikkust. Tegime intervjuu Melanie Sporeriga, kes koordineerib EEAs seda tegevust, kasutades keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi.

Mis on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS)?

Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS) on ettevõtjatele ja muudele organisatsioonidele suunatud vabatahtlik keskkonnajuhtimisvahend. EMASit kasutatakse organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, sellest aru andmiseks ja selle parandamiseks, näiteks vähendades energia ja paberi tarbimist, jäätmete teket, kasvuhoonegaaside heidet jne. Euroopa Komisjon lõi EMASi 1993. aastal.

Kui organisatsiooni keskkonnajuhtimissüsteem vastab EMASi määruses esitatud juhistele, võib selle EMASi kohaselt registreerida. Praegu on EMASi kohaselt registreeritud enam kui 4600 organisatsiooni.

Kuidas Euroopa Keskonnaamet EMASit kasutab?

EEA-l on volitused saavutada Euroopa keskkonna valdkonnas olulist ja mõõdetavat edasiminekut ning toetada kestlikku arengut. Seda arvestades mõistame, et meil on omaenda keskkonnategevuse tulemuslikkuse juhtimisel selged ülesanded.

Nagu kõik teised organisatsioonid, tarbime ka meie loodusvarasid ja mõjutame oma igapäevategevusega keskkonda. Lõime keskkonnajuhtimissüsteemi, et sellist mõju vähendada ja suurendada pidevalt struktureeritud viisil oma keskkonnategevuse tulemuslikkust. Meie keskkonnajuhtimissüsteem järgib EMASi määruse eeskirju ning EEA registreeriti EMASi kohaselt 2005. aastal.

Tahame luua ameti, mis tegutseb võimalikult keskkonnahoidlikult, ning EMASi abil saame tagada usaldusväärsuse ja täieliku läbipaistvuse. Meie keskkonnajuhtimissüsteemi ja pidevaid jõupingutusi keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks hindab kord aastas kolmandast isikust kontrollija. Lisaks avaldame igal aastal EEA keskkonnaaruandes oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajad, eesmärgid ja tegevuskavad.

Mida on Euroopa Keskkonnaamet EMASi abil hiljuti saavutanud?

EEA 2020. aasta keskkonnategevuse tulemuslikkusele avaldas selgelt suurt mõju COVID-19 pandeemia, mis tõi kaasa märkimisväärselt väiksema elektri ja paberi tarbimise ning väiksema lähetustest ja koosolekutest tuleneva CO2 heite.

Meie arvates käivitas COVID-19 pandeemia arengud, mille jaoks oleks muidu kulunud võib-olla mitu aastat, nt paberivabad kontorid ning füüsiliste kohtumiste asemel laialdase videokonverentside kasutamise. Pandeemia taandudes on oluline säilitada kasulikud tavad ja harjumused ning tõsta vastavat teadlikkust. Püüame vältida võimalikke tagasilööke, näiteks et töötajad hakkaksid kontoris jällegi dokumente välja trükkima, või seoses kaugtööga, näiteks et kodukontorites tarbitaks liiga palju elektrit.

Mida ütleksite teistele organisatsioonidele, kes EMASit kasutavad?

Sidusrühmad pööravad organisatsioonidele üha enam tähelepanu ja kontrollivad neid rangemalt seoses keskkonnategevuse tulemuslikkuse, eriti CO2 jalajäljega. Keskkonnale ja kliimale avalduva mõju eest ennetavalt vastutuse võtmine on üha olulisem mitte ainult organisatsiooni väärtuste rõhutamiseks, vaid ka riskide ja maine juhtimiseks. EMASi abil saab teha seda tööd õigesti ja usaldusväärselt.

Muu kasu, mis organisatsioonile sellega kaasneb, on näiteks väiksemad ressursihalduse ja jäätmekäitluse kulud, õigusnormide täitmise tugi ning paremad suhted organisatsioonisiseste ja -väliste sidusrühmadega. Euroopa Komisjoni uuring näitas, et EMASi kasutamine aitab saavutada ka konkurentsieelise.

Mis on Euroopa Keskkonnaameti keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamisel järgmised sammud?

Eelmisel aastal otsustasime EEA keskkonnapoliitikas muuta oma kliimaeesmärgid veelgi edasipüüdlikumaks. Kõik majandussektorid ning ELi asutused ja institutsioonid peavad aitama kaasa Euroopa eesmärgile saada 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Seetõttu on Euroopa Keskkonnaameti eesmärk saada 2030. aastaks kliimaneutraalseks organisatsiooniks ning toetada teisi Euroopa ameteid teel kestlikkuse poole – eriti sel aastal, kui EEA on ELi ametite võrgustiku eesistujaks.

EEA kasutab juba praegu 100% taastuvenergiat, peamiselt tuuleenergiat. Töötajate lähetuste ja külaliste reisidega seotud CO2 heide kompenseeritakse. Kompensatsioone kasutatakse Aafrikas rakendatavate Gold Standard sertifikaadiga energiatõhususprojektide jaoks. Me teeme tööd selle nimel, et hinnata põhjalikumalt oma CO2 jalajälge ning töötada välja otstarbekas tegevuskava, et saavutada 2030. aastaks kliimaneutraalsus. EEA on sellele tegevusele täielikult pühendunud.

 

 

Melanie Sporer

Kliimamuutuste leevendamise
ekspert ja EMASi koordinaator

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega