ďalej
späť
body

Article

Investovanie do udržateľnosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 18. 09. 2018 Posledná zmena 30. 01. 2023
5 min read
Photo: © Julian Wildner on Unsplash
Európska komisia nedávno prijala balík právnych návrhov na podporu trvalo udržateľného financovania v Európskej únii (EÚ). Návrhy Komisie vychádzajú z odporúčaní skupiny expertov na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie, zloženej z expertov z občianskej spoločnosti, finančného sektora, akademickej obce a európskych a medzinárodných inštitúcií. V skupine expertov sme hovorili so zástupcom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Andreasom Barkmanom, ktorý pracuje na strategickom poradenstve v otázkach klimatických zmien a energetiky.

 Čo presne je udržateľné financovanie?

V širšom zmysle je trvalo udržateľné financovanie zamerané na preorientovanie a zvyšovanie investícií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov udržateľnosti. Ekologické financovanie je súčasťou udržateľného financovania a týka sa investícií, ktoré prispievajú k plneniu cieľov environmentálnej politiky v oblasti udržateľnosti. Podpora ekologického financovania je dôležitá, pretože splnenie environmentálnych cieľov je vo veľkej miere investičnou výzvou.

Faktoring v environmentálnych, sociálnych a správnych dimenziách v celom investičnom reťazci pomôže presmerovať kapitál na dlhodobo udržateľnejšie aktivity. Pomôže tiež identifikovať a zvládnuť potenciálne systémové riziká pre finančnú stabilitu.

Aké veľké sú investičné potreby?

Často je ťažké preniesť ciele, politiky a opatrenia priamo do investičných potrieb, ale existujú určité odhady.  Existujú napríklad odhady, že od roku 2021 bude potrebné každoročne investovať približne 1 bilión EUR, aby sa do roku 2030 splnili klimatické a energetické ciele EÚ. Nedostatok investícií do budúcnosti - koľko nám chýba do toho 1 bilióna EUR - sa odhaduje na približne 180 miliárd EUR ročne. Je dôležité mať na pamäti, že to nie sú náklady, ale produktívne investície s očakávaným výnosom a mnohonásobnými súvisiacimi prínosmi. Organizácia Spojených národov odhaduje, že dosiahnutie celosvetových cieľov udržateľného rozvoja by vyžadovalo investície vo výške približne 5 až 7 biliónov USD s nedostatkom investícií vo výške približne 2,5 bilióna USD u rozvojových krajín.

Odstránenie týchto nedostatkov investícií ďaleko presahuje kapacitu samotného verejného sektora, čo je dôvodom, prečo je nevyhnutné využiť veľkú kapacitu finančných trhov.  Musíme nájsť nové spôsoby, ako pomôcť a motivovať investorov, aby nasmerovali kapitál takým spôsobom, aby sme tento nedostatok mohli odstrániť. Viac a lepšie udržateľné financovanie bude rozhodujúce pre dosiahnutie dlhodobých environmentálnych a klimatických cieľov.

Čo teraz robí EÚ pre podporu trvalo udržateľného financovania?

Veľa verejných a súkromných činiteľov pracuje v oblasti ekologického a udržateľného financovania v rámci EÚ, takže tento pojem nie je nový. Čo je nové je rýchlo rastúca politická dynamika a potreba štruktúrovanejšej politickej podpory. Existuje čoraz širšia zhoda v tom, že zmeny finančného systému sú pre Európu kľúčové pre splnenie cieľov udržateľnosti a na zabezpečenie finančnej stability. Takisto jasný a predvídateľný rámec pre udržateľné financovanie pomôže z EÚ urobiť atraktívnejšiu destináciu pre ekologické investície. 

Európska komisia je kľúčovým aktérom tohto vývoja a nedávno uviedla prvú sériu legislatívnych návrhov na udržateľné financovanie. Tieto návrhy budú teraz prechádzať bežným legislatívnym procesom v EÚ. Súčasne skupina expertov začne pracovať na podchytávaní technických aspektov právnych návrhov vrátane vypracovania počiatočných kategórií a kritérií pre trvalo udržateľné investície.

Ktoré otázky musí EÚ riešiť s cieľom posilniť trvalo udržateľné financovanie?

Neexistuje jediná páka, ktorú možno potiahnuť. Namiesto toho existuje široké spektrum otázok, ktoré je potrebné počas určitého časového obdobia vyriešiť. Akčný plán Európskej komisie o financovaní udržateľného rastu aj záverečná správa skupiny expertov na vysokej úrovni (HLEG) pre udržateľné financovanie zdôrazňujú niektoré z tých najdôležitejších.

Jednou z kľúčových otázok, ktoré identifikovala Komisia a HLEG, je potreba zaviesť celoeurópsky klasifikačný systém pre udržateľné činnosti. Tento systém by pomohol určiť, do ktorých hospodárskych činností by sa malo investovať a za akých podmienok, aby sa realizovali reálne príspevky ku konkrétnym environmentálnym cieľom, akými sú zmierňovanie klimatickej zmeny alebo ochrana ekosystémov. Je to ambiciózna, ale aj veľmi náročná úloha, ktorá si bude vyžadovať odborné vedomosti z mnohých vedných odborov. Klasifikačný systém musí mať technickú presnosť, ale tiež by sa nemal stať príliš zložitým. Mal by umožňovať finančnému systému, aby naň pôsobil účinným spôsobom.

Prečo je klasifikačný systém pre udržateľné investície taký dôležitý?

Klasifikačný systém v rámci celej EÚ by dopĺňal existujúce sektorové a tematické politiky s cieľom posilniť politickú istotu pre investorov.

V súčasnosti existuje niekoľko národných a trhovo orientovaných prístupov, no žiadny celoeurópsky systém, ktorý by jednotným spôsobom pokrýval všetky kľúčové environmentálne ciele, neobjasňuje, čo predstavuje environmentálne trvalo udržateľnú investíciu. Tento nedostatok harmonizácie je zdrojom neistoty pre investorov a bráni rozvoju jednotného trhu pre udržateľné investície. Okrem toho definovanie spoločných technicky presných kritérií v systéme v rámci celej EÚ by znížilo riziko možnej environmentálne klamlivej reklamy finančných produktov na trhu.

Čo znamená tento rýchly vývoj v oblasti trvalo udržateľného financovania pre EEA?

EEA sa bude naďalej zapájať do politického procesu EÚ v oblasti udržateľného financovania. Z krátkodobého hľadiska EEA podporí prácu skupiny technických expertov Komisie.

Z dlhodobého hľadiska úloha EEA závisí od výsledku legislatívneho procesu, ako aj od dostupnosti zdrojov. V najnovšom návrhu Komisie sa EEA prezentuje ako súčasť dlhodobej verejno-súkromnej platformy pre udržateľné financovanie. Táto platforma by Komisii pomáhala a poskytovala jej poradenstvo, hlavne v témach súvisiacich s taxonómiou v rámci celej EÚ pre udržateľné činnosti. Ako súčasť platformy bude EEA úzko spolupracovať s inými verejnými orgánmi, akými sú Európska investičná banka, tri európske orgány dohľadu a Európsky investičný fond.

Myslím si, že vzťah medzi environmentálnou a finančnou politikou bude v budúcnosti silnejší k vzájomnému prospechu. Pri veľkej väčšine environmentálnych problémov, ktoré pred sebou máme, existuje veľmi silné investičné prepojenie. Zabezpečenie jasného, stabilného a akceptovateľného politického rámca je kľúčom k úspešnému financovaniu takýchto investícií.

Andreas Bakman

Andreas Barkman

Strategické poradenstvo v oblasti zmeny klímy a energetiky, EEA

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: sustainability, finance
Akcie dokumentu